Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2

Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa  vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2

fff

Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa  vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2

fff

Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa  vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2

fff

Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa  vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2

fff

Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa  vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2

fff

Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa  vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2

fff

1

CHƯƠNG 1: NHƯNG VÁN DE cơ BAN C ƯA LƠẠI HINH DU LỊCH MICE

l.lCác thành tố cua du lịch MICE

 • 1.1.1 Khái niệm

Hội nghị, hội thao, triển làm. tổ chức các sự kiện… lã nhu cầu phát triển kinh lề, van hóa cứa xà hội loài người. Nên kinh tê càng mó rộng và mang tính loàn càu till nhu cầu chia sẽ ý tường, kinh nghiệm kinh doanh, học tập. nhu cầu hợp tác kinh doanh, nhu cầu thương thức và tìm hiểu các nền vãn hóa cùa các dân tộc trên thế giới ngày càng trờ nen Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 bức duel, vì vậy lô chức các cuộc hội tháo, hội nghị, các sự kiện kinh tế. vãn hóa, thê thao… ngày câng nhiều hơn. yêu cẩu cùng cao hơn và các nhà lô chức cùng trờ nên ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Sự phát triển kinh tế. xã hội cũng dồng nghĩa VỚI việc nâng cao mức sống và diều kiện sống, lãm nay sinh nhu cầu du lịch vã lãm gia tăng các loại hình du lịch, các dịch vụ và Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 sân phầm du lịch. Trong xà hội hiện đại, du lịch Irỡ thành một nhu Cầu cua xã hội. trở thành trào hru và xà hội hóa ngày càng cao.

Sự phát triển song hành cua hai nhu cầu: nhu cầu giao lưu. trao dồi kinh tế. vàn hóa và nhu câu thướng làm. lìm I11CLL nghi dường du lịch gặp nhau, kcl hợp, hóa quyện nhau dà hình thánh nên một loại hình du lịch mới- du lịch MICE

MICE là Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 chừ viết lảl các chừ cái tiếng Anh bao gồm bốn yếu tố sau :

M-Meeting (Hội nghị)

1-Iccntivvs (Khuyên thướng)

C-Conícrenccs/ Conventions (HỘI thào, hội họp)

E-Exhibitions Events (Triền Lãm. sự kiện)

 • 1.1.1.1 Meeting

Là các cuộc hội họp được tô chức bới các thành viên hoặc các công ty với nhau cùng tham dự dế tliáo luận về nhùng vần dề quan tâm cần dược chia sẻ, có Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 thê Là lình vực thương mại hoặc phi thương mại. Các cuộc hội họp được chia làm hai lọai:

+ Cuộc hội họp giừa các công ty vói nhau (Association meetings).

+ Các cuộc hop giừa các thành viên trong một công tv (Coporate meetings) [8; 5].

 • 1.1.1.2 Incentive

Theo Hiệp hội các nhà điêu hành du lịch khích lệ “Society of Incentive Travel Executives” (gọi tắt là SITE) ở My. tlũ du lịch khuyến thương Là loại Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 hĩnh kèt hợp mang tính kinh doanh xà thư giàn, được sir dụng như là một phân thưởng cho nhùng cá nhân xuẩt sắc tại nơi Làm việc, về ban chắt Incentives dược xem như nhùng cuộc họp nhưng mục đích cua nó tlù khác so với meeting. Incentive thường được lồ chức:

iNhằm tập hợp nhừng lực lượng bân hàng mạnh nhất dế thao luận nhũng chiến lược trong tưong lai.

I Liên kết các nhà quan lý cấp cao với các lực lượng hàng dầu trong Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 bán hãng trong môi trưởng làm việc bên ngõ ai.

+Nham mục đích tuyên dương nhân viên nhân xiên xuâl sac, khen thướng các dại lý bân hàng vượt clú tiêu.

Đặc diêm cùa du lịch khen thương Là phai họach dinh trước một nãm[8; ỐJ.

 • 1.1.1.3 Conference/ Convention

ờ Anh. thi người ta gọi hội nghị lã Conference. Đày là cuộc họp dược tò chức ớ n<TĨ được thuê, then gian họp kéo dài tòi thiêu 4 Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 liêng đông hồ; sò người tham dự hội hop it nhầt là 8 người; phai có chương trinh dược bố trí trước. Một sự kiện dược tò chức phãi nhằm mục dich trao dôi nhừng quan diêm, truyền dạt những thông điệp, đua ra nhùng vàn đê tranh luận hoặc công khai ý kiên vào một vân đê cụ thè.

Ó Hoa Kỷ. Úc vả các quốc gia Châu À. tlù gọi là Convention. Đày là một nhóm người vì mục tiêu chung là trao Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 đồi nhùng quan diem, ý kiến và thông tin cần dược cilia sẽ dổi với nhóm. Đế chuẩn bị cho cuộc họp loại nãy tlù phai mất tối thiểu 2 năm vì qui mô lớn và nó thường được tồ chúc bời nhừng hiệp hội quốc tế.

Thuật ngừ này dược sữ dụng ở Pháp. Những sự kiện hàng năm dược nhóm họp với số dại biếu tham dự từ vài trăm đến vài ngàn người. Những cuộc họp nãy có xu hướng được tô chức bỡi nhùng tô Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 chức, nhùng liên đoàn, mà các đại biêu tham dự cùng thảo luận một dề tài đặc biệt. Một cuộc hội thảo, thường kéo dài khoáng vải ngày, có các phiên họp xảy ra đồng thời. Hình thức hội nghị này cỏ quy mô lớn hơn so VỚI meeting hay incentive. Các cuộc hội họp nãy được tô chúc bởi nhùng tô chức quốc te và quy tụ nhiều thành viên tham dự hơn (thường được gọi là các cuộc hội tháo).

 • 1.1.1.4 Event/ Exhibition Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2

Theo Trường đại học Davidsion lại Hoa Kỳ, triền làm được xem là một phân cua ngành du lịch MICE vi chúng khuyến khích du lịch phát triển, tạo ra một nhu cầu cao về dịch vụ du lịch, về vấn dề ãn ơ. Đày là một hình thức cua MICE mã qua đó nó thu hút được sự chú ý cùa khách nước ngoài. Vì vậy hình ánh cùa đàl nước và con người quốc gia dó sè dược biết dến nhiều hơn.

Bao gôm hai Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 hình thức sau:

Coporate event exhibition là hình thức hội họp nhẩm mục dich công nhận, tuyên dương thành tích cùa nhân viên hay trinh bây san phẩm.

Special event/ exhibition là hình thức đạc biệt xi quy mô cứa nó thu hút râl nhiều báo. dãi cùng như các phương tiện truyền thông khác vã dây chinh lã các cuộc triển làm [8; 7J.

Như vậy. loại hình DL MICE Là loại hình kinh doanh du lịch kết hợp vôi việc cá Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 nhân hay các tô chức tham dự các hội nghị (Meetings), tham gia các chương trinh khuyên mài, khen thương (Incentives), dụ hội thảo (Conferences Conventions) và tham gia vào các cuộc triển lăm. các sự kiện (Exhibitions Events) về chính trị. kinh tể, vàn hóa, xà hội. rhật ra thật khó tách bạch về ý nghĩa giữa hội nghị, hội thào với các sự kiện, vi vậy, ớ một số nơi người ta gọi là loại hình Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 du lịch CEI (dồng nghĩa loại hình DE MICE mà ta thường nói tới).

1.1.2 Cẩu trúc cứa DI. MICE

Đè hình thành DL MICE bao gồm nhiều yếu tố kết hợp và hồ trợ nhau. Ta có thẻ thấy ngành DI. MICE có cấu trúc hình thành như sau :

Sơ đổ 1.1.a: Cấu trúc của một ngành du lịch MICE

I Khách hàng người tiêu dùng

<<<123>>>

CẢI

 • •      Còng ty. tố chức ki nil doanh Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2

 • •      Hiệp hội, đoàn thê

 • •      Các tồ chức cùa lĩnh vực còng

Các tô chức trung gian

 • •      Còng ty chuyên tim dịa điếm tò chức hội tháo

 • •      (‘ông ty nghe nhìn trong tô chức hội tháo

CÁC TO CHỨC          ,,,,,,    À,, Ẩ

 • •      Đại lý du lịch chuyên về khuyến thương

TRI NG GIAN         Z1A T …...

 • •      (‘ông Ly quân lý lại đi cm đen

 • •      Còng ty lừ hãnh

 • •      Nhà lô chức hội chợ, tri én làm

I .

Nhà cung cấp

 • •      Các diêm dến

 • •      (‘ác nơi hội họp

CUNG

 • •      Các cơ Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 sơ hrv trú

 • •  (’ông ly vận chuyên

 • •  Các dịch vụ phụ trợ

[Nguồn John Svvarbrookc và Susan Horner (2001), “Business Travel íind Tourism ”,

NXB Oxford Unicrsity, trang 7]

Dựa theo sơ dồ cấu trúc trên ta cỡ thê thấy không chi ngành du lịch nôi chung, mà cã 1)1. MICE cùng bao gôm sự liên kêl giừa yêu tô cung-cầu đê bô sung và thúc đẩy sự phát triển cùa nhau, giừa hai yếu tố Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 trên trong DL MICE còn có các lô chức trung gian liên kết hai yếu tố cung-cầu.

Cung du lịch là toàn bộ các hãng ho á. dịch vụ du lịch dược người bán đưa ra thi trường nhằm thoã màn nhu cầu có khã năng thanh toán cùa khách du lịch trong một thời gian nhất định. Đối tượng thực hiện việc cung của 1)L MICE gọi chung là các nhà cung cấp (Các diêm đến. Các nơi hội họp, Các cơ sở Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 lưu trú, Công ty vận chuyên. Các dịch vụ phụ trợ).

Cầu du lịch là bộ phận nhu cầu xã hội có khã năng thanh toán về dịch vụ hãng hoá, phương lien đi lại, lưu trú lạm ihời cùa bân lh;ui du khách ngoài nơi ờ thường xuyên cùa họ nhằm mục dích du lịch. Đây Là tồng số lượng san phẩm du lịch mà du khách có khà nảng và san sàng mua với các mức giá khác nhau Irong một khoang thời gian Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 nhất định. Đối tượng cầu trong DL MICE gọi chung lã Khách háng người tiêu dùng (Công ty, tô chức kinh doanh. Iliệp hội, đoàn thè. Các tô chức của lình vực công).

Giừa hai yếu tố cung cẩu này thường có sự hồ trợ cua các tô chức trung gian do quy mô và các điêu kiện, yêu câu cùa 1)1. MICE râl lớn, khó có thê trực lièp giãi quyết giừa hai yếu tố cung-cầu. ù vậy Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 bộ phận trung gian rất quan trọng, góp phần rầt nhiều trong việc thành công cùa DL MICE. Bộ phận này bao gồm: Các tò chức trung gian (Công ly chuyên lìm địa diem lô chức hội iháo, (‘ông ly nghe nhìn trong tô chức hội thao. Đại lý đu lịch chuyên về khuyến thương. Công ty quan lý tại diêm dến. Công ty lừ hành. Nhà tố chức hội chợ. triển làm)

1.2. Nét dặc trưng cơ ban Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 cùa lơại hình du lịch MICE

Theo nhận định cúa các chuyền gia, du lịch MICE. đem lại hiệu quá dáng kề cho du lịch. HỘI nghị, hội tháo, khuyên mài, Iricn làm, lô chức các sự kiện chinh là một phần trong chiến lược Marketing vả phát triển kinh tế. vãn hóa, xà hội một cách bên vừng. Dây chính là xu thê quan trọng irong tiên trình loàn câu hóa của nhân loại. Đổi tượng khách tham gia loại hình du Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 lịch MICE phần lởn Là nhừng nhân vật quan trọng có yêu cầu cao về dịch vụ, việc lổ chức ra các hội nghị, hội tháo, chinh là nham phán ánh một phần liềm lực (kinh le, văn hóa, quyền lực,…) to khi và khá nâng mờ rộng phạm vi anh hường của các nhà tố chức, vì vậy nô phái dược diễn ra lại nhùng nin trang trọng, lịch sự, văn minh, an loàn và thuận tiện

về Mục đích: du Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 lịch MICE dược tổ chức nhẩm gặp gờ – giao lưu – tiếp xúc.

về khách hàng: đối tượng khách cúa loại hình du lịch MICE phần lớn là nhừng người thành dạt. thuộc vào một trong các nhóm sau:

Họ là những người giừ các vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, các tô chức xà hội. các doanh nghiệp,-..

Là những doanh nhân thành đạt hoặc những người có l<ầm ánh hường to km đen sự phát triền Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 doanh nghiệp

Là nhùng người có thành tích tốt trong các hoạt dộng kinh tể. vãn hóa. xà hội

Là các chinh khách các nhà khoa học, nhà hoạt động xà hội. nhà tò chức xà hội

v.v[17;6]

về thoi gian tô chức, thường vào dịp cuối năm hoặc các dịp lẻ. Kinh doanh đu hell MICE không có tinh mùa vụ rõ rệt. Ngoài ra các tour MICE thường có biến động VC sô lượng và Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 phụ thuộc vào quy mô, lính châl quan trọng cứa lour nền thưởng không có khuôn mầu nhất dịnh, các nhà tố chức phai linh hoạt trong việc đáp ứng dược yêu cầu cùa khách hãng.

về CO’sờ hạ tầng, có yêu càu đặc thù xổ co sớ hạ tầng, hệ thống các dịch vụ đi kẽm với nó cũng như các dịch vụ khác: ãn uống, vui chơi, mua sẩm. Cơ sờ lưu trú cao cấp và khá nàng lô chức hội tháo, Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 dịch xụ chuyên nghiêp: Khách sạn .3 đèn 5 sao. hệ thống các phông họp có sức chứa lớn dầy dù các trang thiết bị hội nghị, hội thào phái dạt tiêu chu ân quốc tế.

về địa điềm tó chức, thường diễn ra ỡ các thành pho km, trung làm công nghiệp, các xủng kinh tế trọng diếm cùa quốc gia có thị trường tiềm năng cho nhiều hoại động kinh le – chính lạ – xà hội.

Tiêu chuẩn dế các nhả Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 tổ chức lựa chọn dịa điếm tò chức MICE (dạng hội nghị, hội iháo, triền làm) là:

+Ưy tin vã danh tiếng cùa diêm tổ chức, cùa dơn vị dăng cai tò chức.

+VỊ trí, khoáng cách hợp lý, thuận tiện giao thòng đi lại

+Cơ sỡ hạ tằng, vật chất kỹ thuật phục vụ DL MICE tốt (phòng họp. thiết bị phục vụ tố chức MICE, cơ sớ lưu trú, ăn uống, tham Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2 quan, giia3 trí, đội ngũ nhân viên phục vụ tốt. cành quan thiên nhiên và vãn hóa giàu bân sắc. hấp dẫn….)

+An ninh, an toàn cao

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ một số thuật toán học máy trong phân loại hành vi sử dụng gói cước data viễn thông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bimatbuctuantradem font14 chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv thiết bị an toàn dũng pro
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Quản lý hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa  vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2
Lợi thế phát triển du lịch mice tại tỉnh bà rịa vũng tàu HỒNG NGỌC DIỆP KHÓA 09 2
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart