Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

58.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

Add your review

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

fff

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

fff

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

fff

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

fff

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

fff

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO


BỘ Y TẼ


DẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

NGUYỀN MINH THÚC

NGHIÊN cứư BÀO CHẺ VÀ XÁC DỊNII SINH KHẢ DỤNG VIÊN NÉN ỌƯETIAPIN 200 MG GIẢI PHÓNG KÉO DÀI

NGÀNH: CÔNG NGHẸ Dược PHẢM & BÀO CHẺ THƯỚC

MÃ SỐ: 62720402

LƯẠN ÁN TIÉN Sĩ Dược HỌC

NGƯỜI HƯỞNG DẤN KHOA HỌC PGS. TS. LÊ HẶU

TP.IIỒ CHÍ MINH – NĂM 2022

Lời cam đoan

TÔI xin cam đoan đây là còng trinh nghiên cứu cùa riêng tòi. các kết quà nghiên cửu được trinh bày trong luận án lã trung thực, khách quan và chưa lừng được công bố ờ bất kỳ nơi nào.

Tác giã luận án

Nguyền Minh Thức Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

Mục lục

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt và thuật ngữ Anh – Việt

Danh mục các bàng

Danh mục sơ đồ, các biểu đồ

Danh mục các hình

Đặt vấn đề

Chương 1. TỎNG QUAN TÀI LIỆU

  • 1.2. ……………………………………………………………………………………………..

Thuốc giãi phóng kéo dài dạng khung matrix đường uống

1.3………………………………………………………………………………..

nghiên cứu về bào chế Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài viên nén quetiapin giai phóng kéo dài

Chương 2. ĐỎI TƯỢNG, PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu

Chương 3. KÉT QUẢ NGHIÊN cứu

  • 3.1. Xây dựng công thức và quy trinh bào chế viên nén quetiapin 200 mg giãi phóng Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài kéo dài………………………………………………69

  • 3.2. Nàng cấp qui mô bào che lẻn cò lò 20.000 viên, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng

vả theo dôi độ ôn định

  • 3.3.  So sánh sinh khả dụng của thuốc nghiên cứu vói sinh khả dụng cùa thuốc đối

chiếu Seroquel XR 200 ing trong hai tình trạng đói và no

Chương 4. BẤN LUẬN

  • 4.1. Xây dưng công thức và quy trinh bào chế viên nén quetiapin 200 mg giãi phóng

kéo dài

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài

  • 4.2. Nghiên cứu nâng cap cờ lô 20.000 viên, xây dựng tiêu chuân chat lượng và theo

dõi độ ổn định

  • 4.3.  So sánh sinh khả dụng của thuốc nghiên cửu và thuốc đòi chiếu trong hai tình

trạng đói và no

KÉT LUẬN

KIÉNNGHỊ

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu LIÊN QUAN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÁC PHỤ LỤC

Danh mục chữ viết tắt và thuật ngũ’ Anh – Việt

<<<123>>>

Từ viết tắt

ASEAN

Tiếng Anh

Association of South East

Asian Nations

Tiếng Việt

Hiệp hội các nước Đông Nam Á

AUC

Area under the curve

Diện tích dưới dường cong

A NO VA

Analysis of Variance

Phân tích phưong sai

BMI

Body mass index

Chi số khói cơ thè

BP

British Pharmacopoeia

Dược Điên Anh

cv

Coefficient of variation

Ilệ số phàn tán

Ctnax

M aximum concentration Luận ánNồng độ thuốc tối đa *;*–J-—h—-hiA_       .

CI

confidence interval

Khoáng tin cậy

DSC

Differential scanning calorimetry Gián đồ quét nhiệt VI sai

EMA

European Medicines Agency

Cơ quan quân lý thuốc Châu Âu

EDTA

Ethylene Diamine Tetraacetic Axid

HQC

High quality’ control

Mầu kiểm tra khoảng nồng dô cao

IIPLC

High Performance Liquid Chromatograph}

Sắc ký long hiệu năng cao

IS

Internal Standard

Chuẩn nội

Luận án

International Conference on

Hội nghị đồng thuận quốc lê

tiến sĩ dược học nghiên Harmonization

<<<123>>>

l.C-MS

1 iquid chromatography tandem … ______._______/

mass spectrometry

Sác ký lóng ghép khôi phô

l.l.OQ

1 .owcr 1 imil of Quantification

(iun hạn định lượng dưới

LOD

Limit of Quantification

Giới hạn dịnh lượng

I.QC

1 .ow quality control

Mầu kiêm tra khoáng nồng độ thâp

MQC

Medium quality control Luận án

+™ „ĩ ,!…„„ 1.„.i,:;’,„ „,^, k„„

Mầu kiếm tra nồng dộ tiling bình

PDA

Photodiode Array

Dày diod quang

QC

Quality control

Mầu kiếm tra

<<<123>>>

R

Reference product

Thuốc đối chiếu

RSD

Relative Standard Deviation

Độ lệch chuẩn tương đối

SD

Standard Deviation

Độ lệch chuẩn

T

Test product

Thuốc nghiên cứu

ỉ 1.2

Terminal elimination half-life

Thời gian bán thãi cúa thuốc

US- Luận án tiến sĩ

Food and Drug Administration

Cơ quan quân lý thuốc – thực phẩm

Mỳ

dược học

USP

The United States Pharmacopeia

Dược Diến Mỳ

ưv

Ultraviolet

Tứ ngoại

WHO

World Health Organization

Tố chức Y tế Thế Giới

AƯCo-t

AƯC từ Oh đen thời diêm định lượng

AƯCO-36

AƯC điếm định lương 0-36 giờ

AUCo-x

AƯC từ Oh ngoại suy đen vô cùng

T.–a“ X  ^á_         ——

ACN

Acetonitnl

Conc

Nồng độ

DC

Mầu pha loãng

DĐVN V

Dược điên Việt Nam V

FM

Fumarat

GPKD

Giãi phóng kéo dài

GPDC

Giãi phóng dược chất

HPMC

Hydroxypropyl methyl cellulose

HPC

Hydroxypropyl cellulose

HT

Huyết tương

KLTB

Khối lương trung binh

LCL

Lower Control Limit

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu

LA. -l-ế-A-.X. ^-1- -i-1-kl-X J..—

MeOH

Methanol

MH

Monohydrat

NTN

Người tinh nguyện

NaCMC

Natri carboxymethyl cellulose

vii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài
Luận án tiến sĩ dược học nghiên cứu bào chế và xác định sinh khả dụng viên nén quetiapin 200 mg giải phóng kéo dài
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart