Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng

62.000

Category:

Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng

Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐINH THỊ KIM PHƯỢNG

GIẢI PHÁP CHUYỂN DOT DAU PHAY TĨNH VÀ HIỆU CHỈNH SAI LỆCH TRONG TI-ADC CHO KHỐI THU BĂNG RỘNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỶ THUẬT DIỆN TỦ

Đl.NH THỊ KIM PHƯỢNG

GIẢI PHÁP CHUYÊN Đổl ĐAU PHAY TỈNH VÀ HIỆU CHỈNH SAI LỆCH TRONG TI-ADC CHO KHÓI THU BÃNG RỘNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỶ THUẬT DIỆN TỦ

Ngành: Kỹ thuật diện tử Mã số: 9520203

TẬP THỂ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PCS. TS. NGUYỀN DỨC MINH TS. PĨTẠM TĨÂĨ DĂNG

LỜI CAM DOAN Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng

Tói xin cam (loan các kềl quá khoa bọc (lược trình bày trong luận án này là Cõng trình nghiên cứu của tõi dưới sự hướng dẫn của các cán bộ hướng dẫn. Các số liệu, các kết quả trình bày trong luận án có nguồn gốc rỏ ràng, hoàn toàn trung thực và chưa dược công bố t rong các công trình trước day. Các dữ liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ.

Hà Nội, ngày …tháng…. nồm 2022

TM Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng . Tập the hướng dân Tác giả luận án

PGS.TS. Nguyễn Dức Minh

Dinh Thị Kim Phượng


TS. Phạm Hâi Dăng

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận án. nghiên cửu sinh đã nhận được sự định hướng, giúp đờ, các ý kiến đóng góp quý báu và những lời động viên cùa các nhà khoa học, các thầy cô giáo, (lổng nghiệp và gia đình.

Trước het . nghiên cứu sinh xin bày tó lời cảm Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng ơn tói các thầy PGS.TS. Nguyen Dức Minh. TS. Phạm Hải Dăng và TS. Lê Dức Hãn (lã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ t rong quá t rình nghiên cứu.

Nghiên cứu sinh xin chân t hành câm ơn TS. Hoàng Phương Chi. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan và các thầy cô giáo, các nhà khoa học ciia Khoa Diện Tử, Trường Diện-Diện Tử, Dại Học Bách Khoa Hà Nội đà có các góp ý quý Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng báu cho Nghiên cứu sinh t rong quá trình t hực hiện Luận án này.

Nghiên cứu sinh xin gữi lời cám ơn chân thành đến ThS. Hoàng Thanh Phương, các thành viên cua BKIC Lab 611 thư viện Tạ Quang Bửu- Dại học Bách khoa Hà Nội và giáo sư Hiroshi Ochi cùng các thành viên cùa Ochi & Kuroshaki Lab, Học viện kỹ thuật Kyushu- lizuka. Fukuoka. Nhật Bản dã hỗ trợ và cùng nghiên cứu sinh thực hiện một số thực nghiệm trong Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng Luận án này.

Xin chân thành cảm ơn TS. Tống Văn Luyên cùng các dồng nghiệp Khoa Diện Tử. Trường Dại học Công nghiệp Hà Nội cùng các bạn bè dã tạo diều kiện thuận lợi de nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ nghiên cửu.

Cuối cùng nghiên cứu sinh bày tó lời cảm ơn sâu sắc tói gia dinh hai bân và người chống cùa nghiên cứu sinh dã luôn dộng viên, chia sẻ, ùng hộ và giúp dờ nghiên cứu sinh vượt qua khó Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng khàn de dạt dược những kết quá nghiên cứu trong Luận án này.

NCS Dinh Thị Kim Phượng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANTT MỤC CÁC KÝ TTTỆU, CÁC CĩTỬ VTET TAT

DANH MỤC CÁC    HÌNH VẼ

DANTĨ MỤC CÁC   BÂNG BĩỂư

DANH MỤC CÁC    KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIET TAT

MỞ DẦU

CHƯƠNG 1. Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng TỎNG QUAN VỀ TI-ADC TRONG KHỎI THU

BĂNG RỘNG

 • 1.1  Kiến trúc khối thu băng rộng và đặc điềm cíìa TI-ADC . 11

 • 1.2.1  Các sai lệch nội tại của các sub-ADC trong Tl-ADC … 17

 • 1.2.2  Mõ hình hóa Tl-ADC Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng dưới ảnh hưởng cùa các sai lệch . . 19

 • 1.3  Các vấn đề khi thiết kế bộ hiệu chỉnh sai lệch trong Tl-ADC 29

 • 1.1 Kết luận chương 1……………………………………………………………………… 51

CHƯƠNG 2. G1Á1 PHÁP HIỆU CHÍNH DỎNG THỜI LỆCH ĨĨỆ SỐ KTTƯẾCTĨ DẠT. TĨĨỜT GTAN LAY MẪU Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng CỦA Tl-ADC THEO NGUYÊN TAC ANC 52

 • 2.1 Nguyen tắc ANC trong hiệu chình đồng thời lệch hộ số

khuếch (lại và thời gian lấy mẫu của TĨ-ADC

 • 2.1.2  Đi’ xuất nguyên lắc ANC cho hiệu chính (long thòi lệch

hệ số khuếch (lại và thời gian lay mail ciìa Tĩ ADC

 • 2.1.3 Giải pháp hiệu chỉnh đồng thời lệch hệ số khuếch đại và

Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng thòi gian lầy mau ( lìa Tĩ-ADC theo nguyên lắc ANC thực hiện trẽn các báng tằn Nyquist ……………………………………………………………………………………..60

 • 2.2.2  Mõ phỏng với tín hiệu vào thuộc băng tằn Nyquist cơ bản 62

 • 2.2.3  Mô phóng vói tín hiên vào thuộc các băng tần Nyquist

khác nhau

2.3 Kết luận chương 2

CHƯƠNG Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng 3. PHÁT TRIỂN GIẢI

PHÁP FFC VÀ ỨNG DỤNG CHO CÁC THUẬT TOÁN

76

3.2 L ng dụng FFC cho FFT đa phương thức trong thiết bị

WLAN (Luẩn IEEE 802.1 1 ax

 • 3.2.1  Vai trò cùa 1’1 T đa Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng phương thức trong thiết bị WLAN

chuẩn IEEE 802.1 lax

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng
Luận án tiến sĩ kỹ thuật giải pháp chuyển đổi dấu phẩy tĩnh và hiệu chỉnh sai lệch trong ti adc cho khối thu băng rộng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart