kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis

kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis

fff

kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis

fff

kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis

fff

kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis

fff

kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis

fff

kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI học cản thơ KHOA CônG nghệ

LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP

KIỀM TRA Độ NHIỄM CHÉO MỘT SÓ THUỐC KHÁNG SINH TRONG QUA TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC THỦ Y BẢNG

PHUONG PHÁP QUANG PHÓ UV- VIS

CÁN BỌ IỊVỚNC DÁN:           sv niực IIIẸN:

Ths. Nguyen Thị Diệp Chi            kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng

Ths Nguyen Phi’ron‘g IIỉii     sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng

phương pháp quang phổ uv vis Nguyen Vãn Khi;

MSSV: 2112146

Le Minh Vấn; MSSV: 2112221

Ngành: CN Kỹ thuật hóa học-Khóa 37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG DẠI học cần thơ KHOA CônG nghệ ——————-05ẠỈO ………..

LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP

KIỆM TRA Độ NH1ẺM CHÉO MỘT SÓ THUỐC KHÁNG SLNH TRONG QUA TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y BẢNG

PHUONG PHÁP QUANG PHÓ UV- VIS

CÁN BỌ IIVỚNG DÁN Ths.       sv mực IIIẸN:

Nguyễn Thị Diệp Chi Ihs.         Nguyễn Vãn kiểm tra độ nhiễm chéo một số

Nguỹền Phữung Hài          thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc

thú y bằng phuơng pháp quang phổ uv vis Khi;

MSSV: 2112146

li Minh Vấn; MSSV: 2112221

Ngành: CN Kỳ thuật hóa học-Khóa 37 TRƯỞNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ (ÔNG HÒA XÀ hỘi chù nghĩa việt nam khoa

CÔNG NGHẸ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bộ MÔN CÔNG NGHẸ HÓA HỌC            ——————-

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 nám 2015

— &)£](£———-

NHẶN XÉT VÀ ĐẢNH GIÁ CỦA CÁN Bộ HƯỚNG DẢN

 • 1.  rén đê tãi

“Kem tra dộ kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis nhiêm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trinh sán xuất thuốc thú V bàng phương pháp quang phô U V- ‘is”

 • 2.  Cán bộ hiróng dẫn

Ths. Nguyen Thị Diệp (.’hi, Bộ món Hóa hạc, Khoa Khoa học Tự Nhiên. Trường Dại học

Cân Thơ.

Ths. Nguyễn Phương Ilai. Công tỵ sx – KI) vật nr à thuốc thú y Vemedim.

 • 3.  Sinh viên thụt hiện

IIọ vâ tên: Nguyễn Vãn Klu MSSV: 2112146 kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis

Lê Minh vấn MSSV: 2112221

Ngành: (’ông nghệ Kỳ thuật Hóa Học

Khỏa: 37

 • 4. Nội dung nhận xét

  • 4.1  Nhận xét về hình ĩhứcL V

  • 4.2 Nhận xét về nội dting L VTN

Đánh giá nội dung thực hiện của đề tài

Nhùng vấn đề còn hạn che

 • 4.3 Nhận xét dổi với từng sinh viên tham gia thực hiện dề tài dề tài (ghi rò rừng nội dung chính do sinh viên nào chịu (rách nhiệm /hực hiện nếu có) kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis

 • 4.4 Kểt luận, dề nghị và điếm

Cần Thơ. ngày 09 tháng 05 năm 2015

Cân bộ hướng dẫn

TRƯỞNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ (ÔNG HÒA XÀ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHẸ               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bộ MÔN CÔNG NGHẸ HÓA HỌC            ——————-

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 nám 2015

— ÍOÊ2GÌ———

NHẶN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN Bộ PHAN BIỆN

 • 1. Cán bộ phan biện………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • 2.  kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis rén đê tãi

“Kicm tra dộ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trinh sán xuất thuốc thú y bàng phiroiig pháp quang phổ UV- Vis”

 • 3.  Cán bộ hư<mg dản

Ths. Nguyền Thị Diệp Chi, Bộ môn Hỏa học. Khoa Khoa học Tự Nhiên, Tnrờng Đại học Cần

Tho.

Ths. Nguyen Phuxmg Hãi. công ly sx – KI) vật lu & ihuốc thú y Vcmedim.

 • 4.  Sinh nên thục hiện

Họ và lên: kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y

bằng phương pháp quang phổ uv vis Nguyền Văn Khi MSSV: 2112146

Lê Minh vấn MSSV: 2112221

Ngành: Công nghệ Kỳ thuật Hỏa Học

Khóa: 37

 • 5. Nội dung nhận xét

 • 5. ỉ Nhận xét về hình thức Ị. UN

5.2 Nhận xét về nội dung LVTN

Đánh giá nội dung thực hiện của đề lãi

Nhừng vân đê còn hạn chê

5.3 Nhận xét đối với lừng sinh viên tham gia thực hiện đè tài đề lài (ghi rõ lừng nội dung chinh kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nếu có)

 • 5.4 Kết ìuận, dề nghị và diểm

Cần Thơ. ngày 09 tháng 05 năm 2015

Cán bộ phàn biện

Ts. Đoàn Văn nồng Thiện Ts. Nguyễn Thị Thu Thủy

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ tại cục phát hành và kho quỹ thuộc ngân hàng nhà nước việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhà nước của tổng cục thuế việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp hạ mực nước ngầm trong thi công hố đào sâu ở hải phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Dịch Vụ Phi Tín Dụng Tại Nhtmcp Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Đông Hải Dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis
kiểm tra độ nhiễm chéo một số thuốc kháng sinh trong quá trình sản xuất thuốc thú y bằng phương pháp quang phổ uv vis
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart