Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

fff

Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

fff

Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

fff

Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

fff

Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

fff

Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÊS MS

NGUYỄN NGỌC TOÀN

CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỞNG XUYÊN CỘNG ĐÓNG ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẼ

ii

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐĂO TẠO •  •  •

Q -ỚS

CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỔNG VIỆT NAM

Chuyên ngành: Khoa học Quản lý Mỡ số:         62.34.01.01

LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH

Người hướng dân khoj học:

 • 1. PGS.TS. ĐOÀN THỊ THU HÀ Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

 • 2. TS. NGUYỄN HẦI HỮU

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cant đoan đáy là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các sổ liệu và trích dẫn trong Luận ủn là trung thực. Các két qùa nghiên cửu cùa luận án dà dược tác già còng bố trên tạp chí, không trùng với câng trình nghiên

cứu khác./.


Tác giả luận án


Nguyễn Ngọc Toản


MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

DANH MỤC BÁNG BIÈU, BIÉU ĐÒ, HÌNH VẼ, Hộp

PHẢNMỞĐẲU

CHƯƠNG 1: CO SỜ LÝ LUẬN VẺ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN CỌNG DỎNG

 • 1.2.1.  Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường

xuyên cộng đồng ở Việt Nam Bán chất chinh sách

 • 1.3.2.  Kinh nghiệm ớ Trung Quốc

 • 1.3.3. Kinh nghiệm ờ Nhật Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam Bân…………………………………..47

Ill

CHI ƠNG 2: THựC TRẠNG CHÍNH SÁCH TRỢ GIÍT XÃ HỘI THƯỜNG

XUYÊN CỌNG ĐỎNG

 • 2.2. THỰC TRẠNG ĐÔI TƯỢNG BTXH VÀ TGXH THƯỜNG XUYÊN

CỘNG ĐỎNG

 • 2.2.2.  Thực trạng và nhu cầu TGXH cua Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam từng nhóm đoi tượng

58

 • 2.3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TGXH THƯỜNG XUYẾN CỘNG ĐÔNG 86

 • 2.3.1. Quan điểm, chủ trương về chính sách TGXH thường xuyên cộng đong . 87

 • 2.4.2. Hạn che của chính sách và nguyên nhàn 124 Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

CHƯƠNG 3: GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TGXH THƯỜNG

XUYÊN CỌNG ĐÒNG

 • 3.1. BỎI CẢNH ĐẬT RA ĐOI VỚI CHÍNH SÁCH TGXH THƯỜNG XUYÊN

CỘNG ĐÔNG

 • 3.2. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIÊN CHÍNH SÁCH TRONG GIAI ĐOẠN TÓI 137

 • 3.3. GIAI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TGXH THƯỜNG XUYÊN

CỌNG ĐỎNG

141


 • 3.3.1.  Từng bước mớ rộng đối tượng hưởng lợi nhăm Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam bao phú toàn bộ dàn

cư khó khăn

 • 3.3.3.  Đa dạng các hĩnh thức chăm sóc, trong đó ưu tiên trợ giúp tại cộng

đồng, tại gia đình

 • 3.3.4. Chuyên đôi cơ che miền giám trong việc thực hiện một số chinh sách hiện nay sang cung cap tiền mặt đê đối tượng tự chi trã khi sử dụng

dịch vụ

 • 3.3.5.  Xây dựng khung pháp luật và Luận án T iến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam kế hoạch quốc gia về chinh sách

TGXH thường xuyên cộng đồng

 • 3.3.6.  Đôi mới cơ che quán lý, huy động nguồn lực cho thực thi chinh sách

TGXH thường xuyên cộng đồng

 • 3.3.7.  Nâng cao hiệu quả công cụ giáo dục nham nâng cao nhận thức và

thúc đây tổ chức thực thi chinh sách

KÉT LUẬN

Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam DANH MỤC CÁC CỔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐEN

LUẬN ÁN DÃ CỔNG BÓ CỦA TÁC GIẢ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

182


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập biện pháp phát triển các gói dịch vụ marketing của công ty cổ phần vật giá việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Toán Tử Sai Phân Và Ứng Dụng Vào Giải Toán Sơ Cấp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển vinaf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề tài thiết kế hệ thống sấy phun dịch chanh dây với năng suất 7 tấn sản phẩmngày
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam
Luận án Tiến sỹ kinh tế: Giải pháp hoàn thiện chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart