Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

49.000

Category:

Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

fff

Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

fff

Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

fff

Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

fff

Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

fff

Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hicu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật.

Tôi cam ket bang danh dụ cá nhàn rang nghiên cứu này do tôi tự thực hiện vả không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong học thuật.

Tác già luận văn

Nguyền Danh Dũng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC BÀN(; BIẾU, so DỎ ♦

TÓM TẤT LUẬN VÀN

LỜI MỞ DÀU

CHƯƠNG 1: cơ SỎ LÝ Lư ẶN VỀ KIỀM SOÁT TUÂN THỨ HO ẠT DỌNG TÍN

DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG NLM

 • 1.1.  Sự tuân thu trong hoạt động tín dụng cúa ngân hàng thương mại… 8

 • 1.1.1.  Hoạt động tín dụng Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương

mại cổ phần kỹ thương việt nam cua ngân hàng (hương mại

 • 1.2. Kiêm soát tuân thù trong hoạt dộng tín dụng cùa ngân hàng thương

mại

 • 1.2.1.  Khải niệm kiêm soát tuân thú hoạt dộng tin dụng của ngân hàng

thương mại

 • 1.2.2.  Mục tiêu kiêm soát tuân thú hoạt dộng tín dụng của ngân hàng

(hương mại

 • 1.2.3.  Các nguyên tấc kiêm soát tuân thủ hoạt dộng tín dụng của ngân Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

hàng (hương mại

 • 1.2.4.  I lệ thống kiêm soát tuân thú hoạt dộng tin dụng của ngân hàng

thương mại

 • 1.2.5.  (‘ác nhân tố ảnh hường tới kiểm soát tuân thủ hoạt dộng tin dụng

cua ngân hàng thương mại

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TH ực TRẠNG HỆ THÕNG KIEM SOÁT TUÂN THÙ

HOẠT DỌNG TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK

 • 2.1.2.  Hệ thong chính Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại

cổ phần kỹ thương việt nam sách tín dụng của Techcombank

 • 2.1.3.  Kết qua hoạt động tín dụng cua Tcchcombank giai đoạn 2012 –

2015

 • 2.2.  Thực trạng tuân thu trong hoạt dộng tín dụng tại Tcchcombank.. 36

 • 2.3.  Thực trạng hệ thống kiêm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại

Tcchcombỉink

 • 2.3.2.  I linh thái Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ

phần kỹ thương việt nam kiếm soát

 • 2.4.  Dánh giá hệ thong Idem soát tuân thù hoạt dộng tín dụng tại

Tech com bank

 • 2.4.2.  Đi êm mạnh của hệ thong kiêm soát tuân thủ hoạt dộng tin dụng.. 61

CHƯƠNG 3: PHUONG IH ÓNG VÀ MỘT số Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam GI ẢI PHÁP HOÀN THIẸN HẸ THÓNG KIEM SOÁT TUÂN THÙ HO ẠT DỌNG TÍN DỤNG TẠI

TECHCOMBANK

 • 3.1. Phương hướng hoàn thiện hệ thống kiêm soát tuân thu hoạt dộng tín dụng tại

Techcombank

 • 3.1.2.  Định hướng hoàn thiện hệ thong kicm soát tuần thu hoạt động tín

dụng

 • 3.2.  Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiêm soát tuân thủ hoạt động

tín dụng tại Techcombank

 • 3.2. Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ

thương việt nam 1.1 loàn thiện bộ máy kiểm soát mân thủ hoạt dộng tin dụng

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸV THAM KHẢO

DANH MỤC TỨ MÉT TẤT

<<<123>>>

Số thứ tự

Từ viết tắt

Ngữ Nghĩa

1

2

3

4

5

CIC

DNWN

HDQT

DHDCD

NHNN

Trung tâm Kiếm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàn> thươncr mi cổ nhân kỹ thươncr việt nam thômt tin tin Doanh nghiệp vừa và nho

Hội đong quan trị

Dại hội đông cô đông

Ngân hàng nhà nước

6

NHTM

Ngân hàng thương mại

7

QD

Quyết định

8

QTRR

Quân trị rủi ro

9

TCTD

Tổ chức tin dụng

10

Techcombank

Ngân hàng thương mại co Kiếm soát tuân thủ hoạt động tín dmơ tai nrrân hànợ thươnrr mi cổ nhân Vỹ thươnrr việt nam

1 1

TMCP

1hương mại cỗ Phần

12

ỈS

l ài sán

13

TSĐB

l ài sản dảm báo

14

UBN1)

Uy ban nhàn dàn

15

VĐL

Vốn diều lệ

16

VN1)

Việt Nam dồng

DANH MỤC BÂNG BIẾU, sơ DÒ

Bàng

Bâng 2.1. Các sản phàm tín dụng của Techcombank

Bàng Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam 2.2. Dư nợ tín dụng cua Tcchcombank giai đoạn 2012 – 2015

Bảng 2.3. : l inh hình tuân thủ các quy định của pháp luật tại Techcombank 36 Bang 2.4: Một sô văn ban quy định VC hoạt động cap tín dụng tại Tcchcombank

Bang 2.5. Thực trạng luân thu trong hoạt động kinh doanh tại Tcchcombank… 39 Bang 2.6. Vi phạm tuân thu tín dụng đánh giá theo nghiệp ụ Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam phát sinh nhiêu sai

phạm

Bang 2.7. Trạng thái khác phục đỏi với các phát hiện vi phạm luân thu

Bâng 2.8. Nhưng vi phạm không thè khác phục

Biêu dồ

Bicu đồ 2.1. Dư nợ tín dụng cùa Tcchcombank giai đoạn 2012 2015

Bieu do 2.2. Nợ xấu tại Techcombank giai đoạn 2012-2015

So- đồ

Sơ dồ 2.1: Bộ Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam máy kiêm soát tuân thủ hoạt dộng tin dụng tại Techcombank…. 50 Sư đồ 2.2: Cư cấu lô chức khối luân thú, QTRR hoạt động và pháp chế…………………………………………………………………………………………………………53

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam
Kiểm soát tuân thủ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart