Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

54.000

Category:

Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

fff

Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

fff

Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

fff

Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

fff

Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

fff

6115 LV . ThS ĐHKTQD


f ‘yr.


.TTMir rwi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH ĨẾauốc DÂN


NGVYỖ?


B AO 8ẢM MỎI TRIM CẠNH TRASH NS LlNH VỊỊ8 BẢQ nr’ ■ L •;


NAN


LUẬN VẲN THẠC st KINH TỂ


_ it – — ĩ?                                                                                            li

HA_NỘI, NAM 1

MM—BMBCTIW MiMniy WB>                                   j


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÍ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH VÀ KHUÔN KHÔ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỤC BẢO HIÉM PHI NHÂN THỌ

 • 1.1.1. Khái niệm và các hình thái về cạnh tranh4 Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

1.2.2………………………………………………………………………………………………

Dặc diem và vai trò của bào hiểm phi nhân thọ

 • 1.3. Bảo dảm môi trưòng cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ…. 19

  • 1.3.1. Sự cẩn thiết phài bào đàm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiềm

phi nhân thọ19 Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

 • 1.3.2. Vai trò của Nhà nước trong việc đảm bào môi trường cạnh tranh trong

lĩnh vực bào hiểm phi nhân thọ

 • 1.3.3. Khuôn khô đánh giá môi trường cạnh tranh cùa Bộ Phát triển quốc tê

Vương quốc Anh (DFID)

 • 1.3.4. Khuôn khổ đánh giá môi trường cạnh tranh cua Tồ chức hợp tác và phát

triến kinh tế (OECD)

1.4. Kinh nghiệm của một Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam số quốc gia trong việc bảo đám môi trường cạnh

tranh trong lĩnh vực bảo hiểm

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỤC

BẢO HIÉM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM

 • 2.1.1.  Quá Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam trình hình thành và phát triền thị trường bào hiềm phi nhân thọ Việt

Nam

 • 2.2. Đánh giá môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiếm phi nhân thọ

tại Việt Nam

 • 2.2.3.  Câu trúc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Luận văn bảo đảm môi trường cạnh

tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

 • 2.3. Đánh giá việc đảm bảo môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiếm

phi nhân thọ tại Việt Nam

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP BÁO ĐẤM MÒI TRƯỜNG CẠNH TRANH

TRONG LĨNH vục BẢO HIÉM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM

 • 3.1. Định hướng bảo đàm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam hiểm

phi nhân thọ tại Việt Nam

 • 3.1.2.  Quan đicm và định hướng về dám bảo môi trưởng cạnh tranh trong lĩnh

vực bào hiểm phi nhân thợ tại Việt Nam

 • 3.2. Giải pháp báo đảm môi trưởng cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi

nhân thọ tại Việt Nam

 • 3.2.2.  Vê phía các doanh nghiệp bảo hiêm và Hiệp hội bào Luận văn bảo đảm môi

trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam hiểm

KÉT LƯẶN

TÀI L1ỆƯ THAM KH/XO

PHỤ LỤC 1. CÁCH TÍNH TOÁN CÁC CHÍ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ TẠP TRƯNG KINH TỂ TRONG BÀO CÁO

PHỤ LỤC 2. PHIÉƯ XIN Ý KIÉN DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỤC DỊCH VỤ

DANH MỤC CÁCCHŨ VIÉT TẢT

<<<123>>>

BHPNT

Bảo hiêm phi nhân thọ

Hình thức hợp tác giữa các doanh nghiệp có vị trí Luận văn bảo đả’” ™a; +^,ờ„ „™h t.-.,.,!, t-.bb, l^ụ      bả,’ !,;,;„, «,^5 „hft„ tụ~ ở

Cartel

nhau (hợp tác theo chiêu ngang) nhăm nâng cao sức mạnh cùa các bên trên thị trường

DNBH

Doanh nghiệp bào hiềm

DNBHPNT

Doanh nghiệp bào hiêm phi nhân thọ

M&A

Mua bán và sáp nhập (Merger and Acquisition)

TNDS

Trách nhiệm dân sự

DANH MỤC BẢNG BIẾU

Bàng 2.1. Các chỉ tiêu kinh tế cùa BI IPNT

Bàng 2 Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam .2. Danh sách các công ty kinh doanh bào hiểm phi nhân thọ

Bang 2.3. Doanh thu bảo hiềm dầu khí giai đoạn 2005 2010

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam
Luận văn bảo đảm môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart