Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

58.000

Category:

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

fff

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

fff

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

fff

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

fff

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

fff

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

Bộ Y TÉ


TRƯỜNG ĐẠI nọc Y HÀ NỌI

NGVYẺN ANH THO

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ KÍCH THÍCH BUÔNG TRỨNG FLARE-UP VÀ ANTAGONIST TRÊN BỆNH NHÂN CÓ TIÊN LƯỢNG ĐÁP ÚNG KÉM TRONG THỤ TINH ÓNG NGHIỆM

LIJAN ÁN TTÉN sĩ Y nọc

Bộ GIÁC) DỤC VÀ ĐÀO TẠO        ’     Bộ Y TẾ

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỌI

NGUYỀN ANH THƠ

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ KÍCH THÍCH BUÒNG TRỨNG FLARE-UP VÀ ANTAGONIST TRÊN BỆNH NHÂN CÓ TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG KÉM TRONG THỤ TINH ÓNG NGHIỆM

Chuyên ngành : S:ín phụ khoa Mã số          : 62720131

LUẶN ẤN TĨÉN sĩ Y nọc

Ngưởi hưởng dãìi khoa học:

 • 1. GS.TS. Nguyền Viết l iến

 • 2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Tĩọi

LỜI CẤM ƠN Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

I ‘ới tât cá tâm lồng kinh trọng và hiêt ơn, tôi xin cám ơn:

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Nguyên Trưởng bộ môn Phụ sán Trường Dại học Y Hà Nội, Nguyên Thử trường Bộ Y tế, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sán Trung ương và PGS.TS. Nguyễn Xuân Hợi, Giảm dốc Trung tàm Te bào gốc máu cuống rốn Bệnh viện Phụ san Trung ưưng. Là những người thầy với lòng nhiệt huyết dà truyền thụ kiến thức Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm vả tnrc tiếp hướng dần, sửa chừa đóng góp cho lôi nhiều kiến thức quý báu để lôi hoàn thành luận án này.

Tỏi xin hây tò lòng biết ơn sâu sac tới:

Đáng ủy, Ban Giám hiệu, Phông Đào tạo Sau dại học vả Bộ môn Phụ san Trường Dại học Y Hà Nội đà giúp đờ và lạo điều kiện thuận lựi trong quá trình học tập và nghiên cứu cúa tôi.

Ban Giám doc, phông Nghiên cửu khoa học và các khoa Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm phòng Bệnh viện Phụ san Trung ưưng luôn giúp đờ, lạo điêu kiện cho tôi trong quá Irình thu thập so liệu và hoàn thiện luận án nãy.

Gia đinh, người thân, đông nghiệp đà luôn ben cạnh lôi, cùng lôi chia se khô khăn, dộng viên, khích lệ vã het lõng giúp dờ tòi hoàn thành luận án này.

ỈIỜ Nội, ngày 09 tháng 01 nám 2023

Tác giã luận án

Nguyễn Anh Thư

LÒI CAM ĐOAN

Tôi là Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm Nguyền Anh Thơ, nghiên cứu sinh khóa 33, Trường Đại học Y lỉà Nội, chuyên ngành Sân phụ khoa, mã số: 62720131 xin cam đoan.

 • 1. Dây là luận án do ban thân lòi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dan cùa GS.TS. Nguyền Viet l ien và PGS. IS. Nguyền Xuân Hợi.

 • 2. Còng trinh này không trùng lặp với bât kỷ nghiên cứu nào khác đà dược công bo tại Việt Nam.

 • 3. Các số liệu và thòng tin Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm trong nghiên cứu là hoàn loàn chính xác. trung thực vả khảnh quan, dà dược xác nhận và chap thuận của cơ sờ nơi nghiên cứu.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nhùng cam kêl này.

IIỜ -Vợ/. Hgạp 09 lỉiáng 01 năm 2023

l ác giá luận án

Nguyen Anh Thư

C HỮ VIÉT TẲT

<<<123>>>

AFC

BT

: So nang noãn thứ cap : Buồng trứng

BTC cix:

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích bnồnơ trứnơ flare un và_ antaannist trên bệnh : Cơ quan dự phỏng và kiếm soát bệnh tật I loa Kỳ

CP

: Chuyên phôi

ĐƯ

: Đáp ứng

GnRH

; Gonadotropin Releasing Hormone

bMG

: 1 luman menopausal gondotropin (hMG)

KTBT

: Kích thích buồng trứng

l.s

: I .âm sàng

NMTC       : Niêm mạc lư cung

QKBT

Luận án tiến sĩ y học

LIBI’

VS


WHO


: Quá kích buông trứng

: Thụ linh trong ông nghiệm

: u buông trứng

: Vô sinh

: Theo lô chức Y lè the giới

MỤC LỤC

ĐẠT VẤN ĐẺ

Chưong 1: TỎNG QUAN TÀI LIỆU

 • 1.1.2. ì inh hình vô sinh trên the giới vả ớ Việt Nam nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm – TUYẼN YÊN –

  1.2. VAI TRỎ CỦA TRỤC: VÙNG DƯỚI ĐÓI Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh


BUÓNG TRỨNG

 • 1.3. Sự PIIẢTTRIÙN NANG NOÀN,CIIỌN LỌC NANG NOÃN VÀ

PHÓNG NOÂN

 • 1.4. CÁCGIAI ĐOẠN KỲ IIIUẠTCỦA IIIỤ HNH I RONG ÓNG NGI III.M 17

1.4.2……………………………………………………………………………………….

Tiêm    tinh    trùng    vào    bào    tương    của    noàn    (ICSI) đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm 19

……………………………………………………………………………………………………………..1< 8

1.5. KÍCH THÍCH BƯỚNG TRỨNG Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng


1.5.1

sờ sinh lý vả khoa học cùa kích thích buông trứng

 • 1.6. CÁCTIIƯÓC VÀ CÁC PHÁC ĐO KÍCH HIÍCII BUÔNG TRỨNG

TRONG THỊ* TINH TRONG ÓNG NGHIỆM

 • 1.7. ĐÁP ÚNG KÉM VƠI KÍCH THÍCH BUÔNG Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm TRỪNG VÀ MỘT

SÔ YỂU TÓ ÀN111IIJỚNG

1.7.2……………………………………………………………………………………….

Dáp ứng kém với kích thích buông trứng (KTBT)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm
Luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả của phác đồ kích thích buồng trứng flare up và antagonist trên bệnh nhân có tiên lượng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart