Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam

57.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam

Add your review

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam

fff

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam

fff

BỘ GIẢO DỰC VÀ ĐẢO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÒ – ĐỊA CHẢT

NGUYỄN THÙY LINH

NGHTÊN CỨU GĨẢĨ PHẤP CÔNG NGHÊ QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ CÔNG TRÌNH CẢU TRONG ĐĨẺU KIỆN VIỆT NAM

LUẬN ÁN T1ÉN SĨ NGUYÊN TIIÙY LINH

BỘ GIẢO ĐỰC VÀ ĐẢO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC MO – ĐỊA CHẤT

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

QUAN TRÁC CHUYỂN VỊ CÔNG TRÌNH CẢU

TRONG ĐTÈU KIỆN VIỆT NAM

NGÀNH: KTHUẬT TRẮC DỊA – BÁN DÒ MÀ SỎ: 9.520503

LUẬN ÁN TIÉN Sĩ

NGƯỜI III ÓNG DẪN KHOA HỌC:

 • 1. PGS. TS Trần Khánh

 • 2.  PGS. TS Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyến vị công trình cầu trong điều kiện việt nam HO Thị Lan Hirưng

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tôi, các số liệu, kết quà trong luận án là trung thực và chưa lừng được ai công bố trong bất kỳ công trinh nào khác.

l ác giả

Nguyễn Thiiy Linh

MỤC LỤC LÒI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC CHỪ VIẾT TÁT

DANH MỤC CÁC BANG. BIÊU ĐÓ

DANH MỤC CÁC Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam HĨNH VÈ

Mơ ĐÀU

CHƯƠNG 1 TÔNG QUAN VÉ QUAN TRÂC CHUYÊN DỊCH (‘Âu TRÊN TIIẺ GIỚI VÀ VIẸT NAM

1.2……………………………………………………………………………………………….

rông quan về quan trăc chuyên dịch công trình câu

 • 1.3. ròng quan lình hình nghiên cứu lý thuycl và thực lien quan trác chuyên dịch câu

trên thế giới và Việt Nam

CHƯƠNG 2NGIIIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG CIIUẲN.. 25 TRONG QUAN TRẮC CHUYÊN DỊCH NGANG CẢU Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt

nam CỨNG

 • 2.1. Đặc diêm kết cấu và yêu cầu kỳ thuật quan trắc chuyến dịch ngang cầu cứng 25

 • 2.2.3.  Các phương pháp quan trắc chuyển dịch Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam ngang

còng trình

 • 2.4.2. Xứ lý số liệu dừ lưới Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam hướng chuẩn theo nguyên

lý số binh phương nho nhất

 • 2.6.  Tính toán chuyên dịch ngang cầu cứng theo sổ liệu quan trắc hướng chuẩn… 48

 • 2.6.2.  Lập biêu dồ chuyên dịch ngang và dãnh giá chuyển dịch Luận án tiến sĩ kỹ

thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam tống thè cầu

CHƯƠNG 3 NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG (’ÔNG NGHỆ GNSS – KI K

TRONG QUAN TRÁC VẢ PHÀN TÍCH CHUYÊN DỊCH CẢU DÀY VÀNG .. 51

 • 3.1.2. Dặc diêm câu dây vâng, yêu câu kỳ thuật quan trác chuyên dịch và phương

pháp GNSS – RTK trong quan trác cầu dây văng

 • 3.1.3.  Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam Hệ thông quan trãc kêt câu công trinh câu dầy vảng 54

3.2.2 Bố trí lắp đặt máy thu GNSS trong quan trắc chuyển dịch cầu dày văng … 57

 • 3.3. Nghiên cứu đánh giá độ chính xác quan trắc chuyên dịch theo phương đúng cầu

dây văng bằng phương pháp GNSS – RTK trong diều kiện Việt Nam

 • 3.3.1.  Quan trắc Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam chuyên dịch theo phương đúng câu dầy văng hằng phương pháp

GNSS-RTK

 • 3.3.2. Ung dụng phương pháp trung binh động trong lọc nhiều so liệu GNSS- RTK 65

 • 3.3.3. Nghiên cứu đánh giá độ chinh xác phương pháp GNSS – RTK trong quan trác

chuyên dịch theo phương dứng cầu dây vãng

 • 3.4.  rô chức quan trắc và xác lập cơ sớ dừ liệu quan trắc kct câu cầu dây vãng …. 69

  • 3.4.1. Tò chức quan trắc và xác lập cơ sớ dừ liệu Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam quan trác kết cấu cầu dây vãng 69

  • 3.4.2. Quy trinh hoạt động của hệ thòng SHM……………………………………………72

 • 3.5. Mạng nơ-ron nhân tạo vã ứng dụng ANN trong xây dựng mô hình chuyển dịch

cầu dây vãng………………………………………………………………………………………….73

 • 3.5.5. ứng dụng ANN trong xây dựng mô hình Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam chuyên

dịch cầu dây vãng

KÉT LUẬN CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4 THỰC NGIIIẸM

 • 4.1. Thực nghiệm xữ lý sò liệu quan trác chuyên dịch ngang câu Chương Dương. 98

 • 4.1.2.  Sơ đô phân bô mòc không chê cơ sờ và móc quan trăc

 • 4.1.3. Kết qua do lưới khống chế quan trắc chuyên dịch ngang cầu Chương Dương 99

 • 4.1.4. Kết qua bình sai lưới cơ sơ hướng chuẩn cầu Chương Dương Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam 100

4.2. Thực nghiệm đánh giá độ chính xác quan trăc chuyên dịch theo phương dửng

cầu Bạch Đằng bảng phương pháp GNSS – RTK………………………………………..102

 • 4.2.1. Mô tã thực nghiệm……………………………………………………………………..102

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam
Luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp công nghệ quan trắc chuyển vị công trình cầu trong điều kiện việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart