Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

60.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

Add your review

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

fff

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

fff

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

fff

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

fff

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

fff

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CONG NGHẸ VIẸT NAM

nọc VIẸN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ

ĐẶNG NGỌC PHƯỢNG

NGHIẾN CUT QUÁ TRÌNH xử LÝ BẢ THẢI THẠCH CAO PHÓTPHO VÀ BƯỚC ĐÀU ỬNG DỤNG ĐÉ LÀM PHỤ GIA XI MÀNG

LUẠN ÂN TIÉN sĩ HÓA nọc

BỘ GIẢO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC VÀ CÓNG NGHẸ VIẸT NAM

nọc VIẸN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ

DẠNG NGỌC PHƯỢNG

NGHIÊN CỬU QUÁ TRÌNH xù’ LÝ BÀ THẢI THẠCH CAO PHÓTPHO VÀ Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

BƯỚC ĐẲU ỨNG DỤNG ĐE LÀM PHỤ GIA XI MẢNG

LUẬN ÁN TIẾN Sĩ HÓA HỌC

Chuyên ngành: Kỳ thuật hóa học Mà số: 9.52.03.01

Người hướng dần khoa học: 1. PGS.TS. Ngô Kim Chi

2. GS.TS. Trần Đại Lâm

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan các kết qua nghiên cứu trong luận án nãy lã cùa tôi dưới sự hướng dẩn của BGS.Ì S.Ngô Kim Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng Chi và GS.TS.Trân Dại Lâm. Các số liệu và kết quá dược trinh bây trong luận án Là hoãn toàn tiling thực, vã chưa dược còng bố trong hâl kỳ còng trình nào khác.

ỉỉà Nội, ngày íháng nám 2022

rúc già luận ủn

Dặng Ngọc Phượng

LỜI CẤM ƠN

Tôi xin tràn trọng bày to lòng biết ơn chân thành và sail sắc đến PGS. TS. Ngô Kim Chi và GS.TS. Trần Đại Làm là nhùng Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng người thầy đà tận tình hướng dẫn và tạo moi điều kiện giúp đờ tôi trong suốt quá trình hoàn nghiên cứu cùng như hoàn thiên luận án. Tòi xin tràn trọng cám ơn nguồn kinh phí ho trợ nghiên cứu sinh từ đề tâi mà số TĐ 20-17 và hoe bổng VALLET năm 2020 và 2021.

Tòi xin được căm ơn sự quan tâm giúp đờ của Ban Lành đạo Viện Hỏa học các Hợp chất thiên nhiên. Học Viện Khoa học và Công nghệ- Viện Hãn Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng lâm Khoa học và Còng nghệ Việt Nam đà tạo điều kiện thuận lợi giúp tòi thực hiện luận án.

Tôi xin căm ơn Lành đạo vã tập thế cán bộ Phòng Công nghè Khai thác chế biến tài nguyên thiên nhiên củng các đồng nghiệp tại Viện Hóa học Các Hợp Chất thiên nhiên đà luôn động viên tạo điều kiện thuận lơi cho quá trình nghiên cứu.

Tòi xin gữi lời cảm 011 đến gia đình, bạn bè đà động viên trong suốt quá trình thực hiện luận Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng án.

Tòi xin trân trọng câm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Tác gia luận án

Đặng Ngọc Phượng

ill

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

MỜ ĐẢƯ

CHƯƠNG 1. TÒNG QUAN

  • 1.1.4.  Thách thức của vấn để chất thài Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình

xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng thạch cao phốtpho

  • 1.7.  Cacbonat hóa PG thu nhận nano micro CaCO?22 Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng

  • 1.7.4.  Tiềm năng ứng dụng CaCOí vào các ngành công nghiệp, xây

dựng

CHƯƠNG II. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIẾN cứu Luận ám tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng 33

34

35

học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng      36

  • 2.2.5. Phương pháp xác định hâmlượng     SO3     tổng     sổ     [103]

37

2.2.11……………………………………………………………………………………………

Phương pháp xác định độ an Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng toàn phóng xạ

  • 2.3.2.  Quỵ hoạch thực nghiệm xư lý P2O5 trong PG làm vật liệu xây

dựng

  • 2.3.5.  Phương pháp nghiên cứu thư nghiệm Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá

trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng trên vừa xi măng

CHƯƠNG III. KÉT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

  • 3.2.2.   Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho

và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng Nghiên cứu quá trinh và kì thuật rửa bà thai thạch cao

phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng cứu thu nhận CaCOa NPs/MPs …. 80

  • 3.3.2.  Nhận diên tồn tại peak cúa CaCOj trên Phô hấp thu ƯV……………………….82

  • 3.3.3.  Nhận diện CaCOí trên nhiều xạ tia X………………………………………………..84

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng
Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu quá trình xử lý bã thải thạch cao phốtpho và bước đầu ứng dụng để làm phụ gia xi măng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart