Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử

Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử

fff

Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử

fff

Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử

fff

Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử

fff

Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử

fff

Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử

fff

BAI TIÊU LUẬN

Mòn : Lịch sử đảng

Đê bài :

Đàng cong sàn việt nam ra đời là mọt tat yen lịch sừ sự lựa chọn con đòng giài phóng (lan tộc tiến len chù nghĩa xã hội là sự la chọn cùa chinh lịch sử.

Bài làm.

Sự đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sir:

I .Hoãn cành lịch sir:

 • a) Hoàn cánh quốc tế :

Năm 1917 .cách mạng tháng 10 nga vĩ đại thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ tir chủ nghĩa t bán lẻn chú nghía xà hội trẽn phạm vi toàn thế giới Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử .thắng lợi cùa cách mạng tháng mời Nga dạt cho những ngời yêu nớc Việt nam một sự lựa chọn mới :dộc lập dân tộc đi lẻn chù nghía xà hội . Vai trò và sự tác động cùa lý luận cách mạng của chu nghía mác lẽ nin là nhàn tô thúc đây sự ra đời cùa các đáng cộng sàn và sự thành lập quốc tê’ cộng sàn .Điều đó khàng dinh vai trò lịch sir cùa giai cốp cóng nhân trong việc quyết định sự phát triển của xà Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử hội

 • b) Hoàn cánh trong nớc .

Vào giữa thê’ ki XIX thực dán pháp xâm chiếm nớc ta .đến cuối thế ki XIX sau khi cơ bản kết thúc giai đoạn vũ trang xàm lợc thực dân pháp bắt đáu tiến hãnh kế hoạch bóc lột sức ngời , sức cùa ờ việt nam .

Sự khai thác và bóc lột thuộc dịa cùa thực dân pháp đã làm gay gát thêm các máu thuẫn cơ bán trong lòng xà hội Việt Nam .

Tinh trạng khùng hoàng kinh té’xà Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử hội . đặc biệt các màu thuẫn dân tộc và giai căp đà dẫn đến nhu cầu đấu tranh để tụ giãi phóng .

Độc lập dàn tộc và tự do dân chu là nguyện vọng tha thiêt cùa nhân dân ta . là nhu cầu bức thiêt cùa dân tộc.

2)Đảng cộng sàn ra đời là két quả cùa sự kêt hợp chủ nghĩa mác —lê Nin VỚI phong trào cóng nhân và phong trào yêu nớc Việt Nam. Tờ sự phân tích vị trí kinh tê Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yêu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiên lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử —xà hội của các giai cáp đám nhiệm đợc sứ mệnh lành đạo cách mạng đên thang lợi cuối cũng .

Nhiệm vụ giãi phóng dãn tộc đà đạt lén vai giai cấp còng nhàn Việt Nam lịch sử đà trao cho giai cấp cõng nhãn ngọn cờ dân tộc .Đó là một yêu cầu khách quan ,bói vì giai cấp cóng nhãn là giai cấp trung tâm của thời đại mới , là ngời đại diện cho quyền lợi dãn tộc và quyền lợi giai câp :bới vì trong Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yêu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiên lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử tất cà các giai cấp hiện dang đối lập với gai cấp t sản thì chi có giai cấp vó sản là giai cấp thực sự* ’ cách mạng ’.

Phong chào cõng nhân ra đời và sự phát triển là một quá trình lịch sử tự nhiên . muốn trờ thành một phong trào tự giác , nó đợc vũ trang bang lí luận Mac —lênin — vũ khí lí luận và t tờng của giai cấp còng nhãn . Giai cấp cõng nhân muốn lãnh đạo cách mạng thành Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yêu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiên lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử cõng thì phải dợc tổ chức một chinh đảng tiên phong .Chi kill dợc tổ chức thành một chinh đảng độc lập thì giai cấp còng nhàn mới có kha năng tập họp đợc các lực lợng dàn tộc và dân chù là đội tiên phong cùa giai cấp công nhãn Việt nam . sir mệnh cùa dâng gán liền VỚI sớ mệnh dân tộc và giải phông giai cấp Sự thành lập đàng là quy luật của sự vận động của phong trào còng nhàn tir tự phát đên tự giác khi nó Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yêu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiên lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử đợc trang bị lí luận cách mạng của chủ nghĩa Mác Lẻnin.

0 Việt nam . trong quá trinh phát triển của phong trào công nhãn và phong trào yéu nớc . nhiều chiên sĩ yêu nớc đà ra di tìm đòng cứu nớc .nhng chí có Nguyễn ái Quốc là ngời việt nam đầu tiên tìm thấy chú nghĩa Mác lénin vào việt nam , chuẩn bị về chính trị t tớng và tổ chức choviệc thành lập Đàng cộng sàn Việt Nam .

Hổ chí minh dã kêt luận Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử : Oìỉ có chù nghĩa Mac là chù nghĩa chân chính nhất và Lenin là ngời đà chi ra con đờng giái phóng các dãn tộcthuộc địa : muốn giành độc lập t do chi có thê là con đờng cách mạng vó sán và cách mạng cõng nhãn mà thôi đây chính là con đờng cách mạng việt nam phũ hợp với điểu kiện vớc ta vã thế giới hổ chí minh đã từng bớc hoàn chinh dòng nới này .

Chù nghiã Mac-Lenin đọc truyển bã vào việt nam dã Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử thúc đẩy phong trào yêu nóc phát triển , cãc phong trào dấu tranh từ nam 1925 đến nam 1929 chứng to giai cấp cóng nhân đà trớng thành và đang trớ thành một ỉực lọng chính trị độc lập .tình hình khách quan ấy phái đòi hòi cosự lành đạo của tổ chức đàng cách mạng tiên phong .

Sự phân hoá cùa hội viẹt nam cách mạng thanh niên dà hĩnh thành các tố chức cộng sán. là kết quà tất yếu cùa sự phát triển phong trào cóng nhãn Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử và phong trào yêu nớc cùa việt nam vào cuối những nãm 20 của thẻ’ ki XX . Ba tổ chức cộng sàn ra đời ( Đóng dong cộng sàn đảng , An nam cộng sàn đàng . Đóng dong cộng sản liên đoàn ) thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển cùa phong trào cách mạng. Việc Thôìig nhất các tố chức cộng sản thành một đang duy nhất là một tất yếu khách quan

Ngày 3-2-1930 : tập hợp tại cửu Long Hơng càng Tiling Quốc . Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử dới sự chù trì cùa Nguyễn Aí Quốc , hội nghị dà thống nhất các tổ chức cộng sàn dà đọc tiến hành .hội nghị dà thông nhất các tổ chức cộng sàn thành một đàng đó là: Đàng cộng sàn việt nam .

3) Sự ra đời của đãng là kết quâ cùa một quá trình lựa chọn con đòng cứu nóc từ khi bị thực dân Pháp xâm lợc .nhân dân cà nóc ta đà liên tục anh dùng dứng lén chòng giạc .

Các phong trào Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử yêu nóc phát triển theo nhiều khuynh hóng chính trị khác nhau đầu thè’ ki XX và đặc biệt là từ sau chiến tranh thê’ giớ thứ nhát phong trào yêu nớc yêu nớc theo khuynh hóng chính trị t sàn thành thị diễn ra mạnh mè .Tuy vậy. qua kiểm nghiệm cùa lịch sir các phong trào đéu lần lợt thất bại vì đà không đáp ứng đợc những yêu cầu khách quan cùa sự nghiệp giãi phóng dãn tộc .

Tính chất thời dại đà thay đổi ,con đờng Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử giãi quyết mâu thuần xà hội sự sáp xếp lực lựng . phong pháp cách mạng, giai cấp lành dạo phải thay đổi. Vai trò lịch sứ thuộc về giai cấp vô sản.Ờ Việt Nam giai cấp vồ sàn đang hình thành và cha có đáng tiên phong của mình, phong trào cóng nhãn cha trở thành phong trào chính trị độc lập. Cách mạng Việt nam đứng tróc cuộc khùng hoảng trầm trọng vé đờng lối cứu nóc và giai cấp lành dạo. Vì vậy, việc Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử tìm cách ra khoi cuộc khùng hoảng là yêu CÀU bức xúc cùa lịch sù.

Nil ờ trên đà trình bầy, do Nguyễn Ái Quốc đã truyén bá vận dụng dũng đán chù nghĩa Mác- Lè Nin đổ giải phông dân tộc, và hơn thế nữa ta đà hợp nhất ba đáng Đóng Dong thành một chính đàng đó là ĐCSVN. Từ đây ĐCSVN sớm dấn có phong pháp dể giãi quyết vãn đề bức xúc cua lịcỉi sử.

 • 4. Sự lựa chọn con đờng giãi phóng dãn Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử tộc dựa vào chính cơng vấn tát 3-21930

 • a) Hoàn cảnh lịch sử.

Hội nghị thành lập đàng( từ ngây 3 dến ngày 7 — 2 -1930 ) họp ờ bán đáo Cửu Long ( Hơng cáng Trung Quốc ). DỚ1 sự chủ trì của Nguyễn ái Quốc hội nghị nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đãng duy nhốt lấy tên là DCSVN, thõng qua một số van kiện quan trọng, trong đó có chinh cơng ván tát, sách Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử lợc ván tát cùa dàng do Nguyễn ái Quốc khởi thào.

 • b) Nội dung cơ ban của chính cơng vấn tat và sách lợcván tát

Chính cơng vãn tất và sách lợc vấn tắt đà vạch ra những nội dung cơ bán của đờng nối cách mạng Việt Nam đó là:

-Chủ trong làm t sàn dàn quyền cách mạng và thố địa cách mạng dể đi tới xã hội cộng sàn. Đây lã cuộc cách mạng giài phóng dân tộc thuộc phạm trù cách mạng vò sàn bao Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử gồm ba nội dung gắn bó với nhau: Dàn tộc. dãn chú và chú nghĩa xà hội.

-Trong giai đoạn thực hiện chiên lợc cách mạng t sản dân quyền và cách mạng ruộng dất. nhiệm vụ cùa cách mạng vé phơng diên chinh trị , kinh tê, xà hội là:

4- Vé chinh trị : đánh đổ dế quốc chù nghĩa Pháp và bọn phong kiến , làm cho nớc Việt Nam hoàn toàn độc lập ; đựng ra chính phú cóng, nóng Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử .binh.tố chức ra quân dội cõng nông.

+ Vẻ kinh tế : Thủ tiêu hết các thứ quốc trái , thu hết sản nghiệp lớn( 1111 cõng nhgiệp . vân tải . ngân hàng ,..vv„) cùa t bản dế quốc chù nghĩa Pháp đế giao cho chính phủ còng. nòng. binh.Thu hết ruộng đất cùa đế quốc chú nghĩa làm của còng và chia cho dân cày nghèo , mờ mang cóng nghiệp .till hành luật ngày lam 811.

+ Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử vế phơng diện xà hội :dân chúng đợc rự dỡ,nam nữ bình quy én . phố thõng , giáo dục theo hớng công nông hoá .

-Vé giai cấp lãnh đạo và lực lạng cách mạng :

 • l.      Đàng là I dội tiên phong của vò sản giai cấp phái phuc vụ cho đợc đại

bộ phận giai cấp mình , lam cho giai cấp mình lành đạo đợc dân chúng .

 • 2. Đàng phải thu phuc cho đợc đai đa sỏ’ dàn cày và phai dựa vao hạng dân Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử cày nghèo lã thổ địa cách mạng dánh lại bọn địa chù vã phong kiến .

 • 3. Dàng phải làm cho các đoàn thể , thợ thuyền và dân cày (công hội hợp tác xã khỏi ởdới quyén lực và ảnh hóng cùa bọn t sàn quốc gia.

 • 4. Đàng phải hêt sức liên lạc VÓI tiểu t sàn. trí thức trung nóng , thanh niên tân việt để kéo họ đa vào phe vỏ sản giai cấp .Còn đối bọn phú nòng , trung , tiểu đại chù và t Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử bàn an nam mà cha rõ mạt phàn cách mạng phài lợi dụng ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phân nào dà ra mạt phàn cách mạng ( Đãng lập hiến Z) thì phái đánh dổ

 • 5. Trong khi liên lạc với các gia cấp phai rất càn thận . không khi nào nhợng mỏt chút lợi ích gì cùa cóng nóng mà đi vào đòng nối thoá hiệp”.

Nh vậy lực lợng cách mạng bao gồm các giai cấp vã tầng lớp cõng nhân , Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử nống dân , tiểu t sàn , trí thức , tiểu t sàn dãn tộc và các cá nhân yêu nớc thuộc tầng lớp dịa chủ vừa và nho .trong đó giai cấp còng nhân là giai càp lành đạo cách mạng .

 • – Về đoàn két quốc tế :

Đoàn kết chặt chè với các dàn tộc bị áp bức và giai cấp vó sàn trên thế giới nhất là giai cấp vô sản Pháp .

Chính cơng ván tát và sách lợc ván tát đà phat triển thêm một sô Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử luận điếm quan trọng trong tác phẩm Đờng Cách Mệnh . Nội dung cùa hệ thõng quan điểm dó là :

 • – Đi sâu vạch rõ bán chất phan động của chu nghĩa thực dãn nhng nguy trang cái gọi là "khai hoá van minh” Ngời đà nói khái quát về chù nghĩa thực dân ràng : Chế độ thực dãn là an cóp là hiếp dâm vã giết ngời . Chù nghĩa thực dân là kè thù chung cùa các dán tộc thuộc địa , của giai cáp cóng nhân và

Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử nhân dân lao động trên toàn thế giới , là kẻ thù trực tiếp nguy hại nhất cùa nhân dân các nớc thuộc dịa , Ngời đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nớc , thức tinh tinh thần phân kháng dán tộc. Kêu gọi nhân dàn các nớc thuộc địa phai dựa vào lực lợng của bàn thân mình phái tự giài phóng dán tộc của mình . "Cõng cuộc giải phông anh em ( ờ các nớc thuộc địa) chi có thế thực hiện bàng cách sự lỏ lực Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử cùa bàn thân anh em” .

 • – Cách mạng giài phóng dân tộc là một bộ phận cách mạng cùa thời đại — cách mạng vó sàn . Giải phóng dàn tộc phái gan liền VỚI giãi phóng nhan dàn lao động, giái phóng giai cấp còng nhân . “chì có giai cấp vò sàn thì mới giải phóng đợc dân tộc cà hai cuộc giãi phông này chi cõ thẻ là sự nghiệp của chu nghĩa cóng sản và cách mạng thế giới” vì vậy , phái tiến hành cách Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử mạng một cách triệt đê "phái cách mệnh đến nơi” phải đem chính quyền , "giao cho dân chúng số nhiều chữ không để trong tay bon ít ngời , cõ nh thế dân chúng mới dợc hạnh phúc .

 • – Cách mạng giài phóng dân tộc ớ các nớc thuộc dịa và cách mạng vố sản chính quốc có quan hệ khăng khít với nhau nh hai cánh cửa của cách mạng thơi đại .

 • – T tớng về đòng nối chiến lợc cùa cách mạng ớ thuộc địa là tiên Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa ch KhoThuVien.com

Bài tiếu luận Lịch Sư Đang 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích hoạt động marketing trực tuyến tại công ty cổ phần gogox việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Thái Nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử
Lịch sử đảngĐề bài :Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọncon đờng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự la chọn củachính lịch sử
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart