Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

56.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

Add your review

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÉN TRÚC HÀ NỘI

PHẠM VÀN DOANH

NGHIÊN CỬU CÒNG NGHỆ SBR sử DỤNG BÙN HẠT HIÉƯ KHÍ ĐÉ xử LÝ NƯỚC THAI ĐÒ THỊ

CHUYÊN NGÀNH KỲ THUẬT cơ SỠ HẠ TẨNG

MÀ SO: 62.58.02.10

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:

 • 1. PGS.TS. TRÀN THỊ VIỆT NGA

 • 2. PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGOC DƯNG

Hà Nội Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị , 2022

LỜI CAM ĐOAN

Tỏi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi. Các số liệu, kết quà đê xuât trong luận án là trung thực, có nguôn gòc rò ràng và chira từng được ai còng bố trong bât kỳ công trinh nào khác.

Tác giã

Phạm Vãn Doanh

Mực LỤC

MỤC LỤC

MỚ ĐẢU

 • 3.    Đối tượng Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử

lý nước thải đô thị và phạm vi nghiên cứu

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VẤN ĐÈ NGHIÊN cửu

 • 1.1.2.  Đặc điểm thu gom nước thãi đò thị Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng

bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị Việt Nam

 • 1.3.2.  Đặc điểm và tinh chất Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu

khí để xử lý nước thải đô thị của bùn hạt hiểu khí

CHƯƠNG 2: cơ SỠ KHOA HỌC NGHIÊN cứu CÒNG NGHỆ SBR SỪ DỤNG BỦN HẠT HIÉU KHÍ ĐẺ xữ LÝ NƯỚC THÁI ĐÒ THỊ

nước thải đô thị nước thài từ bủn thái trong nhà máy XLNT

 • 2.2.3.  Cơ sở khoa học xử Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu

khí để xử lý nước thải đô thị lý cơ chất của bùn hạt lũếu khi

CHƯƠNG 3: NGHIÊN cửu THỰC nghiệm

 • 3.2.  Tính toán và xây dựng mô hình thí nghiệm . 65 Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

 • 3.4.     Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị Nghiên cứu công nghệ SBR sử dụng bùn hạt hiếu khí đê XLNT đô thị tại Hà Nội

trong phòng thí nghiệm

CHƯƠNG 4: KÉT QUÀ VÀ BÀN LUẬN

 • 4.1.1.  Qúa trinh hình thành bùn Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt

hiếu khí để xử lý nước thải đô thị hạt hiêu khi tại mỏ hình A

2,7-i-3,0(kgCOD/m3.ngày)

 • 4.2. Đánh Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị giả các yeu tố ảnh hường đen khả năng hình thành bùn hạt hiếu khi và khả năng XLNT cùa bùn hạt hiếu khi

 • 4.3. Kết quà loại bó COD. NH.C-N. chi số MLSS và tỷ lệ MLVSS/MLSS, SVI30 Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị ưong quá trình nuôi bùn hạt hiếu khí

 • 4.4.  ứng dụng công nghệ SBR sữ dụng bùn hạt hiểu klú dế XLNT đô thị tại Hà Nội trong

phòng thí nghiệm

 • 4.4.2.  Đánh giá sự ốn định Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu

khí để xử lý nước thải đô thị cũa quá trình bùn hạt hiếu klú

 • 4.5.  Đánh giá hiệu quà ứng dụng cóng nghệ SBR sữ dụng bủn hạt hiểu kill để XLNT đò

thị và khả nâng ứng dụng vào thực tê

KẺT LUẬN VÀ KIẾN Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí

để xử lý nước thải đô thị NGHỊ……………………………………………………………………………………..126

Các công trinli khoa học dã còng bổ cùa tác giã liên quan den luận án………………………………….KHI

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………………..TK1

Phụ lục…………………………………………………………………………………………………………………….PL 1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị
Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sbr sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart