Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt

Add your review

17.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

17.000

Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt

Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt

fff

Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt

fff

Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt

fff

Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt

fff

Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt

fff

Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt

fff

Lập bộ biêu mẫu thu thập só liệu nâng lượng điện và nhiệt

LỜI MỞ ĐẰU

Hiện nay. trước lình hình tài nguyên năng lượng ngày càng khan hiếm như nước ta, việc sù dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quá là ưu tiên quan trọng trong chinh sách năng lượng quốc gia. Dê giảm tiêu thụ năng lượng, trước liên cân phái có các hoại động quàn lý năng lượng một cách chột chè cúa các công ty, các cơ sờ tiêu thụ năng lượng đê tìm ra các tiêm năng liêt kiệm Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt năng lượng. Vì thê, việc tiến hành kiêm toán năng lượng lã rất cần thiết.

Tiến hãnh kiềm toán năng lượng là đề xác định những bộ phận sư dụng diện làng phi. nhận diện các cơ hội tiết kiệm và dê xuât giài pháp liêt kiệm năng lượng cho trung tâm. Tuy tiêm năng tiết kiệm năng lượng ớ trung tâm là khá bé nhưng nêu công lác kiêm toán dược ứng dụng phô biên trên một quy mô rộng lớn thi nước ta sè khai thác được Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt một nguồn năng lượng có sẵn rât lớn từ việc tièt kiệm.

Kiếm toán năng hrợng là hoạt động kháo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đôi tượng cân kiêm toán (doanh nghiệp, tòa nhã, quy trinh sàn xuàt hay một hệ thống…), mục liêu là tim ra các cơ hội tièt kiệm năng lượng, xây dựng các giài pháp sứ dụng năng lượng hiệu qua hơn. Dê việc kiêm toán năng lượng có thè thực hiện một cách Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt chinh xác, hiệu quã thì ta cân phái có một quá trình xác định mục tiêu và phương thức kiêm toán họp li. Trong các công đoạn cua kiêm toán năng lượng thi việc thu thập sồ liệu là việc hết sức quan trọng đê giúp cho việc đánh giá chinh xác, khách quan vê tinh hĩnh sứ dụng năng lượng cua đơn vị càn kiêm toán; qua đó sẽ giúp chơ người kiêm toán dưa ra được các giãi pháp liêt kiệm năng lượng phù họp.

Được sự Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt phân công và hướng dần cùa các thầy cô trong khoa, nhóm chúng em đà tìm hiếu về các loại biểu mầu thu thập số liệu. Trong đề tài này chúng em xin trình bày về phẩn: “Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu tiêu thụ năng lượng điện và nhiệt”. Do thời gian và kiến thức có hạn, chúng em đà trình bày được một số phần cơ sở. xong còn nhiêu thiêu sót mong các thây cô hướng dần và chinh sửa đê chúng em Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt hoàn thiện hon bài báo cáo.

Nhóm em xin chân thành câm ơn các thầy cô!

CHƯƠNG 1. GIỚI THIẸƯ VÈ KIÉM TOÁN NĂNG LƯỢNG

 • 1.1. Cơ SỎ LÝ THUYÉT CHUNG VÀ KHÁI NIỆM

Cãn cứ theo Luật số 50 ‘2010 QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 về sử dụng năng lượng tiết kiệm vả hiệu qua thì Kiếm toán năng lượng được định nghĩa như sau:

Kiêm toán nâng lượng là hoạt động khảo sát. thu nhập và phân tích dừ liệu tiêu thụ Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt năng lương cúa đối tượng cằn kiềm toán năng lượng (doanh nghiệp, toà nhà, quy trinh sàn xuất hay một hệ thông…)

Mục tiêu cua kiểm toán năng lượng là giúp doanh nghiệp tim ra biện pháp tiết kiệm năng lượng giâm chi phí sàn xuât và vận hành (tăng lợi nhuận, tàng linh cạnh tranh trên thị trường, kinh doanh phát triên )cái thiện chât lượng sán phàm, có được vị tri lâu dài với rủi ro thâp, giâm ô nhiễm mòi trường Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt đáng kê…

Kiêm toán năng lượng là một trong những nhiệm vụ đâu liên được thực hiện đê hoàn thành chương trình kiêm soát chi phi năng lượng hiệu quá. Kiêm toán năng lượng bao gôm việc kháo xét xem các ihièt bị sư dụng năng lưọng như thè nào và chi trá cho việc sứ dụng năng lượng như thê nào. đồng thời người ta đưa ra một chương trinh nhằm thay đôi phương thức vận hãnh hoặc thièt bị tiêu thụ năng lượng hiện tại mà sỗ tièt kiệm Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt chi phi thong qua các khoán thanh toán cho năng lượng. Kiêm toán năng lượng đôi khi còn gọi là kháo sát năng lượng hoặc phân tích năng lượng. Kiêm toán năng lượng là một kinh nghiệm tích cực mang lại những lợi nhuận, lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp hoặc cá nhân.

 • 1.2. QUY TRÌNH KIÊM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Cảc bước thực hiện KTNL

Kiêm toán năng lượng có thể thực hiện theo nhiều giai đoạn khác nhau, tủy thuộc vào mức độ yêu câu. Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt Thông thường nó được chia làm 2 giai đoạn: kiêm toán sơ bộ và kiêm toán chi tiết.


1.2.1. Kiêm toán nảng lượng sơ bộ:


 • – Nghiên cứu sơ bộ về các thiết bị liêu thụ năng lượng được lảp đạt

 • – Nhân diện các biện pháp TKNL sơ bộ Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt . rò ràng và chi phí thấp

 • – E)ề xuất các biện pháp có thể triền khai được ngay

 • – Nhận định phục vụ K.TNL chi tiết

Nhận diện:

 • Nhùng phân xưởng vả quá trình tiêu thụ nhiều năng lượng nhất

 • – Nhùng làng phí và sử dụng không hiệu quà NL một cách rô rệt

 • – Sai lệch giữa đo và báo cáo về sữ dụng NL

 • – Nhùng khu vực cần ưu tiên đê nghiên cứu kỳ hơn

 • – Ước lượng sơ bộ về đâu tư Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt . tiết kiệm đối với những biện pháp đà được nhận diện

Yêu cầu so ỉiệu kiêm toán sơ bộ:

 •  Số giờ vận hành

 • –  Hệ thống năng lượng với các chi tiết đo đếm

 • –  Công suất cùa các thiết bị lắp đặt

 • –  Chi tiết về việc vận hành của các thiết bị

 • –  Sơ đồ lap đặt

 • –  Hướng dần bào dường vả vận hành

Kết quà kiêm toán sơ bộ

 •  Chi tiểt về năng lượng sir dụng và chi phi cúa các quá trình

 • –  Mô Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt tã sơ bộ hệ thống lắp đặt và các điều khiên

 • –  Thiết kế. vận hành và bão dường nhũng nơi hoạt động chưa tốt

 • –  Danh mục các biện pháp TK.NL có thê thực hiện ngay

 • –  Mức độ quan trọng và chi phi TKNL với chi phi đầu tư có thê

 • –  Nhận diện các biệ pháp đê nghiên cứu sâu hơn

 • 1.2.2. Kiêm toán nảng lượng chi tiết:

 • –  Đánh giá chi tiết tiêu thụ năng lượng

 • –  Đo lường tiêu thụ

 • – Nhận diện các đầu tư Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt tiling và dãi hạn

 • –  Đề xuất: các đầu tư ngắn hạn

Các bước thực hiện:

– Thu nhập số liệu qua khứ của đối tượng kiềm toán

 • – Vận hành

 • – Năng suất

-Tiêu thụ năng lượng

Kháo sát, đo lường, thư nghiệm, theo dõi hoạt động cua thiết bị đôi tượng

Tập quán vận hành

Đo lường tại chỏ

Xây dựng giãi pháp

Lập danh sách các phương án chi tiét có thè áp dụng

Xừ lý sô liệu Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt Kháo sát thị trường (nếu cẩn)

Phân tích phương án

Lựa chon giái pháp tốt nhât

Kỳ thuật Đầu tư

Thi công

Tinh toán chi phí đâu tư

Phân tích lợi ích tài chinh

Nhận dạng và phân tích nguồn vổn

Nội dung kết (Ịtìa thông tin thỏ hiện:

 • Thòng tin cho tiết các giãi pháp TKNL được sir dụng

Giãi pháp quán lý

Giãi pháp còng nghệ

Thièt bị sừ dụng, giá thành

 • – Thòng tin Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt chi tiêt các giái pháp tài chính

Mức đầu tư

Thời gian thu hồi vốn Nguồn tài chinh.lợi ích chi phí sir dụng vốn.

1.3. CÁC LĨNH vực KIẺM TOÁN NĂNG LƯỢNG___________________

1.3.1 Kiêm toán năng lượng trong công nghiệp

Kiềm toán năng lượng trong công nghiệp là phức tạp và hấp dần nhất. Nhiều thiết bị còng còng nghiệp cũng được tim thây trong việc kiêm toán như: Thiết bị lảm lạnh, lò hơi.quạt Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt thông gió, thiêt bị đun nước, máy ướp lạnh và tú lạnh, hệ thông chiếu sáng…

Thiết bị chuyên mòn hóa cao được sir dụng trong công nghiệp. Trờ ngại đối với các kiêm toán viên và chuyên gia quán li năng lượng là nghiên cứu vân dê này như thè nào? và thường lã duy nhất, vận hành thiết bị công nghiệp đế cãi tiến với quy trình và thiêt bị mã có thè tièt kiệm dược năng lượng, tiên bạc. Các công ty Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt thường thuê kỳ’ sư tư van kiếm tra quy trinh của họ và đưa ra những thay đôi về thiết bị và cách vận hành nhằm mang lại hiệu quà năng lượng cao nhất.

 • 1.3.2. Kiêm toán nãng lượng trong thương mại

Kiêm toán nàng lượng trong thương mại là hoạt động rất rộng, từ việc kiêm toán đơn giãn tại các vàn phòng nhô đến việc kiêm toán rất phức tạp ờ các tòa nhã vãn phỏng nhiêu tâng hoặc các trung tâm thương mại lớn. Kiêm toán nàng lượng Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt trong thương mại phức tạp được thực hiện vê căn bân giống như kiêm toán trong công nghiệp.

Kiềm toán thương mại bao gồm việc xem xét đặc điềm vó cấu trúc cùa các cơ quan và lượng lớn hay thiết bị chuyên môn hóa tại cơ sờ này .các tòa nhã văn phòng , trung tâm thương mại.và các khu phố ớ bề ngoài đều có cấu tạo phức tạp, phải được kiểm tra và đánh giá vật liệu xây dựng, độ cách ly. cấu trúc Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt cửa vả của tren mái nhã và một vài nét dặc biết khác phai tinh toán để chọn các giãi pháp tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra nơi diễn ra hoạt động thương mại côn có thiết bị công suất lớn như thiết bị sưa ấm. thiết bị đun nước, tu lạnh, bếp lò, bếp đun và các thiết bị văn phòng như máy tính, máy phôtô. Nhiều thiết bị sư dụng trong lĩnh vực thương mại giống nhau vè kiêu dáng, kích cở. Tiêm Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt năng cua các giái pháp có thê xét xem thiết bị hiệu suât cao hơn. tận dụng nhiệt thái hoặc thay đòi cách vận hành đê sư dụng năng lượng hiệu quá hơn.

Nhóm 7

Đ4- Quăn Lý Nâng Lượng

Page 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tây nguyên vùng đất con người
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá viên chức tại trường đại học mỹ thuật việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt
Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart