Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước

fff

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước

fff

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước

fff

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước

fff

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước

fff

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước

fff

Lzr-V AAu

(Trong những năm gần đày, trớc xu hớng hội nhập và phát triển của kinh tê’ thê giới, Việt Nam cũng đà mớ rộng quan hệ thơng mại. hợp tác kinh té’ VỚI rất nhiều nớc trong khu vực và thê giới. Đ1 cũng vơi sự mớ cưa cùa nến kinh tế là sự thay đổi của khung pháp chế. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang có’ gắng tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước cá các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Nhà nớc không còn bao cấp cho các doanh nghiệp nhà nớc nh trớc đáy nữa. Việc này tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp tự chu trong nến kinh tế. nhng cũng lại đặt ra rất nhiều thách thức đó’i với các doanh nghiệp nhà nớc. Đè tồn tại và ổn định đợc trên thị tròng đòi hòi các doanh nghiệp nhà nớc phài có sự chuyển mình, phải nâng cao tinh tự chù. nang Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước dộng để tìm ra phơng thức kinh doanh có hiệu quà. đem lại lợi nhuận cao. từ đó mới có dù sức đổ cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phàn kinh tế.

Kết quà kinh doanh là một chi tiêu chất lạng tổng họp phàn ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp. Nó liên quan chạt chè đến chi phí bo ra và lợi nhuận sè đạt đợc. do đó nếu xác định đúng dấn kết quá kinh doanh sè giúp Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước cho lành đạo doanh nghiệp đánh giá đúng tình hình sản xuất kinh doanh và quán lý đợc tót hơn. từ đó đa ra những biện pháp hữu hiệu nhất giúp cho doanh nghiệp nâng cao đợc lợi nhuận.

Cùng với việc xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận cũng có ý nghía vỏ cùng quan trọng đòi với doanh nghiệp. Việc phán phôi sứ dụng đúng dấn. hợp lý lợi nhuận sè đàm bão cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước đảm bào lợi ích kinh tế cùa Nhà nớc. cùa doanh nghiệp và ngời lao dộng.

Tuy nhiên trong thực té’ hiên nay, việc xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận cùng còn nhiéu bất họp lý gây nên các hiện tọng ’‘lài già lỏ thật” hoạc "lỏ già lãi thát”, việc sữ dụng các quỳ vốn còn nhiéu tuỳ tiên cha theo dũng mục đích.

Xuất phát từ những nhận thức trên tôi đà di sâu nghiên cứu và Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước chọn đề tài: ‘Lọi nhuận vù phản phổi lọi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nớc ", làm để tài cho bài luận van tốt nghiệp

I cùa mình.

NỌI dung luận vãn ,ngoài mờ đầu và kêt luận, gôm 3 phán :

Phấn /Một số ván dẻ lý luận vé lọi nhuận và phán phôi lọi nhuận trong doanh nghiệp thong mại Nhà HÓC

Phấn ll: Tình hình thực hiện lọi nhuận và phan phoi lọi nhuận cùa Cõng ty Viễn Thòng quán dội.

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước PHÁN IIP Nhận xét đánh giá – một sò ý kiến dé xuất vé phong hóng và biện pháp chú yen góp phần tàng lọi nhuận ó Cóng ty Viễn Thòng quán dội

VỚI bài luận van này, em lất mong muốn đợc góp một số ý kiên nhó bé cùa mình vào nhùng vấn để thực tiễn dạt ra đỏi VỚI Công ty Viễn Thông quân đội.

Tuy nhiên. VỚI vốn kiên thức cùng nh kinh nghiệm làm việc cha nhiều nén bài viêt này của em chác chán Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước sê không tránh khỏi nhùng thiêu sót. Vây nén, em rất mong có đợc sự góp ý, giúp đờ cùa thầy giáo hớng dẫn: PGS .TS. Lè ThêTờng cùng các thầy có giáo và các bạn.

Sinh viên: Hằng

Lóp : 302-K3

PHẨN I

MỘT SỐ VÂN ĐỂ VÊ LÝ LUẬN VÊ LỢI NHUẬN VÀ PHẢN PHÓI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP THONG MẠI NHÀ NỚC

 • I. LỢ! NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP – KẾT CẤU VÀ VAI Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước TRÒ CỬA LỌI NHUẬN TRONG DNTMNN:

 • 1.   Khái niệm lợi nhuạn :

Lợi nhuận đợc xem là một chi tiêu chất lợng tống hợp phản ánh toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp. Trong nén kinh tế thị trờng, lợi nhuận đợc xem là mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

Các Mác chi ra ràng, trong chù nghía t bản, Nhà t bàn bò t bản khả biến cùa hán ta dẻ mua sức lao dộng cùa cõng nhân vé Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước sừ dụng.Thời gian lao động cùa ngời cóng nhãn đợc chia ra làm 2 bộ phận: Thời gian lao động tất yếu đế tạo ra sản phẩm tất yếu, thể hiện ờ tiền còng hay giá cả sức lao động mà nhà t bán tra cho cóng nhãn ; Thời gian lao động thặng d tạo ra giá trị thặng d cho nhà t bán và bị han chiếm đoạt. Xét về bàn chất kinh tế thì giá trị thặng d là biểu hiện bằng tiền cùa sàn phẩm thăng Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước d.

Tuy nhiên đói VỚI nhà t bản thì hấn ta đà bo ra chi phí về t liệu lao động (máy móc .thiết bị), chi phí về đối tọng lao dộng và chi phí vé tiền I- ơng, gọi là chi phí về sàn xuất đế sản xuất hàng hoá. Sau khi tiêu thụ hãng hoá, thu tiền về so sánh VỚI chi phi bo ra, hán thấy rõi ra một phần lớn hơn chi phí sản xuất, phần dó hán gọi là Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước lợi nhuận.

 • 2.   Kết can lợi nhuận:

Theo cách phân chia các hoạt động cùa doanh nghiệp thành: hoạt dộng sàn xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động bất thờng thì lợi nhuận của doanh nghiệp cùng dợc phân thành ba loại tong ứng.

 • – Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng hoá dịch vụ này còn gọi là kinh doanh chính cùa doanh nghiệp.

 • – Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là lợi nhuận Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước thu đợc tir các hoạt động đầu t tài chính hoạc kinh doanh vé vón da lại. Các hoạt dộng tài chinh trong daonh nghiệp thòng là hoạt động hên doanh, liên kết, đáu t mua bán chứng khoán, thu Lài tiền gửi….

– Lợi nhuận tờ hoạt động bất thờng là lợi nhuận từ các hoạt dộng mà doanh nghiệp không dự tính trứơc hoạc những hoạt dộng không mang tính chất thờng xuyên nh : Thanh lý tài sản, thu từ vi phạm hợp đổng, Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước thu nén phạt huỳ bo hợp đổng

Việc xem xét kết cấu lợi nhuận cõ ý nghĩa quan trọng trong việc cho ta thấy đợc các hoạt động tạo nên lợi nhuận, từ đó xem xét, đánh giá kết quà cùa từng hoạt động, tìm ra các mặt tích cực cũng nh tồn tại trong từng hoạt động đề ra các quyết định thích hợp nhằm lựa chọn đúng hớng đầu t vòn cùa doanh nghiệp và nhiều hiệu quả.

 • 3. Vai trò của lọi nhuận:

Trong Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước điều kiện hạch toán kinh doanh theo cơ chê’ thị trờng, doanh nghiệp có tồn tại và phát triển hay không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có tạo ra đợc lợi nhuận hay không. Qua đó cho thấy lợi nhuận đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

* Đồi vói doanh nghiệp:

Lợi nhuận vừa Là mục tiêu, vừa là động lực. vừa là điều kiện tồn tại và phát triển cua doanh nghiệp. Hoạt động của doanh nghiệp Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước trong nền K i l l là nhầm dạt tới mục tiêu lợi nhuận trong khuôn khổ của pháp luật.

Thật vậy. vì lợi nhuận cao nén các doanh nghiệp luôn luôn tìm cách mờ rộng quy mô sàn xuất, cài nến kỳ thuật, đổi mới cõng nghệ, chế tạo sàn phẩm mới, quản lý chạt chê chi phí. hạ giá thành để da ra thị trờng ngày càng nhiéu sàn phẩm chất lọng cao, giã cà hợp lý .thu hút khách hãng, chiếm Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước linh thị phần và giành lợi thế trong cạnh tranh VỚI đối thù khác.

Lợi nhuận đôi VỚI doanh nghiệp không chi là nguồn tích luỹ có tính chất quyết định đới VỚI phát triển doanh nghiệp , mà còn là nguồn để khuýên khích lợi ích vật chất đối với ngời lao động, cải thiện đời sống nhời lao động. Hớng họ ra sức sáng tạo. nâng cao tay nghề để có năng suất lao động để cho sàn phẩm đợc hoàn thiện, gán chặt nỏ lực của Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước họ VỚI kết quá sau cùng của họ.

Lợi nhuận còn là nguồn đê doanh nghiệp tham gia các hoạt động xà hội nh làm từ thiện, nuói các bà mẹ anh hùng, các ngời có cóng với cách mạng, và thực hiện tài trợ cho các phong trào nhằm nàng cao uy tín của doanh nghiệp.

* Đồi vói kinh tẻ xà hội.

Lợj nhuận cùa doanh nghiệp không chi là một bộ phận của thu nhập thuần tuý cùa doanh nghiệp mà đồng thời Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nớc và là nguồn tích luỹ quan trọng nhất để thực hiện tái sản xuất mở rộng xà hội và đáp ứng các nhu cấu phát triển cua xà hội.

Lợi nhuận cùa doanh nghiệp cõ mối quan hệ chạt chẽ và mật thiết VỚI các chi tiêu kinh tế kỳ thuật nh chi tiêu vé đầu t, sù dụng các yếu tò đáu vào. chi phí và giá thành sàn xuất, các chi tiêu đầu ra và các chinh sách Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước tài chinh nhã nớc.

Tóm lại, phấn đấu tâng lợi nhuận là một đôi hòi tất yếu cùa doanh nghiệp trong quá trình sàn xuất kinh doanh, là mục tiêu cùa các doanh nghiệp

 • 4. Các nhan to ánh hong đen lợi nhuận.

Ta có thẻ chia làm 2 nhân tố :Nhân tò’ khách quan và nhân tô’ chù quan.

 • 4.1. Nhân tố khách quan:

Cô nhiều nhãn tò’ nhng chù yếu lã các nhãn tố sau.

 • a. Môi trờng kinh tê ‘xã Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước hội trong đó công ty (lang hoạt động.

Mỏi doanh nghiệp hoạt động trong met quốc gia nhất định, bao giờ cũng chịu tác động bời mói trờng kinh tê’ xà hội của quốc gia đó. Một quốc gia ổn định hay không ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi hay khó khăn, rủi ro cho doanh nghiệp.

 • – Về kinh tế: Tinh hình cạnh tranh trên thị tròng. Doanh nghiệp bán ra một loại hàng hoá mà có nhiêu đôi thù cùng bán loại Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước hàng hoá dó mức dộ rủi ro lã rất lớn thì mức đọ lùi ro là lớn. Mức dộ lạm phát cao hay không,giá cà biến động nhanh hay chậm, tý giá nội tệ trên ngoai tệ biến động ra sao- Nhân tố này tác động một cách mạnh mẽ đến bào toàn và phát triển vốn. đến các dự án đầu t, chi phi và doanh lợi trong kinh doanh.

 • – Về chính trị xà hội: Tinh hình chính tiìh xã hội ổn định sè Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước là thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt dộng. Ngợc lại doanh nghiệp sè gạp những khô khan trong kinh doanh.

 • b. c ‘hình sách pháp luật của nhà nớc:

Nhãn tố này tác (lộng thờng xuyên và mạnh mẽ đến hoạt (lộng cùa doanh nghiệp.

 • – Doanh nghiệp kinh (loanh ớ các nghành nghề, sàn phẩm thuộc diện chinh sách u tiên phát triển hay hạn chế phát tiìẻn sẽ da đến thuận lợi hay khó khan cho doanh nghiệp.

 • – Chính sách Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước thuê’ cùa nhà nớc cao hay thấp, ổn định hay không ốn định đối với nghành nghề sản phẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh có tác động đến chi phí. lợi nhuận cua doanh nghiệp.

 • – Lài suất tiền vay ổn (lịnh hay thay đổi cùng tác động mạnh đến chi phí sir dụng vốn. đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

 • 4.2. Nhớn tố chù quan:

 • a. Quàn lý chi phí và giá thành: Trên một mức giá cà đà xác định, chi phí và Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước giá thành là nhãn tỏ’ tác động đến lợi nhuận. Chi phí hạ. giá thành hạ lợi nhuận càng cao và ngợc lại. Chi phí và giá thành cao hay hạ phụ thuộc vào việc quản lý các yếu tô’ chi phí cùa doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp quan tâm đến việc tiét kiệm chi phi dua ra (lợc các (lịnh mức quàn lý chi phí có cơ sở. lập (lợc hệ thôìig giá thành và kiên quyết tố chức thực hiện thì sẽ có chi Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước phí thấp, giá thành họp lý.

Nói chi phí phải quản lý ờ đây là nói các chi phí sàn xuất, chi phí bán hàng và chi phí quàn lý doanh nghiệp. Nói giá thành ở đây bao gồm cà giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ.

 • b. Doanh thu bán hàng có các nhân tó trực tiếp tác động sau.

Doanh thu bán hàng nhiều hay ít phụ thuộc vào :

 • – Sò lợng hàng hoá dịch vụ bán ra.

 • – Giá bán Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước (lợc hãng hay dịch vụ.

 • – Phơng thức thanh toán.

Số lạng hàng hoá bán ra phụ thuộc vào chất lạng và hợp thị hiếu ngời tiêu dùng, (lổng thời liên quan đèn cách tổ chúc bán hàng…………………….tiêu thụ và

mạng lới tiêu thụ. Trên một mức giã (là hình thành, sô’ lạng bán ra càng nhiều thì doanh thu càng lớn.

Giá bán (lơn vị hàng hoá, dịch vụ: Giá bán là một nhân tở’ cạnh tranh Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước mạnh mè. Trên cùng một loại hàng hoá có chất lợng nh nhau, doanh nghiệp nào có giá bán ra lớn hon sẽ thu hút đợc nhiều khách hàng và bán đợc nhiều

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
giáo án môn học dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 2023
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân phương linh giai đoạn 2021 2025
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện gio linh, tỉnh quảng trị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước
Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart