LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

fff

LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

fff

LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

fff

LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

fff

LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

fff

LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

fff

ỦY BAN NHAN DAN TỊNHHẠI DƠNG

TRONG CHÍNH TRÍ

TIỂU LUẬN CUÓI KHOÁ

Đề tài: LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHƯNG BIẸN PHÁP CỦNG CO KHÓI LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ’ THỨC QƯẠ KHẢO SÁT THựC TÉ Ờ HUYỆN CẢM GIÀNG.TĨNH HẢI LIÊN MINH CÔNG -NÔNG . – TRÍ THỨC^PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN ’ PHÁP CƯNG . CÔ KHỘILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRI THỨC QUA kHẢO sát thực tế ở HUYệN cẩm GIÀNG TÍNH HẢI DƯƠNG DươnG

Họ và tên: DƯƠNG VĂN THỊNH

Lop: TCLLCT-HCA65H10 K15

Đơn vị công tác: Trường Tiêu học Đức Chính-Câm Giàng-Hái Dương

Chức vụ: Phó hiệu trường

Giáo viên hướng dẫn: nguyên chí công

Hai Dương, Tháng 01 Năm 2012

MỤC LỤC • •

<<<123>>>

STT

Nội dung

Trang

rhơNn

OHARHHẢRÁRÁKTTNÔựGỐ-KHRTRmMỨNMTlÈMTĩnrôỉTORƯ

ớỉôinvàAttrT

NHỮNG CHỨ VIÉT TẤT TRONG TIÊU LI TẬN

<<<123>>>

STT

Chữ viết tắt

Đọc là

ĐẠT VẤN ĐẺ

 • 1. Li (lo chọn (lề tài

Ngay ŨT nhưng ngày dầu Đang ta dà xác định dùng chiến tranh vũ trang dể giành chinh quyền, xây dựng khối liên minh công – nông – Irí thức trong đó giai cấp công nhàn là lực lượng tiên phong lien lên giành độc lập. Dày là LIÊN MINH CÔNG – NÔNG -TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG sự sáng suốt cùa Dang ta. khăng định vai trò to lớn của liên minh công – nông – tri thức trong cách mạng xà hội chú nghĩa. Sự ra đời của khối liên minh công – nông – Iri thức là một lat yếu trong cách mạng xà hội chú nghĩa. C hú nghĩa Mác-Lcnin đà chi ra rò ràng rang: ‘’trong một sỗ nước nòng nghièp dại da sỗ dân chủng lã nông dàn thì vấn dề giai cấp công nhân lien minh với họ là LIÊN MINH CÔNG – NÔNG -TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG điều lấl yếu. Nguyên tắc cao nhất của cách mạng là duy Irì khối liên minh giừa giai cấp vô sàn và nông dân đê giai cấp vô sân có thể giữ được vai trò lành dạo và chinh quyền nhà nước”. Không chi công cuộc báo vệ Tó quốc mà trong quá trinh xây dựng đắt nước, khối liên minh công – nông – tri thức củng là nhu cầu cằn thiết dế gắn kết ba lình vực: còng nghiệp, nông nghiệp, khoa học kỳ thuật để phát LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG triển kinh tế- xà hội cho đất nước.

ơ nước ta, Đang ta đã vận dụng sáng tạo chu nghĩa Mác-Lènin vào con đường đấu tranh cách mạng. Từ ngày đầu khi Đãng Cộng sân Việt Nam ra đời đã thành lập khối liên minh trong mặt trận dân tộc. Dâng khăng định: lực lượng cách mạng chu chốt là công nhàn, nông dàn, nhưng cách mạng cùng cằn cò lực lượng tri thức, công nhân, nòng dân. Iri thức cần LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG phãi đoàn kết thành một khối. Với những đặc trưng cơ bân trong xà hội Việt Nam, liên minh công -nông – trí thức có nhiều thuận lợi dem đến tiền dê cho sự phát triển.

Trong giai đoạn mới xây dựng Nhà nước chủ nghĩa xà hội Việt Nam, liên minh công – nông – trí thức tiếp lục được Dâng và Nhà nước khang định là một yếu tồ tất yếu. một nhu cẩu khách quan dể giai cấp công nhân giừ vừng vai trò lành LIÊN MINH CÔNG -NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG dạo, giai cap nòng dàn được giãi phóng và sự phái triển cùa lang lớp trí ihức. Giai cap cõng nhân, giai cấp nòng dàn và lang lớp Iri thức đều là nhùng lực lượng lao dộng sàn xuất, lực lượng chính trị – xã hội với nhưng dặc diếm. vai ưò xác dinh. Họ là nhùng giai cấp. tầng lớp đông đào nhất trong thời kỷ quá độ len CNXH. Dặc biệt đối với các nước tiền tư bàn. nóng nghiệp lạc hậu quá độ LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG bò qua che độ TBCN đi lên CNXH đây là lực lượng cách mạng chù yếu. Với tư cách lã giai cấp lành đạo, giai cấp công nhàn mà đứng đầu là Đãng cộng sản phái năm bảt được những yểu tố khách quan từ các giai cấp tầng lớp. đê tò chức thành liên minh vừng chắc, khi đó không chi giành được sự thảng lợi mà cũng “không có thế lực nào phá vờ nồi’’. Khi liên minh công – nông – tri thức được thiết lập LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG , cũng cố trên cơ sờ các điều kiện khách quan đó thì liên minh trơ thành nền tang chính trị – xà hội vừng chắc cho sự lành đạo cùa Đãng cộng sân, cho Nhà nước. Đế tập hợp lực lượng rộng rài quằn chủng nhàn dân trong khối Đại đoàn kết toàn dân cũng phãi lấy liên minh còng – nông – tri lãm nòng cốt. Có liên minh cũng là điều kiện bao đâm ổn định chinh trị cho còng cuộc đối mới. cãi cách cũa CXXH. LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa và kinh tế tri thức dõi hôi các dân tộc di theo định hướng xà hội chu nghĩa phái có một nền kinh tế công nông nghiệp hiện dại với khoa học và công nhiệp tiên tiến, do đó rất cằn có liên minh còng – nông – tri thức và cung cố liên minh này nhẩm vượt qua nhùng thách thức, tận dụng được nhũng thời cơ để phát triển.

Trong suốt thời gian từ khi giãi phóng giành chinh LIÊN MINH CÔNG – NÔNG -TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG quyền đến nay, tinh Hãi Dương xây dựng và không ngừng cung cố khối liên minh công – nông – tri thức. Nhờ đó mà tinh hình an ninh chính trị luôn được ồn định, kinh tế, văn hóa xà hội được phát triển theo kịp sự phát triển cũa đất nước. Cùng với sự chi đạo của Đãng bộ của tinh, huyện cắm Giàng cũng không ngừng châm lo cung cố khối liên minh công – nông – tri thức. Giai cấp công nhân, nông dân LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG và tằng lớp tri thức trong huyện được nâng cao về mọi mặt, góp phần đưa huyện cẩm Giàng là một huyện phát triển năng động trong tinh. Khối liên minh công – nông – tri thức cùng với Mặt trận tỏ quốc thật sự là cầu nối giừa Đáng. Nhà nước với nhân dân. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đàng, giáo dục đãng viên gương mầu tham gia sinh hoạt và làm nòng cốt trong các tô chức nhân dân. phấn đấu xây dựng các LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG tô chức đang thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự lã hạt nhân lành đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận và các tổ chức thành viên hướng về cơ sờ, cộng đồng dàn cư, dế nhàn dân thực sự tham gia quan lý Nhà nước, quan lý kinh tế. quan lý xà hội. Nâng cao hiệu qua cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vãn hóa. xây dựng các cộng đồng dân cư tự quân ờ các LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG thôn, khu dân cư. Tuyên truyền, giáo dục cho mọi người, củng với việc chàm lo lợi ích cá nhàn, gia dinh, cần ra sức làm tròn nghĩa vụ đối với Tỏ quốc, Nhà nước và xà hội; đấu tranh ngăn ngừa nhùng hành vi vi phạm pháp luật, làng phi, tham nhùng, xàm phạm đến tài sân cùa Nhà nước, lợi ích cũa nhàn dân, lãm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cua Đang ta. Mặc dù vậy, hiện nay ờ cấp huyện, đặc biệt cấp xà, khối liên minh công – nông – tri thức cũng có lúc bị lu mờ, sự liên kết còn lõng lẽo, nhận thức của đãng viên và nhân dân về tầm quan trọng cùa liên minh chưa thấu đáo. Việc đó đà dần đến khối đại đoàn kết toàn bị xâm hại. việc xây ra kiện tụng, tranh giành quyền lợi LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG côn nhiều chủ yếu ở tập thế và nhóm người, tập trung ở các vấn dề đất dai, môi sinh.

Là một đang viên ơ cơ sờ và được tham gia lớp tiling cấp chinh trị. ban thân tôi nhận thấy ý thức trách nhiệm của minh phải góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đáng, cùa nhân dân. Từ đó. tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Lien minh công – nông – trí thức, phương hướng và những biện pháp cúng cố LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẢM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG khối liên minh công – nông – trí thức qua khão sát thực tể ờ huyện Câm Giàng tĩnh Hài Dương”. Qua đó. tôi muốn tim hiểu, hệ thống li luận về liên minh công – nông – trí thức. Đồng thời tìm hiếu thực trạng cua khối liên minh trong giai đoạn hiện nay ớ huyện Cấm Giàng tinh Hãi Dương; từ dó có nhừng biện pháp cúng cố khối liên minh công – nông – tri thức, tạo động lực phát triền cho huyện nhà và thực LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG hiện mục tiêu chung cua tinh đà đề ra trong giai đoạn hiện nay.

 • 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

  • 2.1. Mục đích

– Ban thân muốn tim hiếu sâu sắc hơn hệ thống lí luận liên minh công – nóng – tri thức và thực trạng liên minh công – nông – tri thức hiện nay ở huyện cẩm Giàng tinh Hai Dương.

 • – Vận dụng kiến thức đà học, kinh nghiệm thực tiền cua ban thân, tinh hĩnh thực tiền cũa khối liên minh công – nông LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG -TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

 • – trí dề đề ra phương hướng và một số biện pháp cung cố khối liên minh công – nông – trí thức huyện Câm Giàng tinh Hai Dương đạt kết qua cao hơn.

 • 2.2. Nhiệm vụ

 • –  Khái quát hóa cơ sở lí luận về khối liên minh công – nông – tri thức.

 • – Phân tích thực trạng liên minh công – nóng – trí thức hiện nay ơ huyện cẩm Giàng tinh Hài Dương.

 • – Đề xuất phương hướng và và một số biện pháp cũng cồ khối liên LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG minh còng

 • –  nóng – tri thức huyện Câm Giàng tinh Hai Dương hiện nay.

 • 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

 • –  Khối liên minh công – nông – tri thúc và bao gồm các ban ngành, tổ chức tham gia xây dựng khối liên minh công – nông – tri thức hiện nay ờ huyện Câm Giàng tinh Hài Dương.

 • – Hệ thống những cơ sờ li luận về liên minh còng – nông – trí thức.

 • – Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi huyện Câm LIÊN MINH CÔNG – NÔNG

 • – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG Giàng tinh Hài Dương, trong giai đoạn 2010-2015.

 • 4. Phương hướng nghiên cứu

 • –  Phương pháp tự nghiên cứu văn ban. tài liệu:

 • –  Phương pháp phân tích – tổng họp;

 • –  phương pháp so sánh, diễn dịch.

 • 5. Ý nghĩa nghiên cứu

 • –  Đề tài góp phần lâm sáng tô hơn về thực trạng khối liên minh công – nông – tri thức hiện nay ơ huyện cầm Giàng tinh Hai Dương.

 • – Qua cơ sờ li luận và thực trạng cùa vấn đề LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG , vận dụng thực thi việc cung cố khối liên minh còng – nông – trí thức hiện nay ỡ huyện cẩm Giàng tinh Hài Dương.

 • 6. Kết cấu của tiểu luận

Ngoài phần đặt vấn để, kết luận, tham kháo, tiểu luận gồm có 3 chương:

 • –  Chương 1: Những cơ sớ li luận về khối liên minh cóng – nông – tri thức.

 • –  Chương 2: Thực trạng khối liên minh công – nông – tri thức hiện nay ờ huyện Cẩm Giàng tinh LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG Hãi Dương.

 • – Chương 3: Phương hướng và một số biện pháp cung cố khối liên minh công

– nóng – tri thức hiện nay ơ huyện Câm Giàng tinh Hai Dương.

9

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty tnhh thiết bị y tế medent
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng bệnh cầu trùng gà chăn nuôi theo hướng công nghiệp ứng dụng tỏi trong phòng và trị bệnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp quản lý nguồn nhân lực tại trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập khoa Kế toán tại Công ty tnhh xây dựng giang thịnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thảo luận đề tài liên hệ thực tiễn về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG
LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart