Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam

55.000

Category:

Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam

Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam

fff

Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam

fff

Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam

fff

Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam

fff

Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam

fff

Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam

fff


Bộ CỈÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KINH TẾ QUỐC DẤN

%* ì —i -i     ú d> HUY

■ ĨHẠCSỸKỊ- ■ ■■

HẦNỘI-2ŨO1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÀN

NGUYỄN QUANG HUY

IHỆN PHAP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THU SAN PHAM CÙA CÁC CÔNG Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam TY LIÊN DOAnH Ò VỈẸT nam.

LUẬN VÀN THẠC SỶ KINH TẾ Bộ giáo dục và đào tạo Trường đại học Kinh tế quốc dân

I TR‘iyi%n r)Ai

I K’NH ‘TÍ

ìT.

ru uịu;ì.TKu ÝigN

NGUYỄN QUANG HUY

BIỆN PHÁP ĐẤY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÉU THỤ SÁN PHAM CỦA CÁC CÔNG TY LIEN DOANH Ỏ TÒ VIỆT NAM.

Chuyên ngành: Quân trị kinh doanh thương mại

Mâ số Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam : 5.02.05

Người hướng dẫn khoa học:

Tiên sỹ Nguyên Thừa Lộc

T A •      9   4-Ầ

Lời mở đầu

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài:

Việt nam qua hơn 15 năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức bình quân khoảng 8% năm. Đời sống nhân đản từng bước được cải thiện, nhu cầu ô tô ngày càng lớn. Đại hội VIII Đảng cộng sản Việt nam đã khẳng định quyết tâm lảnh đạo nhân dân ta bước vào thời kỳ Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam phát triển mới, công nghiệp hoả, hiện đại hoá đất nước. Định hướng đó đã mỏ ra cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt nam trong đó có các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới.

Nắm bẳt cơ hội này đã cỏ tới 14 liên doanh lắp ráp ô tô được cấp phép đẩu tư tại Việt nam, trong đó 11 liên doanh đá đi vào hoạt động và đã có sản phẩm tiêu thụ trên thị trường, 02 Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam liên doanh đang tiến hành xãy dựng nhà máy và chuyển giao công nghệ (Công ty liên doanh kỳ nghệ ô tô Vietnam – Singapore và Công ty liên doanh ô tô Nissan Vietnam) và 01 liên doanh bị giãi thể (Công ty liên doanh ô tô Chrysler Việt nam), sản phẩm chủ yếu của các liên doanh nãy là xe du lịch 5-7 chỗ, xe van, xe minibus, xe bus, xe tải thồng dụng từ 1,2 đến 7,5 tấn. Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam

Trong thời gian đầu, mục tiêu của các liên doanh là đưa sản phắm vào giới thiệu và sản xuất ở mức độ cấm chừng làm sao đê duy trì hoạt động của mình mà không bị thua lỏ hoặc thua lổ ở mức độ cho phép. Cho đốn nay, thị trường trở lên sổi động hơn, các liên doanh từng bước đảy mạnh sản xuất nhưng vần chưa phát huy hết công suất, sản phẩm sản xuất ra phải lưu kho bái lầu ngày. Vấn để khó Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam khãn cho các liên doanh tại Việt nam là nó không chỉ phụ thuộc vào nồ lực của từng cá nhãn các liên doanh mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập quốc dán/đầu người, mức độ phát triển của hệ thống giao thông đường bộ Việt nam, các chính sách chế độ của chính phủ Việt nam trong việc khuyến khích hay hạn chế tiêu dùng ổ tô. Hơn nữa trong thời gian tới khi các cam Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam kết của khu vực mâu dịch tự do ASEAN (AFTA) được thực hiện, ô tô Đứng trước tình hình trên của các liẻn doanh õ tô Việt nam cho thấy sự cần thiết phải.xem xét, phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến hoạt động tiêu thụ ô tô ở các liên doanh, từ đó giúp các liên doanh có thê đánh giá lại hoạt động tiêu thụ sản phẩm, khắc phục được nhửng khố khần trong điểu kiện hiện nay và Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam dự đoản sự phát triển trong tương lai nhằm từng bước củng cố và phát triển ngành cống nghiệp ô tỏ Việt nam. Đó là lý do tổi chọn: Biện phốp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phắm của các liên doanh ô tỗ Việt Nam là đé tài luận vẫn thạc sỷ.

  • 2. Mục đích nghiên cứu:

Hê thống hoá những vấn dé lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các liên doanh ô tô Việt nam.

Phân tích thực trạng tiêu thụ Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam của các liên doanh ô tô ỏ Việt nam từ nầm 1996-2000.

Đé xuất phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ỏ các liên doanh ô tô tại Việt nam.

  • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các liên doanh õ tô tại Việt nam nối chung trong mối liên hệ cụ thể với từng liôn doanh nói rỉông. Phạm vỉ nghiên cứu: Đề tài cố Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam thể tiốp cận theo nhiều hướng khác nhau nhưng ở đây đề tài chỉ tạp trung phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các liên doanh ô tô Việt nam trong thời kỳ 1996 – 2000.

  • 4. Phương pháp nghiên cứu:‘

Luận vàn sử dụng các phương pháp chủ yếu : Duy vật biện chứng, duy vât lịch sừ, thống kê kinh nghiệm, phán tích tổng hợp… bên cạnh đó việc nghiên cứu cũng được tiến hành với các phương pháp sơ đồ hoá Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam , ngoại suy kết hợp với các phương pháp tiếp cận hệ thống và phân tích thông tin.

  • 5. Kết cấu của luân văn:

Tên luận vẫn: “Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản nhảm niiA. r.Ân. liAn rlna.nh ô t.A Vi At. np.m"

Chương 1: Cơ sỗ lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các liên doanh ô tô Việt nam

Chương Phân tích hoạt động tiêu thụ sản Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam phẩm của các liên doanh ô tõ Việt nam

Chương 3: Phương hướng và hiện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các liên doanh ô tô Việt nam.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam
Luận văn biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các công ty liên doanh ô tô việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart