Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

54.000

Category:

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

fff

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

fff

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

fff

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

fff

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

fff

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

fff

F1 2 I

L <Jr hS

ĐHKTQD


• 1 ’ r» ỉ’ ■’

I t

I

< »

V 1

I

I Xi < >

 • < >

 • < )


I ■-       0

(. ■/’ 5? :

>5

( • ;■

■ ‘ : :» … , Í •■?

Hl .

• –

: 7 VL 57 ‘ •


r-‘S

Õ


‘ ‘ r ■ 7

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các


• 1 I •: Õ , ư r (–/: -: o


o r:‘ Ĩ?

* I H

<* r-j j 1

< -i


G Lu ận Vă


*1 bi

Q ện ph áp nâ

í Ỉ – ng • J b> ca


o

(J Ohi

í )

p i’ • ệu

i qu ả , Sả n


xu ất ki nh do


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

BIỆN PHÁP NÂNG CAO

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG TẠI HÀ NỘI

LUẬN ÁN THẠC sĩ QUẰN TRI KINH DOANH

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh CN và XDCB

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.

Lê Văn Tàm

ĐẠI HỌC KTQD

TRUNGTẢM

THÒNG TINW)VIA

MỤC LỤC

Trang MỜ ĐẦU

Chương 1: Lý luận cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh của 3 các doanh nghiệp

CN sản xuát hàng tiêu dùng.

 • 1.2. Một số khái niệm cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh9 Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

Chương 2: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của các 23

DNCNNN SXHTD tại Hà Nội.

 • 2.1. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của các DNCNNN 23 SXHTD tại Hà Nôi thời gian qua.

 • 2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội của các DNCNNN 31 SXHTD tại Hà Nội.

 • 2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả SXKD của các DNCNNN 42 SXHTD tại Hà Nội thời gian qua.

Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 48 của các DNCNNN SXHTD tại Hà Nội.

 • 3.3. Giảm chi phí sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả SXKD. Luận văn biện

pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội

 • 3.4. Hình thành một đội ngũ các nhà quản trị doanh nghiệp đáp

  64


ứng được yêu cầu trong cơ chế quản lý mới.

KẾT LUẬN

70

72


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU

 • 1. Tính cáp thiết của đế tài

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu có tính chiên lược đối với mọi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường. Vì đó là cơ sờ quan trọng cho sự Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội tổn tại và phát triển của doanh nghiệp. Kinh doanh đạt hiệu quả cao, cho phép thực hiện tốt quá trình tái sản xuất ở mức đô ngày càng cao hơn, đổng thời tạo ra nguồn thu để đóng góp cho ngân sách Nhà nước ngày càng đầy đủ hơn. Chính vì điều đó, trong quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta, vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn giữ vị trí hết sức quan trọng trong quá trình cấu trúc lại nền kinh tê’ Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội quốc dân.

Hiện nay công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội tuy phát triển với tốc độ tương đối nhanh nhưng nhìn chung chưa thực sự tương xứng với vai trò, vị trí của nó trong quá trình ổn định và phát triển thủ đô. Điều đó có nhiều nguyên nhân nhưng nhìn chung hiệu quả sản xuất kinh doanh cùa các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng còn đạt ở mức khiêm tốn. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng hiệu quả sản xuất Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội nhằm tìm ra giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội là vấn đề đặt ra hết sức cấp thiết. Xuất phát từ suy nghĩ đó, tôi đã chọn đề tài “Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cùa các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội” làm luận án thạc sĩ quản trị Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội kinh doanh.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở hê thông hoá những vấn đề có tính chất lý luận kết hợp với viêc phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh cùa các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội, luân án sẽ khái quát hoá những thành công và hạn chê’ của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội trên khía cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó đề xuất một số Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cùa các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội trong thời gian tới.

 • 3. Dôi tượng và phạm vi nghiên cứu

 • – Đối tượng nghiên cứu của luận án là các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội.

 • – Luận án nghiên cứu những vấn để lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp trong cơ chê’ thị trường. Tập trung chủ Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội phân tích đánh giá thực trạng về hiệu quả sản xuất kinh doanh của các qua, chù yêu sử dụng các số liệu từ báo cáo của các doanh nghiệp, của Sở công nghiệp Hà Nội và Cục thống kê Hà Nội.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sừ dụng các phương pháp duy vật biên chứng, duy vật lịch sử đổng thời kết hợp với các phương pháp khác như phương pháp so sánh, phương pháp phân tích và tổng hợp một cách lôgíc. Kết hợp Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội điều tra khảo sát thực tế với việc kế thừa những kết quả nghiên cứu cùa các nhà nghiên cưú đã tổng kết để làm sáng tò các vấn đê đặt ra cần giải quyết nhằm đề xuất được các giải pháp khả thi.

 • 5. Những đóng góp chủ yếu của luận án

 • – Khái quát hoá những luận cứ khoa học mang tính lý luận về hiêu quả kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường.

 • – Đi sâu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội và đánh giá được hiên trạng đó.

 • – Phân tích các hạn chế và những nguyên nhân của hạn chê’ ưong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiên đại hoá thủ đô.

 • 6. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gổm 3 chương sau.

Chương r. Lí luân cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Chương 2: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh cùa các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội.

Chương 3: Biên pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội.

Chương Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội 1
LÍ LUẬN Cơ BẢN VỂ HIỆU QUÀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÒNG NGHIỆP SÀN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG
 • 1.1. Cóng nghiệp hàng tiêu dùng và vị trí của nó trong nén kinh tế quốc dán

 • 1.1.1. Hàng công nghiệp tiêu dùng và những đặc điểm:

Hàng công nghiệp, khi cãn cứ vào cồng dụng kinh tế của nó, người ta chia ra hàng công nghiệp tiêu dùng và hàng tư liệu sản xuất. Hàng công nghiệp tiêu dùng là những hàng hoá nhằm Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội thoả mân nhu cầu của con người ở một mức độ và trình độ nào đó. Nó là cơ sở tất yếu trong đời sống của từng con người và toàn xã hội ở mọi giai đoạn phát triển. Hàng cồng nghiệp tiêu dùng có nhiều loại nhằm thoả mãn nhu cầu rất đa dạng, phong phú và ngày càng tãng cùa con người. Với những góc độ khác nhau, người ta chia ra các loại khác nhau.

Xét theo tính chất của nhu cầu con người, Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội có hàng công nghiệp tiêu dùng thoả mãn nhu cầu vật chất và thoả mãn nhu cầu tinh thần cùa con người.

Xét theo chủ thê’ thoả mãn nhu cầu, có hàng công nghiệp tiêu dùng phục vụ nhu cầu cá nhân và hàng phục vụ nhu cầu xã hội.

Xét theo mức thu nhập và khả năng mua sắm của người tiêu dùng, có hàng tiêu dùng thông thường và hàng tiêu dùng cao cấp.

Xét theo đặc điểm kỹ thuật cùa sản phẩm, có Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội thể chia hàng công nghiệp tiêu dùng thành nhiều loại khác nhau như: hàng điện tử, điên máy: hàng cơ – kim khí; hàng nhựa; hàng gia công dệt may…

Mồi loại hàng công nghiệp tiêu dùng đều có những đặc điểm riêng, tuy vậy có thể dẫn ra những đặc điểm rất chung, mang tính phổ biến cùa mỗi nhóm, những đặc điểm này tác động mạnh đến việc tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý cùa nhóm đó.

Tính Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội đa dạng: được thể hiên ở sự phong phú, nhiều hình, nhiêu vẻ (nhiều loại, nhiều kiểu, nhiêu cỡ, nhiều màu sắc…). Khó mà thống kê chính

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội
Luận văn biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart