Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con

52.000

Category:

Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con

Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con

fff

Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con

fff

Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con

fff

Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con

fff

Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con

fff

!§,


BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỔC DÂN

NGUYÊN THỊ QUYÊN

Bước ĐI VỒ các GIẢI PHÁP CHỦ vếu Đ€ CHUYCN VI€TSOVP€TBO SRNG MÔ HÌNH CÔNG TY M€ – CÔNG TY CON

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI – 2005

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỜI CÁM ƠN

Trong quá trình học tập, tôi đà nhận sự quan tâm giúp đở tận tình Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con của GS.TS. Hiệu trưởng, các thầy cô giáo phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, phòng Công tác chính trị và Quàn lý sinh viên, khoa Quàn trị kinh doanh và GS.TS.Trưởng khoa Quàn trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô, bạn bè, cơ quan và gia đình đà giúp đờ tỏi hoàn thành bàn luận vãn này.

Bàn luận văn là kết quả quá Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con trình lao động khoa học nghiêm túc của bàn thân, song do khả năng và trình độ có hạn nên không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tôi mong muốn nhận được sự quan tâm dóng góp của các thầy cô giáo.

Hà nội, ngày 18 tháng 08 năm 2005

Học viên

Nguyễn Thị Quyên

MỤC LỤC _________I_______________•

<<<123>>>

Mỏ’ đầu

6

Chương 1- Những vấn đề lý luận CO’ bản VC mô hình công ty mẹ – công

Luận

ty con

văn bước đi

1.1- Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

9

1.1.1- Khái niệm về doanh nghiệp

9

1.1.2- Các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

10

1.2- Mồ hình công ty mẹ – công ty con

1.2.1- Khái quát lịch sử hình thành và phát triển mô hình công ty mẹ – công

11

ty Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang

11

1.2.2- Đặc trung và phân loại mô hình công ty mẹ – công ty con

12

1.2.3- Cơ chế hoạt động của mô hình công ty mẹ – công ty con

21

1.2.4- Nhừng điều kiện áp dụng mô hình công ty mẹ – công ty con

1.3- Quá trình thí điểm mô hình công ty mẹ – công ty con ử Luận văn bước

23

đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty

25

1.3.1- Sự cần thiết phải đồi mới mô hình quản lý DNNN

25

  • 1.3.2- Quá trình thí điềm mồ hình công ty mẹ-công ty con ở Việt Nam

  • 1.3.3- Giới thiệu mô hình công ty mẹ-công ty con điền hình trong ngành dầu khí ờ khối ASEAN – Mô hình tập đoàn dầu khí PETRONAS

27

(Malaysia) Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển

32

Chương 2- Thực trạng tổ chức quản lý sản xuất – kinh doanh của

V1ETSOVPETRO

45

2.1- Quá trình phát triển và một số đặc diểm của VSP

45

2.1.1- Khái quát về hoạt động dầu khí ở Việt Nam và thành lặp xí nghiệp liên doanh Victsovpctro

45

2.1.2- Quá trình phát triển và vị trí của VSP trong nền kinh tế Việt Nam

50

Luận

2.2- Thực trạng mô hình tổ chức quản lý sản xuất – kinh doanh của VSP

văn

58

2.2.1 – Sự thay đổi mô hình tổ chức quản lý sàn xuất – kinh doanh của VSPgiai doạn 1981-1990

58

2.2.2- Mò hình tồ chức quản lý sàn xuất-kinh doanh giai đoạn 1991-2004

66

<<<123>>>

2.3- Những hạn chế và sự bất cập của Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con mô

79

2.3.1- Những bất cập ở tầm vĩ mô

79

2.3.2- Những bất cập với ngành dầu khí Việt Nam

81

2.3.3- Những hạn chế từ Xí nghiệp Liên doanh

Chương 3- Bước đi và các giải pháp chủ yếu chuyên VSP sang mô

83

hình công ty mẹ – công ty con

3.1- Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro

85

hình có thế lựa chọn

3.1.1- Chủ trương của nhà nước trong chiến lược phát triển ngành dầu

85

khí Việt Nam

85

  • 3.1.2- Mục tiêu chiến lược phát triền cùa ngành Dầu khí Việt Nam

  • 3.1.3- Sự thay đổi môi trường hoạt động và xu thế phi tập trung hoá

86

trong quàn lý

87

3.1.4- Sự cần thiết Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con phải đồi mới mô hình tồ chức cùa VSP

88

mô hình ẹông ty mẹcông ty ^ạ      ……..

3.2- Các bước đi của quá trình chuyển VSP sang mô hình công ty

89

mẹ-công ty con

93

3.2.1- Giai đoạn quá độ (trung gian)

94

3.2.2- Giai đoạn Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con chính thức chuyền đồi sane mô hình quản lý mới

98

mẹ – công ty con

101

3.3.1- Tạo sự thống nhất về nhận thức

101

3.3.2- Xây dựng chiến lược phát triền VSP

103

3.3.3- Hình thành đề án tồ chức và triển khai thí điềm

108

3.3.4- Kiến nghị với Nhà nước

111

Kết luận

115

Danh mục tài liệu tham khảo

116

Phụ lục

118

CÁC TỪVIÉTTẮT

<<<123>>>

Chữ viết tắt

Chừ viết đầy đù

ỉ. CNH, HĐH

Công nghiện hoá, hiện đại hoá

2. CNXH

Chủ nghĩa xã hội

3. CT

Công ty

4. CTCP

Công ty cồ phần

Luận văn bước đi và

Công ty trách nhiện hữu hạn

,.Ẩ„

6. CTM-CTC

Công ty mẹ – công ty con

7. DN

Doanh nghiện

8. DNNN

Doanh nghiện nhà nước

9. HĐBT

Hội đồng Bộ trưởng

10.HĐQT

Hội đồng quản trị

1I.TCT

Tổng công ty

12.TGĐ

Tồng giám đốc

13.USD

Đô la Mỹ

  • 14. VSP Luận văn bước đi và các giải nhản chủ

  • 15. XNLD

VIETSOVPETRO

Xí nghiện liên doanh

16. XNQD

Xí nghiện quốc doanh

17.XNVTB

Xí nghiện Vận tải biển

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con
Luận văn bước đi và các giải pháp chủ yếu để chuyển vietsovpetro sang mô hình công ty mẹ công ty con
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart