Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

53.000

Category:

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

fff

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

fff

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

fff

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

fff

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

fff

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

TRÀN THỊ TỦ

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT 3P

XÂY DựNG Hthòng trả công lao đọng CỦA NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CÂU

Chuyên ngành: KINH TÉ LAO ĐỘNG

LUẬN VÀN THẠC SỸ

Người hướng (lẫn khoH hục: PGS.TS. TRÀN THỊ TIIU

IIÀNỘI, NĂM 2013

Si                                                                  ít

LỜI CAM DOAN

Tỏi xin cam đoan nội dung cùa bán luận vân này là kết quà nghiên cứu cua riêng tôi và chưa xuất hiện hoặc dược cóng bố trong bất cứ một chương trinh đào lạo bang cấp hoặc công trinh nào khác.

Tác giả

Trần Thi Tú

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu ĩ.òĩ CÂM ƠN

Tôi xin gửi lời câm ơn sâu sac lới cô giáo hướng dần PGS.TS Trân Thị Thu đà lận lình hướng dan. giúp đờ lôi đê lòi có ihê hoàn (hành luận ăn này.

Tôi xin gưi lòi cam ưn đen lập the cán bộ, giang viên (rường Dại học Kinh te quốc dân dà nhiệt tinh giảng dạy trong suốt quá trinh tôi học tập vả nghiên cứu lại Irường.

Cuối cùng lôi xin gưi lời cam Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu ưn đen Ban lành đạo Ngân hàng (hương mại cổ phần Dầu Khi ‘l oàn cầu cùng toàn thế các anh chị em dồng nghiệp dâ tận tinh giúp đờ tôi trong quá trình tôi làm luận văn này.

Xin trân trọng càm ơn!

Tác già

Trần Thị Tú

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẤT

DANH MỤC SO DÒ, BÀNG BIỂU

TÓM TẤT LUẬN VÀN LỜI NÓI ĐÀU

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu CHƯƠNG 1. Cơ SỞ LÝ LUẬN VẺ HẸ THÓNG TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG THEO LÝ THUYẾT 3P

 • 1.1  Các khái niệm hên quan đèn việc xây dựng hệ thống tra công lao động theo lý

thuyết 3P

 • 1.1.4  Hệ thống trã công lao dộng theo lý thuyết 3P8 Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ

thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

11.6 Giới thiệu về KPI(Key performance indicator)- chi số đánh giá hiệu quà hoạt động ….12

 • 1.3.1

văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu Yêu cầu về xây dựng hệ thống trà công lao động của doanh nghiệp

 • 1.3.2

cầu của việc áp dụng hệ thống trã công lao động theo lý thuyết 3P

 • 1.4 Kinh nghiệm cùa ngân hàng TMCP Còng Thương Việt Nam trong việc xây

dựng và triên khai hệ thống trả công lao động theo lý thuyết 3P

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HẸ THÕNG TRÀ CÔNG LAO ĐỌNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẢI KHÍ TOÀN CẢU

 • 2.1  Tổng quan về ngân hàng Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động

của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu TMCP Dầu Khí Toàn cầu

 • 2.1.2 ……………………………………………………………………………………………………… Cơ cấu

tồ chức cùa GP Bank

2.2 Phân tích thực trạng hệ thống trả công lao động tại GP.Bank38 Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

 • 2.3.3  Điều kiên thuận lơi cúa GP Bank đê có thê áp dung thành công hệ thong trà

công lao động theo lý thuyết 3P

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu

CHƯƠNG 3. ÁP DỤNG LÝ THUYẾT 3P XÂY DựNG HỆ THÓNG TRẢ CÔNG LAO ĐỌNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP DẤU KHÍ TOÀN CÀU

Trong đó:

3 .2 Xây dựng hê thống tra công lao đông cua GP Bank theo lý thuyết 3P

 • 3.2.2  Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp

dầu khí toàn cầu Xác định lương theo năng lực (P2)

 • 3.5  Một vài lưu ý khi tô chức xây dựng và tnên khai hệ thống trã công lao động mói tại

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu GP bank

KÉT LUẬN

TÀI LIẸƯ TH AM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIẸV, CHỮ VIÉT TẮT

CBNV

CN

BSC

GP.Bank

VP HĐQT

SGD

PGD

Luận văn áp dnnợ . lý thuyết ™CP

Viettinbank


Cán bộ nhàn viên

chi nhánh

Balance scored card – Thê diêm cân bảng

Ngân hàng thương mại cô phan Dau Khi Toàn cầu

Văn phòng hội dong quan trị Sở giao dịch

phòng giao dịch

Key performance index-Chì số đánh giá hiệu quả hoạt động Thương mại cố phần

Ngân hàng TMCP Cóng thương Việt Nam

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu
Luận văn áp dụng lý thuyết 3p xây dựng hệ thống trả công lao động của ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart