KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN

fff

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN

fff

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN

fff

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN

fff

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN

fff

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN

fff

KỸ NÀNG NGHIÊN cửu VÀ LẶP LUẬN

  • 1) Lập luận là gi? Làm thế nào đê nhận biết một lập luận?

Suy luận là hoạt động của tư duy trừu tượng, diễn ra trong đau óc con người, được Logic học nghiên cứu vã khái quát VỚI nhùng quỵ tắc có tính phô quát cúa tư duy. Tuy nhiên, tư duy không thê ton tại bên ngoài ngôn ngừ Hoạt động suy luân khi được hiện thực hóa bang ngôn ngừ dưới các dạng phát ngôn nói / viết thi được gọi Là lập luận Do đó, từ phương diên ngôn ngừ, lập luận được định nghĩa như sau:

Theo Đồ Thị Kim Liên, Ngừ dung học thi “Lập luận Là người nói hay người viết đưa ra một hay một số lý lè mà ta còn KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN gọi Là luận cử nhằm dần dắt người đọc hay người nghe đến một kết luận nào đó mà người nói, người viết muôn hướng tới”.

Bên cạnh đó, theo Đồ Hừu Châu, Đại cương ngôn ngừ học – tập 2, Ngừ dụng hoc cùng có định nghĩa khác về Lập luận:“Lập luận Là đưa ra nhùng lý lè nham dần dắt người nghe đến một kết luận hay chấp nhận một kết luận nào đấy mà người nói muốn đat tới”.

Từ các lập KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN luận theo logic ngôn ngừ tự nhiên. Lap luận được chia thành hai loại:

Thứ 1, lập luận theo logic hình thức hay Lập luận theo diền từ chuẩn Là loại lập luân hướng đen mục đích đê khàng đinh về giá trị chân lí đúng sai cua sự kiện, đòi hòi phương pháp suy luận hình thức, theo nhũng khuôn mầu suy luận chặt chè. Người ta đánh giá một sự Lập luận dựa trên tiêu chí Là sư chặt chè và chính xác hay không, KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN tùy thuộc vào việc nó xuất phát từ những tiền đe đúng hay không và sự suy diền trong đó có hợp qui tắc hay không.

Thử 2. lập luận logic không hình thức (lập luận theo. Lập luận theo ngôn ngữ tự nhiên hoặc lập luận theo lý lè đời thường) Là loại lập luận đế thuyết phục. Làm thay đôi hay tạo lập, cùng cố lòng tin vả nhận thức ờ người nghe, nhẳm thuyết phục, làm cho người khác chap nhận ý KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN kiến cùa mình dựa trên lý lè Là những tri thức văn hỏa. tâm lý. dạo đức. thói quen ứng xử… của một cộng đong, một dân tộc. một xà hội mà hầu het các thành viên sống trong xã hội đó đều tôn trọng, tuân thủ và thừa nhận như một lè hiên nhiên.

Như vậy, mọi lập luận không nhất thiết phái là một suy luận hình thức, nhưng mọi suy luận hình thức đều là lập luận.

Một lập KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN luận gồm cỏ luận cứ. kết luận và các yeu tố chi dẫn lập luận. Trong dó. kết luận là hệ quã rút ra lừ các luận cứ (lý lê). Tiêu chí dế xác định được một lập luận chinh là kết luận. Hẻ tìm ra được một kết luận là ta đà có một lập luận, về vị trí. trong một lập luận, thòng thường luận cứ đứng trước, kết luận đứng sau: có khi kết luận đứng trước, luận cứ dửng KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN sau. cũng có kill kết luận đúng giữa các luận cứ. Trong một lập luận, các thành phan luận cứ và két luận có thê hiện diện tường minh băng câu chừ. nhưng cũng có khi một luận cứ hay kết luận có thê hàm ân. người nói phải làm sao cho người nghe căn cứ vào ngừ cành, ngôn cánh đê có thê tự suy ra một cách dẻ dâng, đủng như ý người nói.

  • 2) Hăy nêu các loại lý lẽ đòi thường trong lập KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN luận?

Dựa trên sư phong phú và đa dạng cua lý lè đời thường, người ta đà phân chia lý lè thành hai loại: lý lè khách quan và lý lè nội tại.

Lý lẽ khách quan là loại lý lè có sức (huyết phục cao trong lập luận, vỉ dựa trên các băng chửng tồn tại cụ thê trong thực tể, có quan hệ nhàn quả tạrc tiếp với sự việc, “nói có sách mách có chứng” chứ không phái suy diễn KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN cám tính

Đặc biệt, trong lập luận pháp lý, các lý lè khách quan có vai trò vô cùng quan trọng, có tính quyết đinh trong việc khảng đinh cùng như thuyết phục kill buộc tội hay gờ tội. Vì vậy. một vụ án muốn được đưa ra xét xư nhất thiết phai qua các giai đoạn điều tra. xét hói. Lấy lòi khai…, đê thu thập các chứng cứ khách quan, có thực, cùng VỚI việc nghiên cứu các văn bân pháp luật KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN có liên quan nham xây dựng hệ thông lý lè. lãm cơ sở đê phân rò phai / trái, đúng sai khiến đoi phương phai “tâm phục khau phục”. Bên cạnh đó cũng không thê thiếu việc viên dần các cân cứ pháp lý như các bô luật, điêu luật, các văn bán qui định, quyết định cua các cơ quan nhà nước có thẩm quyển liên quan đen sự việc.

Như vậy. đê thiết Lập lè công bang cho xà hôi. đòi hòi KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN lập luận trong tranh cài pháp lý phài dựa trên nên tang Là các lý lè khách quan, đó Là các chửng cứ. sư việc, tinh tiết chính xác. phân ánh đúng thực trang khách quan; đó là sự viện dần các cân cử. cơ sờ pháp lý từ các điêu luật một cách rò ràng, chặt chè. từ đó kêt luận đưa ra mới có hiệu lực thuyết phục cao.

Và trong kho tàng tục ngừ việt Nam. lý lè khách quan cùng KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN được đúc kết qua các cầu tuc ngừ: NÓI có sách, mách có chứng; Bat được tay day được cánh; NÓI phãi cù cái cũng nghe…

VD: Trong bán Tuyên ngôn Độc lập. đê khang định rang việc thực dân Pháp đen cướp đất nước ta. áp bức đỏng bào ta là hành động trái hằn VỚI nhân đạo và chính nghĩa, Hồ Chí Minh đà đưa ra lý lè khách quan, đó lã 2 vãn bân có tinh pháp lý: ban Tuyên KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN ngôn Đôc lập nãm 1776 cua nước Mỳ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 trong đó khẳng định quyển đươc sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cua con người. Nhũng lời khăng định ấy là những lời bất hú, lả chân lý, “Đó là những lè phái không ai choi cãi dược”.

Tuy nhiên, trong cuộc song nói chung và trong Lập luận pháp lý nói riêng, còn có những lý lè KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN không dựa trên những cản cứ khách quan nhưng lại cũng có sức thuyết phục không thê phù nhận, đó là các lý lẽ nội tali.

Lý lè nội tại Là loại lý lè không dược dùng làm căn cứ đê đánh giá đúng / sai nhưng lại cỏ khã năng thuyết phục người khác chấp nhận quan diêm của minh, các lý lè dựa vào các hành vi cá nhân, dựa vào thân nhàn đè phán xét về con người. Lý lè nội tại gồm có lý lê KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN về hành vi cá nhân vả li lè nhân thân.

Lý lẽ về hành vi cá nhân là dựa trên quan diêm của Perelman. Plantin đã khái quát thành bốn loại lý lè chung trong lập luận. Loại thử nhất là lý lè căn cứ vào hành dộng gồm có hai loại: nếu một người cỏ hãnh dộng tốt đẹp. tích cực (+) thì đó Là cơ sở dê đánh giá người đó có phâm chat tốt (+) và. nếu một người có hành vi xấu (-) thi KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN đó Là co sở đè lập luận răng người đó có phàm chất xấu (-). Loại hai Là lý lè căn cứ vào con người cũng gom cỏ hai loại: nếu một người có phâm chất tốt (+) thi đó là cơ sớ đê khẳng định hành dộng của người dó tốt (+) và. nếu một người có phẩm chat không tốt (-) thì đó cũng Là căn cứ đè khảng định hành động của người đó không tốt (-).

Tương tự như vậy, phát ngôn của con người cũng là KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN một loại hành động (hành động ngôn ngừ – hành VI ơ lời) cho nên từ bốn loại lý lè trên ta cũng có bon loại lý lè áp dụng cho việc đánh giá phẩm chất cúa con người qua lời nói. Cu thê làilời nói có phàm chất (+) thì con người cũng có phẩm chat (+); lời nói có phâm chất (-) thì con người cùng có phàm chất (-): con người có phàm chất (+) thi lừi nói cùng có phẩm chất (+) và con người có phẩm chất KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN (-) thì lời nói cùng có phâm chất (-).

Trong kho táng tục ngữ Việt Nam. lý lè về hành VI cá nhân được đúc kết qua các câu tục ngữ. ca dao như: Xcm mặt đặt lên; chọn mạt gữi vàng;

Tử các nguyên tắc trên, áp dụng vào thực tế. có thè thấy một hiện tượng khá phô biến lã. dể đưa ra nhũng đánh giá. kết luận về phàm chắt, dạo dửc. nhân cách cùa một người, ta KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN thường dựa trên căn cứ là nhùng lời nói. việc làm vã các hành vi ứng xử cùa họ. Ngược lại, kin phán xét. đánh giá về nhùng lời nói. việc làm cua một người thì phâm chất, nhàn cách cùa họ lại cùng dược xem Là căn cứ.

VD: Đây là nhùng lý lè mã người lập luận dưa dê nghi ngờ về bằng khen thường cùa một học sinh: Một người chơi thi nhiều, học thì it. ngu trong giò học KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN , kiêm tra lại nhin bài bạn. thường xuyên dánli nhau. mà Lại là học sinh gioi xuất sắc cấp thành phố thì có hợp lý không?

Và lý lẽ về nhân thân: trong lập luận, không ít kin các yếu tồ về nhân thân dược người ta dưa ra như lã một lý lê dế thuyết phục. C ác lý lè này cô cơ sỏ ÙT kinh nghiệm dàn gian dược dúc kết trong kho tàng tục ngừ Việt Nam như: Cha nào con nấy; KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN Rau nào sâu ấy; Con nhà tỏng không giống lông cùng giống cánh…Trong luật pháp Việt Nam hiện hành, lý lè về nhân thân dược xem lã một tiêu chí quan trọng khi xem xét dế quyết dịnlì hình phạt dối với các bị cáo. Như vậy, “nhân thân tốt” luôn là một tình tiết giam nhẹ có hiệu lực. Đó cũng là lý do giãi thích vì sao trong hầu hết nhừng lời biện hộ. các bị cáo cũng như các luật sư bào KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN chừa không bao giờ quên dưa ra lý lê về nhàn thân với mục đích dược tòa xem xét dế giâm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, nếu trong xét xử. người bào chừa dùng các lý lê về nhân thân với mục đích đề giâm tội cho bị cáo. thi cùng không ít khi các yêu tố nhân thân lại được phía buộc tội đưa ra xem xét theo chiều hướng tăng nặng tội danh của bị cáo.

VD: “…tuy Là người tích cực thực hiện KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN chu trương sai trái nhưng đà ăn nãn hổi cái. khai báo thành thật, nhân thân Lại rất tốt… thi không phai loại ra khôi xà hội”. (Báo Người Lao động. 1/5/1999)

Cùng VỚI lý lè khách quan vã lý lè nội Lại, côn một số loại lý lè khác cùng thưởng được vận dụng dè thuyết phục trong lập luận dời thưởng:

Đầu tiên, lý lẽ dạo đức là loại lí lè dựa trên các qui tắc dạo KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN đức truyền thống, các qui tắc nhân dạo nói chung trong lẽ thường ứng xứ cua con người; nhũng nguyên tắc. truyền thống dạo dức cùa dân tộc dà dược đúc kết trong tục ngừ Việt Nam như: Chị ngà em nàng: Bân anh em xa mua láng giềng gằn: Đóng cưa bao nhau; ĐỚI cha ãn mặn dời con khát nước; …Các lý lê dạo dức thường dược dũng trong lập luận lã nhùng chuẩn mực dạo dữc trong ứng xử nên rắt dề thuyết KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN phục mọi người chấp nhận như một "lê dương nhiên”. Trong lập luận pháp lý, kill tranh luận Lại tòa. các lý lè dạơ dức cũng thường dược các bị cáo và luật sir vận đụng dè biện luận nhằm thuyết phục I lội dồng xét xư.

T): Trong vụ án Tân Trường Sanh, Trần Đàm nhiều lần dưa ra nhưng lý lê dạo dửc dể tự bào chừa cho nhưng hành vi chù mini trong các việc lãm phạm pháp mình: "TÒI là KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN cha. chăng lè con nỡ nhờ việc này việc kia không làm?”; "Tòi thề danh dự nếu tòi biết buôn lậu thi ra dường tời chết. Tòi là cha không lè di dò tội cho con dế trời dánli tôi sao?”. (Báo Tuổi tre. 1/4/1999)

Thứ 2, lý lè quyên uy có cơ sớ từ các chuân mực ứng xữ đà được đúc kct trong tục ngừ, như: (’ha mẹ đặt đâu con ngồi đấy; Trứng khôn KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN hơn vịt; Mắm không có muối mắm ươn, con cài cha mẹ trâm đường con hư. Không thầy đố mày làm nên; Trên bão dưới nghe; …Trong thực tế cuộc sống, cùng không ít khi người ta phải lâm những việc trong tinh thế phải chịu những sức ép quyền lực lừ trên xuống, buộc phai tuân phục ngay cà kill biết điều mình làm Là sai trái mà khó có thể làm khác. Trong Lập luận tại tòa. loại lý lè quyền uy được KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN các bị cáo và luật sư vận dụng rất phô biến trong việc bào chừa đề phu nhận việc phái chiu trách nhiêm chinh, nhờ đó đế được nhẹ tội. Trong Lập luận, nếu lý lè dưa vào đạo đức có thê tim thấy sư đồng câm và thậm chí Là đồng tinh nơi người nghe, thì các lý lè dựa vào quyền uy cùng có thê tìm thay ờ người nghe sự cảm thông ớ một mức độ nhát định, kill người nghe hieu rang người ta khó có KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN thê Làm khác khi ờ trong hoàn cánh tương tư.

VD: Bi cáo Nguyền Lê Định thi lý giai trước Tòa về việc Làm sai trái cúa minh là do phai chiu áp lực từ "lệnh trên truyền xuống” bang việc dần nguyên vãn lời ra lệnh cùa cap trên Là Nguyền Tuấn Phúc: "Tao VỚI anh Thìn đà thống nhất rồi. Mày cứ việc thi hành không được thac mac”. (Báo Tuổi trẻ. 5 6 1999)

Thứ ba, lý lẽ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN theo số đông Là loại lý lè cho rang việc thực hiện một hành vi nào đó Là vì theo thòng lệ mà nhiều người vẫn lãm. đà lãm. kiêu như: “vì thay mọi người làm như the”; “vi từ hồi nào đèn giờ mọi người đều làm như vậy”; …Lý lè theo so đông dưa trên lý lè tiêm ẩn là các kinh nghiêm ứng xử theo cộng đồng đà được đúc kết trong tục ngừ như: Phép vua thua lệ Làng; Nước nổi KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN bèo nôi; Gan mực thi đen. gan đèn thì rạng; Đ1 VỚI but mặc áo cà sa. đi với ma mặc áo giấy; Ớt nào mà ớt chẳng cay. gái nào mà gái chằng hay ghen chong… Trong thực tế. lý lè theo so đỏng nếu là hợp lý thi sè dễ dàng đê thuyết phục người khác. Tuy nhiên không phai lý lè theo so đông bao giờ cùng có sức thuyết phục, vì không phải số đông bao giờ cùng đúng, đặc KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN biệt Là khi “lệ Làng” phạm luật Vì vậy. trong Lập luận tại tòa. nếu việc viện dần lý lê đ.ạo đức hoặc lý lè quyền uy dề tạo dược sự dong cam VỚI người nghe nên thường đem lại hiệu lực thuyết phục đáng kể. thì việc viện dần lý lè theo số đòng đè biện minh cho những hành vi sai trái lại dễ bị phân bác lại. và do đó cũng khó có thê đem Lại hiệu quã thuyết phục như mong muốn. KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN

VD: Mọi người dểu thích dùng sân phâm này. vì vậy tôi cũng dùng. (Lý lẽ theo số đỏng trong trường hợp này là: chat lượng của sàn phẩm nảy dà dược nhiều người kiêm nghiệm nên có thê tin được).

Cuối cùng, lý lẽ theo thuộc tính, mức độ là kiêu lý lẽ so sánh về mức độ thuộc tính của đối tượng như: hon / kém. nhiêu / ít. rẽ đất. tốt xấu, sang hèn. mạnh KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN / yếu. cao : thâp… nhằm giúp người nghe có một sự so sánh đê dần đến kết luận có tinh thuyết phục. Lý lè về thang độ so sánh cùng được đúc kết trong tục ngữ Việt Nam. kiêu như: Chuột chù chè khi rằng hôi… Trong thực te. lý lẽ theo thang độ rất thường xuyên được vận dụng trong lập luận nhằm thuyết phục người nghe. Trong Lập luận pháp lý. loại lý lè theo thang độ thuộc tinh cũng rất thường xuyên KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN được sứ dụng cho cả việc lập luận đê kết tội cũng như gờ tội.

VD: Đây là một Lập luận đê dược giâm nhẹ tội: "Chúng ta đã từng tha thứ cho kẽ thù thi tại sao không thê tha thứ cho những người hòm qua còn là dong đội?" (Báo Người Lao động, 21 4/1999)

Tóm Lại. có rất nhiều loại lý lè đời thường được vận dụng trong Lập luận. Đó chú yếu không phãi là loại lý KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN lè đê xác định đúng sai theo logic khách quan, mà mục đích là đê đem lại sửc thuyết phục cho một lộp luận, đê dần dắt người nghe đồng tình VỚI một kết luận nào đó. VỚI tat cà tính phong phú. phức tạp và đa diên cúa logic đời thường đà cho thay cái lý cúa cuộc đời khó có thê đóng khung trong các khuôn mầu hình thức cố định và cứng nhắc, bới đó là “cái lý có chần”.

  • 3) Hãy so sánh đê KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN chì ra sự khác nhau giữa lập luận đòi thường và lập luận logic hình thức?

Lập luân đời thường trước hết phái KhoThuVien.com

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bảo vệ độc lập dân tộc của công hòa dân chủ nhân dân lào trên lĩnh vực chính trị an ninh từ năm 1986 đến năm 2012
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart