LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

PHẦN MỞ ĐÂU

 1. Lý do lựa chọn đe tài

Dòng tiền đối với doanh nghiệp vô cùng quan trọng như dòng máu trong cơ thể con người. Do đó, dự báo được dòng tiền sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và ra các quyết định kinh tế. Nghiên cửu về dự báo dòng tiền nhằm xác định được nhân tố có kha năng dự báo dòng tiền  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tổt nhát vì vậy rất có ý nghĩa trên cả góc độ lí luận và thực tiễn.

Xét trên góc độ lí thuyết, vấn đề dự báo dòng tiền đã được đề cập cự thể tại nhiều Chuẩn mực Kế toán quốc gia và tại nhiều công trình nghiên cửu (Đỗ Thị Hồng Nhung, 2014; Nguyền Hữu Ánh, 2010; Al -Attar, 2003; Barth & cộng sự, 2001; Chotkunakitti, 2005; Ebaid, 2011; Farshadfar & cộng sự, 2008;  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Mooi. T.L. 2007) [12],[í 7],[25],[41],[61],[72],[76],[117]. Tuy nhiên tại các Chuân mực Kế toán chi đưa ra các nhận định về cấc nhân tố nên sử dụng trong dự báo dòng tiền mà thiểu bằng chứng cụ thè còn cấc công trình nghiên cứu thì chưa thống nhất ctược khả năng cứa các nhân tố trong dự báo dòng tiền: Chuẩn mực Kế toán Việt Nam sổ 24 [1 ] cho rằng:  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông tin về các luồng tiền từ HĐKD khi được sử dụng kết hợp với các thông tin khác sẽ giúp người sữ dụng dự đoán được luồng tiền từ HĐKD trong tương lai, còn Barth & cộng sự (2001) [41] cho biết theo Chuẩn mực Ké toán Hoa Kỳ: thông tin kế toán theo cơ sờ dồn tích hiệu qua hơn thông tin kề toán theo cơ sờ tiền trong việc đánh giá dòng tiền trong tương lai cũa doanh nghiệp. Vì vậy, cần có thêm  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam các nghiên cứu dự báo dòng tiền để cung cấp bang chứng bổ sung cho nhận đinh cùa Chuẩn mực kế toán và tổng quan các công trình nghiên cứu dự báo dòng tiền.

trọng là thông tin không thể thiểu được trước khi ra quyểt định kinh tế, 80% nhân viên tín dụng tại Hoa Kỳ cho rằng trong hồ sơ vay vốn nhất thiết phãí có kế hoạch dòng tiền tương lai (Đỗ Thị Hồng Nhung, 2014; Fulmer, Gavin và Bertin, 1991; Waddell  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam D. & cộng sự, 1994) [12], [84], [133]. Do đó, nghiên cứu giúp xác định nhân tố có khả nâng dự báo dòng tiền sè thực sự có ích cho nhiều đối tượng. Thêm vào đó, ỡ mrớc ta hiện nay, TTCK mới đi vào hoạt động, qua kháo sát cho thấy công tác dự báo dòng tiền ờ nước ta chưa thực hiện đầy đủ và chưa thực sự đanh giá đúng mức những nhân tố anh hương tới dòng  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tiền cũa doanh nghiệp, kết quã dự báo hầu như dựa vào kinh nghiệm của kế toán trường, phương pháp dự báo dòng tiền còn đơn gián, chưa được chú trọng (Đồ Thị Hồng Nhung. 2014) [12].

Như vậy, xét trên cả góc độ lí luận và thực tiền, nghiên cứu dự báo dòng tiền trong các doanh nghiệp tại Việt Nam là điều cấn thiết, sẽ hồ trợ hiệu quá trong quá trình ra quyết định kinh tếđặc biệt nghiên cứu dự  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam báo dòng tiền chữ yếu được thực hiện ở các nước phát trièn hàng chục năm nay nhưng chưa được nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống ớ Việt Nam.

Trong các công ty đang hoạt động tại Việt Nam thì các công ty phi tài chính đang niêm yết là các công ty có quy mô lớn, tiến hành hoạt động san xuẩt, kinh doanh trong các ngành nghề thiết yểu để tạo ra cữa cãi, vật chất cho đất nước và có đóng góp đáng kể vào  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tổng giá tạ sàn phâm quốc dân. Ngoài ra, trong ba loại dòng tiền trong công ty thì dòng tiền từ HĐKD là dòng tiền có liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu chú yếu của doanh nghiệp (Bộ Tài chính. 2002) [1] và là tín hiệu cho thấy khã nâng tạo tiền để đáp ứng cho các hoạt động hàng ngày của mồi công ty (Boyd & Cortese –

Daniel, 2000/2001) [46].

 

Xét trên góc  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam độ thực tiễn, với các nhà đẩu tư. các ngân hàng, nhà quân trị tằi chính, … dự báo được dòng tiền tương lai đóng vai trò vô cùng quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do vậy, tác giã đã lựa chọn nghiên cứu đề tài luận án: “Dí/ báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yet trên thị trường chừng khoán Việt Nam”.

 1. Mục tiêu nghiên cứu và câu hôi nghiên LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cứu

4A/WC tiêu nghiên cứu

Thứ nhất,khải quát, tổng hợp và hệ thổng hóa cơ sờ lý luận về thông tin kế toán theo cơ sỡ dồn tích và thông tin kế toán theo cơ sờ tiền trong các công ỉy.Thừ hai, xây dựng và kiểm đinh mô hình dự báo dòng tiền từ HĐKD cùa các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM trên cơ sờ lợi nhuận quá khử.TVỉứ ba, xây dựng và kiểm định  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam mô hình dự báo dòng tiền từ HĐKD của các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM trên cơ sờ dòng tiền từ HĐKDK trong quá khử. Thứ tư, xây dựng và kiềm định mô hình dự báo dòng tiền từ HĐKD cùa các công ty phi tài chính niêm yểt trên SGDCK TP.HCM trên cơ sờ kểt hợp dòng tiền tử HĐKD trong quá khử và thông tin kế toán theo cơ sở dồn tích (thành phần dồn tích gộp chung và thành phần  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dồn tích cự thể). Thừ năm, xây dựng và kiểm định mô hình dự báo dòng tiền từ HĐKD cũa cấc công ty phi tằi chính niêm yểt trên SGDCK TP.HCM trên cơ sờ các tỳ suất tài chính về dòng tiền.77ír? SỚM, xác định mô hình (nhân tố) có kha nàng dự báo dòng tiền tít HĐKD cũa các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM tốt nhất.

hôi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Lợi  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhuận trong quá khử có khả năng dự báo đáng kê dòng tiền từ HĐKD cữa các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM hay không?

Câu hôi 2: Dòng tiền từ HĐKD trong quá khứ có khã năng dự báo

Câu hôi 3: Dòng tiền từ HĐKD trong quá khứ kết hợp với các thông tin kế toán dồn tích gộp chung có khả năng dự báo đáng kè dòng tiền từ HĐKD của các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam TP.HCM hay không?

Câu hổi 4: Dòng tiền từ HĐKD trong quá khứ kết hợp với các thông tin kế toán dồn tích cụ thẻ có khá nàng dự báo đáng kè dòng tiền từ HĐKD cữa các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM hay không?

Câu hòi 5: Các tỳ suất dòng tiền có kha năng dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD cũa các công ty phi tài chính niêm yểt trên SGDCK TP.HCM hay không LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ?

Câu hỡi 6: Mô hình nào trong số các mô hình trên có khả năng dự báo tốt nhắt dòng tiền từ HĐKD cũa các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM?

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đổi tượng nghiên cứu. Luận ớn này nghiên cứu khã nàng cùa các thông tin kế toán trong quá khứ trong việc dự báo dòng tiền từ HĐKD trong tương lai. Thông tin kế toán được nghiên cửu bao gồm: (1 LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ) lợi nhuận từ HĐKD trong quá khử; (2) dòng tiền tò HĐKD trong quá khứ; (3) các thành phần thông tin kế toán dồn tích gộp chung (chênh lệch giữa lợi nhuận từ HĐKD và dòng tiền từ HĐKD); (4) các thành phần thông tin kế toán dồn tích cụ thể như: chi phí khấu hao TSCĐ, sự thay đổi tãng/giam trong các khoan phải thu, hàng tồn kho, chi phí trà trước và các khoán phải trá LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ; (5) tỷ suẩt tài chính về dòng tiền.

Phạm vi nghiên cừu: Luận án nghiên cứu 142 công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM, trong 6 năm (từ năm 2009 đền năm 2014) tạo thành bảng 852 quan sát

 

Clang Ke oong lien nr HUM J trong urơng lai cua cac cong ly pm lai cninn niêm yet trên SGDCK TP.HCM hay không?

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Đóng góp mới cùa Luận LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam án

4a. Đóng góp về mặt lý luận

Luận án đã cung cấp bằng chửng ủng hộ nhận định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” (VAS 24) về việc sử dụng kết hợp thông tin dòng tiền và các thông tin kể toán khác giúp ích cho người SŨ dụng dự đoán được dòng tiền từ HĐKD trong tương lai. Luận án đã xác định các thông tin kế toán có ích là các thông tin kế toán  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo cơ sờ dồn tích bao gồm: chi phí khấu hao tài sản cổ định, sổ chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ cùa các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoan phai trà.

4b. Những đổng góp mới cùa luận án về mạt thực tiễn

ơ Việt Nam hiện nay, phương pháp dự báo dòng tiền phò biến là theo kế hoạch hoạt động và theo tỳ lệ phần trám doanh thu. Những phương pháp này phải dựa trên tài liệu nội bộ  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cữa doanh nghiệp và thường bị tác động bới các suy đoán chữ quan cùa người Làm dự báo. Đề giúp cho các đói tượng bên ngoài có thẻ dự báo chính xác dòng tiền khí không có các thông tin nội bộ, Luận án này đã xây dựng và kiểm định các mô hình dự báo như mô hình lợi nhuận, mô hình dòng tiền, mô hình các thành phần dồn tích gộp chung, mô hình các thành phần dồn tích cự thể và mô hình tỹ suất dòng  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tiền. Các mô hình dự báo của Luận án được xây dựng và kiểm định dựa trên các thông tin kế toán được công bổ trên Báo cáo tằi chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thòng qua phân tích hồi quy OLS. REM và FEM. Luận án đã đi đến kết luận mô hình hồi quy nhân tố ánh hường cổ định (FEM) là mô hình phù hợp trong dự báo dòng tiền tử HĐKD. Kết  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam quả hồi quy FEM cho thấy các mô hình dự báo mà Luận án đã xây dựng đều có khả năng đáng kè trong dự bcáo dòng tiền từ HĐKD cho các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM. Khả năng dự báo cừa các mô hình này khác nhau (giá trị hệ số R2 tương ứng của các mô hình hr 51% tới 93%) trong đó mô hình dòng tiền kết hợp với các thành phần dồn tích cụ thể có khả nâng dự báo  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cao nhất. Vì vậy, các nhà đẩu tư, các nhà quân trị doanh nghiệp có thể áp dụng các mô hình dự báo của Luận án này trong dự báo dòng tiền từ HĐKD cùa mồi doanh nghiệp trước khi đưa ra các quyết định kinh tế.

6

 1. Kết cấu Luận án

Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lí luậnvềdòng tiềnvà tòng quan nghiên cứu dự báo dòng tiền trong các công ty niêm yết trên  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam TTCK.

Chương 3: Xây dựng giã thuyết khoa học và PPNC

Chương 4: Kết quà thực nghiệm về dự báo dòng tiền từ HĐKD cũa các công ty phi tài chính niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Chương 5:Thão luận KQ nghiên cứu, các khuyến nghi và kết luận

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÃI NGHIÊN cứu

CHƯƠNG 2

Cơ SỞ LÍ LUẬN VÀ TỎNG QUAN NGHIÊN cứu VÈ DÒNG TIẺN
VÀ Dự BÁO DÒNG TIỀN TẠICÁC CÔNG TY NIÊM  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam YÉT.

 • Cơ sở lí luận về dòng tiền và dụ báo dòng tiền trong các công ty niêm yết trên TTCK
 • Đặc điểm thông tin kể toán theo cơ sà dồn tích và kể toán theo cơ sờ tiền

Thông tin kế toán theo cơ sờ tiền mặt khách quan, dễ hiểu hơn thông tin kề toán theo cơ sờ dồn tích nhưng thông tin kề toán theo cơ sờ tiền kém toàn diện hơn kế toán theo cơ sỡ dồn tích. Thông tin về dòng tiền là thông  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tin không thể thay thế cho thông tin kế toán theo cơ sở dồn tích (ví dụ như lợi nhuận). Do vậy nếu kết hợp thông tin dòng tiền và thông tin lợi nhuận rất có thể sè hữu ích trong công tác dự báo dòng tiền tương lai tại các doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mối quan hệ giữa dòng tiền với tình hình tài chính của các cóng ty niêm yết trên thị trường chứng khoán

Dòng tiền trong doanh nghiệp được ví  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam như dòng máu trong cơ thè con người. Dòng tiền là nhân tổ quyết định khả nàng thanh tOcán của doanh nghiệp; có quan hệ mật thiết với chính sách chi trả cô tức cữa doanh nghiệp; tỷ suất dòng tiền là càn cứ đo lường kết quã hoạt động tài chính của doanh nghiệp và có ích trong dự bấo phá sán doanh nghiệp.

 • Phương pháp đo lường giá trị dòng tiền từ HĐKD cùa các công ty niêm yet trên thị trường chứng khoán
 • Đo lường giá LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trị dòng tiền từ HĐKD trước khi han hành chuấn mực Kế toán quốc tế
 • Đo lường dòng tiền từ HĐKDchính thức theo quy định tại chuẩn mực Kế toán quốc tế 2.1.4Công tác dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tại các công ty niêm yết trên thị trưởng chứng khoán

4- Vai trò cửa công tác dự báo dòng tiền

Con người có thể dự báo mà không ra quyết đinh nhưng không thể ra quyết định mù không tiến hành dự bđo  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Beaver, 1966).Ạr báo về dòng tiền tương lai rắt hừu ích trong việc ra quyết định đầu tư, định giá cô phiếu, đánh giá triền vọng đầu tư, ra quyét định vay,…

4- Những nhân tổ tác động tới công tác dự báo dòng tiền

Công tác dự báo dòng tiền chịu anh hưởng bời nhiều yếu tố bao gồm ca khách quan, chú quan, bên trong và bên ngoài: Sự quan tâm của nhà đầu tư, thời gian hoạt  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam động, quy mô công ty, kết quá HĐKD. sự tự nguyện của nhà quân lý, kỹ thuật dự báo, nàng lực cũa đội ngũ dự báo, thông tin sừ dụng để

 • Tông quan các nghiên cứu dự báo dòng tiên từ HĐKD của các công ty niêm yết trên TTCK

– Về nhân tố dự báo dòng tiềm Chia thành 5 nhóm: sử dụng lợi nhuận, sữ dụng dồng tiền quá khử, sứ dụng dòng tiền quá khứ kết hợp vỡi thành  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam phần dồn tích gộp chung, sử dụng dòng tiền quấ khứ kết hợp với thành phần dồn tích cụ thề, tý suất dòng tiền.

– về phương pháp dự báo: dự báo dòng tiền bằng các mô hình dự bấo nhân quả

– về bối cành và phạm vi nghiên cửu: Hầu hết ờ các nước phát triển, hiếm có nghiên cửu ờ các nước đang phát triển.

 • Một số nhận xét về các nghiên cứu dự báo dòng tiền từ HĐKDcủa các công ty LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam niêm yết trên TTCK

Thừ nhất, các nghiên cửu trước đây được thực hiện ờ các thời điểm khác nhau, bổi cành kinh tể – xã hội khác nhau nên nhận đinh về mô hình nào dự báo dòng tiền tốt nhất vẫn chưa đạt được sự thống nhất.

Thừ hai, dữ liệu sữ dụng trong nghiên cứu dự báo dòng tiền được lầy từ mẫu chũ yếu là các công ty phi tài chính niêm yết, tập trung nghiên cứu một ngành cự thể nhu săn xuất LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ,công nghiệp hoặc mầu gộp chung và rất ít nghiên cửu có phân chia nhóm ngành.

Thừ ba, các nghiên cứu đều thực hiện ở các nước có thị trường vốn phát triển, chi có một vài nghiên cứu thực hiện ờ các nước đang phát triển.

Thừ tư.cảc nhà nghiên cửu tnrớc đây chù yểu sữ dụng phương pháp hồi quyOLS.rẩt hiếm các nghiên cứu sừ dụng hồi quy FEM, hồi quy REM hay hồi quy từng bước.

 • Khoáng trổng LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu

 

– L an co them nmeu ngmen cưu ve Kha nang cua cac thong tin Ke toan

 

 

 

 

 

 

 

 

9

đối với dự báo dòng tiềncho các công ty niêm yết trên thị trường chững khoán ở Việt Nam;

 • Cằn đưa các tỷ suất dòng tiền làm nhân tồ dự báo trong mô hình dự báo dòng tiền;
 • Trang bị thêm các phương pháp định lượng khoa học phù hợp với công tác dự báo dòng tiền phục vụ LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho công tác dự báo dòng tiền;
 • Xác định thông tin tài chính nào có thê kết hợp với thông tin dòng tiền để làm bằng chứng cho nhận đinh của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam VAS 24;
 • Cần mở rộngphạm vi về dữ liệu dự báo dòng tiền tại các công ty (sau năm 2010)

CHƯƠNG 3

XÂY DỰNG GIÁ THUYẾT KHOA HỌC VÀPHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỬU

 • Xây dựng giả thuyết khoa học

Giã thuyết ỉ: Lợi nhuận kế toán trong  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam quá khứ có khả năng dự báo đáng kẻ dòng tiền từ HĐKD cho các công ty phi tài chính niêm yết trên HOSE.

Giã thuyết 2: Lưu chuyên tiền thuần từ HĐKD trong quá khứ có khả năng dự bcáo đáng kể dòng tiền từ HĐKD cho các công ty phi tài chính niêm yểt trên HOSE.

Giã thuyết 3: Lưu chuyên tiền thuần từ HĐKD trong quá khứ kết hợp với các thông tin kế toán dồn tích gộp chung (chênh lệch giữa lợi nhuận từ  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam HĐKD với dòng tiền từ HĐKD) có khá năng dự báo đáng kê dòng tiền từ HĐKD cho các công ty phi tài chính niêm yết trên HOSE.

10

Giã thuyết 4: Dòng tiền từ HĐKD kết hợp với các thành phần thông tin kể toán dồn tích CỊI thể (chi phí khẩu hao TSCĐ, chênh lệch tâng/giãm trong các khoan phãi thu, hàng tồn kho, các khoăn chi phí trã trước, các khoản phãí trả) có kha nâng dir báo đáng  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam kể dòng tiền từ HĐKD của các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM.

Giã thuyết 5: Các tỳ suất dòng tiền có khá năng dự báo đáng kể dòng tiền từ HĐKD của các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM.

Giã thuyết 6: Mô hình kết hợp dòng tiền từ HĐKD và các thành phần thông tin kế toán dồn tích cụ thể có trong lợi nhuận (chi phí khấu hao TSCĐ, chênh lệch tăng LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam /giám trong cấc khoản phái thu, hàng tồn kho. các chi phí trà trước, khoăn phải trả) là mô hình có khả nấng dự báo tốt nhất dòng tiền từ HĐKD của các công ty phi tài chính niêm yểt trên SGDCK TP.HCM.

 • Phương pháp nghiên cứu
 • Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các chi tiêu báo cáo trên Báo cáo tài chính cữa 142 Công ty phi tài chính niêm yết trên HOSE trong 6 năm liên  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ựic (từ năm 2009 tới năm 2014)

 • Mô hình dự háo dòng tiềnphương pháp ước tượng

Thừ nhẩt,lAiận án sè thực hiện hồi quy OLS, FEM. REM và hồi quy từng bước đẽ ước lượng các mô hình.T/ỉứ /ỉ«/,sau khi có kết quả hồi quy OLS, FEM, REM. Luận án thực hiện các kiêm định về sự phù hợp của mô hình và sự tuân thủ các giã thiết hồi quy.T/t LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam /r/jif, sau khi hồi quy bằng OLS, FEM. REM, luận án căn cử vào giá trị hệ số xác định R~ và sử dụng kiểm định Hausmannhằm lựa chọn mô hình phù hợp nhất để diễn giãi kết quà dự báo dòng tiền.

 • ỉ. Dự háo dòng tiền từ HĐKD trên cơ sỡ lợi nhuận (mô hình lợi nhuận)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CFO, = fa+fa EARN,.! + 8                                                       ( LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 3.1;

CFO, = fa + faEARN,.! + faEARN,.2 -I- 8                               (3.2)

CFO, = fa + faEARN,-! + faEARN,.2 + faEARNr.3 + £       (3.3)

 • Dự báo dòng tiền từ HĐKD trẽn cơ sỡ dòng tiền (mô hình dòng tiền)

CFO, = a0 + Ơ.Ị CFOt.Ị + p (3.4)

CFO, = Ơ.0 +  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Ơ.Ị CFOt.j + Ơ.2 CFO,.2 + ỊẲ                              (3.3)

CFO, ~ a0 + ơ.ịCEOị.i + Ơ.2 CFOt.2 + Ơ.Ị CFO,.! + ỊI               (3.6)

 • Dự báo dòng tiền từ HĐKD trên cơ sỡ dòng tiền kết hợp với các thành phần thông tin kể toán dồn tích gộp chung

CFO, — /-0 + ).j CFO,.ị + Ả2ACR,.Ị  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam + 8                           (3.7)

CFO, = Ảo + ).! CFOf! + Ả2 CFO,.2+ ả3ACR,.ỉ + /.4 ACR,.2+ s (3.8)

CFO, = ).Q + ).] CFOf.1 + /-2 CFO,.2+ ).Ị CFO,_ị+ Ă4 ACRị.ị + Ấ5 ACR,.2y

Ảo ACRị-3 + 8       (3-9)

 • Dự báo dòng tiền từ HĐKD trên cơ sờ LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dòng tiền kết hợp với các thành phần thông tin kể toán don tích cụ the

CFO, = e0 + Cị CFO ,.Ị + e2 AAR,.ị + CịầAP,.{ + e^INV ,.J + e5dOTH ,.! + e6DPRM ,.1 + p(3.I0)

CFO, = c tì + C/ CFO,.J + <?2 CFO,.2 + é* ỉ AARị.ị + Ẽ4 AAR Ị.2 + CỳdAP Ị. /+ CodAPi.2 e7AỈNV,. LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Ị + CgAINV 1.2 + CgAOTH Ị./ + C/tì AOTHị.2 + eriDPRM f.Ị + el2DPRM ,.2 + p (3.11)

CFOt — c 0 + eìCFO,.i + e2CFOf.2 “b £3 CFO t.Ị + CjAAR Ị.J + Cị AARị.2 +Cạ AAR f.j + Ẽ7AAPỊ./ + CịịAAP 1.2 + CọAAP Ị.3 + e/(gílNV Ị.] + e. I jA ỈNV  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Ị.2 + ef2AlNV,.3 + Cj3 DPRM ,.Ị + eí4DPRM Ị.2 + CịịDPRM ,.3 +e/oAOTH t-ỉ + e!7 AOTEỈ /.2 + eỊ8 AOTH ,.3 +p (3.12)

 • Dự báo dòng tiền từ HĐKD trên cơ sỡ các tỷ suất tài chính về dòng tiền (mô hình tỳ suất dòng tiền)

12

CFO’ = fa + /3; CFRÌ,.Ị + A CFR2,.! + A’ CFR3,., 4 LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam – fa CFR4,.J + $ CFR5,.! + /3, CFR6,.1 + A CFR7,! + A CFR8,.! + A CFRfa, + £(3.13) CFO, = |3o + /bCFRh-1 + fa CFR2.-1 + CFR3t-i + fa CFR4t-i + /?jCFR5,.| + & CFR6,., + fa CFR7,_| + fa CFR8,.| + fa CFR9,.| + /ửtìCFRl,-2+ /311 CFR2t-2+ /312 CFR31-2 LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam + /313 CFR4t-2+ /314 CFR5,-2+ fas CFR6|.2+ /3Ị6 CFR7,-2+ /3/7 CFR8(-2+ fan CFR9[-2+s (3.14)

CHƯƠNG 4

KÉT QUẢ THỰC NGHIỆM VẺ Dự BÁO DÒNG TIÉN TƯ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM

YÉT TRÊN TTCKVN

 • Đặc điềm các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Thống kê LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam mô tả dữ liệu
 • Phân tích hệ so tương quan
 • Kết quả thực nghiệm dự báo dòng tiền từ HĐKD của các công ty phi tài chính niêm yết trên SGDCK TP.HCM
 • Ket quà hồi quy mô hình lợi nhuận

Bảng 4.4a:Kểt quả hồi quy FEM mô hình lợi nhuận (thông tin chung)

FEM Biển Prob (F- Statistic) Adjusted R2
4.1.1 EARN,., 0.00000 0 LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam .773219
4.1.2 EARN,., 0.00000 0.792889
EARN,.2
4.1.3 EARN,., 0.00000 0.813363
EARN,.,
EARN,..,

 

Bâng 4.4b:Kết quả hồi quv FEM mô hình lợi nhuận (thông tin chi tiêt 1

FEM Biển Hệ sốhồi quy Prob.
4.1.1 EARNt-1 0*708268 0.000
4.1.2 EARNt-1 1.037564*“ 0.000
earnl.2 -0.832427*” 0.000
4.1.3 EARNtl 0.841508*** 0.000
EARNt.2 -1.072893*** 0.000
EARNt-3  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 0.699031*** 0.000

 

4.4.2. Kết quà hổi quy mô hình dòng tiền

Bâng 4.7a:Ket quả hôi quy FEM mô hình dòng tiên (thông tin chung)

FEM Biển Prob (F-

Statistic)

Adjusted R2 Durbin –

Watson

4.2.1 cfoh 0.0000 0.764312 2.613703
4.2.2 cfoh LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 0.00000 0.789254 2.695733
CFOt_2
4.2.3 CFO.J 0.00000 0.796054 2.648768
CFOt_2
CFO.-3

 

Bâng 4.7b :KỌ hồi quy FEM MH dòng tiền (thông tin chi tiết)

FEM Biến Hệ số hoi quy Prob. LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.2.1 CFO,., -0.497463*** 0.000
4.2.2 CFO,., -0.493368*** 0.000
cfo,-2 0.411615*” 0.000
4.2.3 CFO,.| -0.515405*” 0.000
cfo(2 0.337359*** 0.000
CFO,- LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 3 0.260078*** 0.00000

(Nguồn: Két quà xừ lý dữ liệu cùa tác giã)

 • Kết quâ hồi quy dòng tiền kết hợp với các thành phần thông tin kế toán don tích gộp chung

Bâng 4.10a:Kết quả hôi quy FEM mô hình dòng tiên kết hợp với các
thành phần dồn tích gộp chung( thông tin chung)

FEM Prob (F-

Statistic)

Adjusted R2 Durbin –

Matson LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4.3.1 0.000 0.828346 2.418038
4.3.2 0.000 0.828309 2.434564
4.3.3 0.000 0.875557 2.737023

 

Bang 4.10b:Kểt quà hồi quy FEM mô hình dòng tiền kết hợp với các
thành phần dồn tích gộp chung(thông tin chi tiết)

Mô hình  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Biên Hệ so hoi quy Proh.
4.3.1 CFOt-1 0.187462** 0.005
ACR,| 0.903857*” 0.000
4.3.2 CFO,, 0.192402** 0.0193
CFO,2 -0.029462 0.7628
ACR, 1 0.879525*“ 0.000
 LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ACR,2 -0.095209 0.3141
4.3.3 CFOt-1 0.080905 0.2753
cfo,2 -0.415047*“ 0.000
CFO,3 0.763306*” 0.000
ACR,| 1.001574*” 0.000
ACR.-2 -0.16145“ 0.0762
 LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ACR,3 1.106636*” 0.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 • Kết quả hồi quy mô hình dòng tiền kết hcrp với các thành phần
  thông tin kế toán don tích cụ thề

Bâng 4.13a:Kết quả hồi quy FEM mô hình dòng tiền kết họp vói các thành phần dồn tích tách riêngỊthông tin chung)

Mô hình FEM Prob (F-

Statistic)

Adjusted R- squared Hệ  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam số Durbin –

Watson

Mô hình 4.4.1 0.000 0.883925 2.484538
Mô hình 4.4.2 0.000 0.922246 2.548625
Mô hình 4.4.3 0.000 0.93063 2.501873

 

Bảng 4.13b;Ket quả hồi quy FEM mô hình dòng tiền kểt hợp với các
thành phần dồn tích tách  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam riênglthông tin chi tiết)

FEM Biến Hệ số hói quy Prob.
4.4.1 CFO,-1 0.06368 0.4051
AAP,| -0.724623*” 0.0000
AAR „ 0.877728”* 0.0000
AINV M 0.969675*** 0.0000
AOTH H -0.449346 0.3221
DPRM 2.492599*** 0.0000
4.4.2 CFO,-. 0.067608 0.3367
CFO,.2 -0.278544*” 0.0000
AAP,| -0.763389*” 0.0000
AAP,2 0.079242 0.2840
AAR,., 0.751735”* 0.0000
AAR ,2  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam -0.190873”* 0.0081
AINV M 0.856248”* 0.0000
AINV ,.2 0.581657*” 0.0000

16

FEM Bien Hệ số hoi quy Prob.
  AOTH H -0.926885** 0.0224
AOTH ,2 0.440919 0.2708
DPRM 1.552724*” 0.0000 LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
DPRM ,.2 1.097229*” 0.0004
4.4.3 CFO,., -0.105004 0.1356
CFO,2 -0.206533*” 0.0019
CFO,3 -0.106958 0.1165
AAP,, -0.706308”* 0.0000
aap,2 -0.113543 0.1587 LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
AAP,3 0.018948 0.8493
AAR,.] 0.803101“’ 0.0000
AAR,2 0.095524 0.2806
AAR,3 0.244711 0.0312
AINV„ 0.871865*” 0.0000
AINV..2 0.889791*” 0.0000
AINVt-3 0. LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 474898*” 0.0000
AOTH„ -1.148572” 0.0093
aoth,2 0.353376 0.4140
aoth,3 -0.32586 0.4645
DPRM„ 0.321975 0.3889
DPRM,2 0.780995” 0.0189
DPRM.-3 1.647527*” 0.0001

LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 

 • Kết quả hồi quy mô hình tỷ’ suất dòng tiền

Bang 4.16a:Ket quá hoi quy FEM mô hình tỳ’ suất dòng tiền
(thông tin chung)

Mô hình FEM Prơb (F-

Statistic)

Adjusted R:
4.5.1 0.000000 0.333233
4.5.2 0.000000 0.518494

 

Bâng 4.16b:Kểt quà hồi quy FEM (thông  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tin chi tiết)

FEM Biên Hệ sổ hối quy Prob.
4.5.1 CFRlt.| 0.000343 0.7689
CFR2h -0.000016 0.7200
CFR3.I -0.000389 0.6077
CFR4|-| 0.000601* 0.0970
CFR5 L-I -0.000150’ 0.0705
 LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam CFR6h 0.002356* 0.0113
CFR7h -0.000567 0.7739
CFR8h -0.000072 0.6112
CFR9|.| -0.039756’ 0.0693
4.5.2 CFRlt-i 0.000225 0.8485
CFR2m -0.000098** 0.0429
CFR3m 0.000180 0.8599 LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
CFR4.-I 0.001132”* 0.0008
CFR5m -0.000414”’ 0.0000
CFR6(.| 0.005206”’ 0.0003
CFR7h -0.000538 0.7727
CFR8h -0.000023 0.8861
CFR9(-| -0.055162” 0.0120
CFRlt-2 0. LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 000223 0.8860

18

FEM Biến Hệ số hồi quy Prob.
  CFR2 (.2 0.000060 0.2665
CFR3 ,.2 0.001788 0.1820
CFR4 2 -0.008647’” 0.0000
CFR5 2 -0.000131 0.2567
CFR6t-2 -0.005951” 0.0386
CFR7,2 -0.001585 0.6386
CFR8 2 -0.000340 0.2510
CFR9-2 -0.053952” 0.0382

 

Kết quà hồi CỊUV từng bước (stepwise) cho mô hình tị’ suất dòng tiền

Bảng 4.18: Kết quả hôi quy tùng bước mô hình tỷ suất dòng tiền

Mô hình Biến Adjusted

R2

DW Hệ số hồi  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam quy Prob.
4.5.1 CFR9ị.| 0.007806 1.743085 0.0445120” 0.0271
CFR7m 0.0021880 0.2307
CFR8t.| 0.0000946 0.4411
4.5.2 CFR9t.2 0.068736 1.579891 0.059124” 0.0104
CFR9,.| 0.050371” 0.0192
CFR41.2 -0.003586*” 0.0000
CFR6t.2 -0.006108*” 0.0000
CFR4,.| 0.001174”’ 0.0021
CFR6|.| 0.003782”’ 0.0073
CFR5t.| -0.000139* 0. LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 0603
CFR7M 0.002128 0.2596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KÉT QUẢ NGHIÊN cứu, CÁC KHUYÊN
NGHỊ VÀ KÉT LUẬN

 • Thảo luận kết quả nghiên cứu các mô hình dự báo dòng tiền
 • Đoi vói mô hình lợi nhuận

Kểt quá hồi quy FEM cho cá 3 mô hình lợi nhuận chi tiết (trễ 1 năm, 2 nám, 3 năm) đều cho biết LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : cả 3 mô hình lợi nhuận chi tiểt đều có khã nâng dự báo dòng tiền tương lai.Khi càng thêm biến có độ trề hơn vào mô hình, kha năng dự báo cùa mô hình càng tăng (hệ số R? tăng từ 77% lên 81%). Kểt luận này thống nhắt với kết luận cùa cáctác giã: Nguyễn Hữu Ánh (2013); Barth & cộng sự (2001 );Chotkunakitti (2012); Habib (2010).Như vây, giã thuyết nghiên cứu thứ nhẩtđã  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được chắp nhận.

 • Đối với mô hình dòng tiền

Kết quã hồi quy FEM cho biểt các mô hình dòng tiền đểu có khá năng dự báo dòng tiền tương lai. Khi cùng thêm biến có độ trễ hơn vào mô hình, khả năng dự báo của mô hình càng tăng (hệ số R‘ tăng từ 76% đến 79%.). Kết luận này đồng quan diêm với các tác giá nghiên cứu trước đây như: Greenberg & cộng sự (1986), Bowen & cộng sự  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (1986), Me Beth (1993), Barth & cộng sự (2001), Chotkunakitti (2005), Nguyễn Hữu Ánh (2013), … Như vậy, giã thuyểt nghiên cứu thứ 2 đã được chẩp nhận.

 • Đối vái mô hình các thành phần dóụ tích gộp chung

Kểt quã hồi quy FEM ờ cã 3 mô hình dự báo đều cho biết cã 3 mô hình đều có khả năng dự báo dòng tiền từ HĐKD.Khi càng thêm biến có độ trề hơn vào mô hình,  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam kha nâng dự báo của mô hình càng tàng (hệ số R2 táng từ 82% đến 87%).Đây cũng chính là kết luận cũa các nghiên cứu trước như: Barth & cộng sự (2001), Chotkunakitti (2005), Ebaid (2011), …Như vậy, gia thuyết nghiên cứu thứ 3 đã được chấp nhặn.

20

 • Đoi với mô hình cấc thành phân don tích cụ thê

Kết qua hồi quy FEM ờ cã 3 mô hình dự báo chi tiểtđểu có khá năng  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dự báo dòng tiền tìĩ HĐKD. Khả năng dự báo cũa mô hình được tăng lên nếu tàng độ trễ cữa biến dự báo (từ 88% lên 93%). Điều này thống nhất với quan điểm của các nhà nghiên cửu: Barth & cộng sự (2001), Chotkunakitti (2005), Ebaid (2011), Chong. K.W (2012) Như vậy, gia thuyết nghiên cứu thứ

4được chắp nhận.

 • Mô hình tv suất dòng tiền

Kết quà hồi quy FEM  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy: mô hình tỷ suất dòng tiền có độ trễ I nấm không có khả năng dự báo dòng tiền nhưng mô hình tỷ suất dòng tiền có độ trễ 2 năm có khả năng dự báo dòng tiền. Khả năng dự báo của mô hình này thấp hơn nhiều so với các mô hình ở trên (cao nhất là 51,8% khi hồi quy FEM mô hình trề 2 năm). Kết quả hồi quy từng bước cho thấy cã hai mô hình tỷ suất dòng tiền trề  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 1 nãm và hai năm đều có khá nãng dự báo dòng tiền. Trong 9 tý suất được sữ dựng để dir báo, chi có 4 tỳ suất có ý nghĩa đó là: CFR4, CFR5, CFR6, CFR9. Như vậy, gia thuyết nghiên cửu thứ 5đã được chấp nhận.

 • Đánh giá khã nâng dự báo cùa các mô hình

Bàng 5.1 Ob thống kê giá trị hệ sổ xác định hiệu chinh (Adjusted R2) (sau khi sắp xếp theothữ tự  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giảm dần) cữa các mô hình ta thấy:

 • Khi mô hình có sữ dụng các biển độc lập độ trề cằng nhiều thì khá năng dự báo của mô hình càng tăng.

<* Mô hình dòng tiền kết hợp với các thành phần thông tin kế toán dồn tích tách riêng là mô hình có hệ số xác định hiệu chinh cao nhất (hệ số R ờ mức cao 88% tới 93%) và vì vậy có khâ năng dự báo tốt nhất trong số các mô hình  LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dự báo.Như vậy, giả thuyết nghiên cứu thứ 6 đã được chấp nhận.

 • Mô hình sữ dụng dòng tiền quá khứ kết hợp với cđc thành phần dồn tích

 

 

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực trạng thi hành pháp luật bảo hiểm y tế bắt buộc ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chiến lược phát triển ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong bối cảnh hội nhập
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thiết kế website trưng bày xe hơi ứng dụng webgl hiển thị mô hình 3D
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
LATS Dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart