Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

Add your review

Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

fff

Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

fff

Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

fff

Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

fff

Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

fff

Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

fff

984B 31ÁO DỤC v.í Đ ẶO

■      ‘ Q ■             …     – Q 5c DÂĨ.

vG< J ĩl ‘ t.ỊÈM

CAC GUI PH.4P NHA5 í ,1Ơ RỘNG HĨNH THỨC TIN : :,.,ÍỊ!              ĩRONGCÁọ DOANH NGtlIẸP

Ơ7 ■ . N .1 ?:’NAY

LUẬb ‘H >.. . KKDA HỌC Rỉb í:. T 12

HÀNỘĨ-íý97

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


DẠI HỌC KINH TE Qưóc DÂN

NGUYEN Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay THANH LIÊM

CÁC GIAÌ PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HÌNH THỨC TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NA Y.

Chuyên ngành:

Kinh tế quản lý kế hoạch hóa kinh tế quốc (lân.

Mã số: 5.02.05

LUẬN ÁN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TÊ

ĐẠ‘ ;ọc KTỌD

T INGTÂM

THÔ! TIN TAậN

Nguôi hướng dẫn khoa học. PTS.LẼ THÊ GIÓI

-Hà Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay nội 12-1997-

LỜI CAM ĐOAN

Tồi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Nguồn số liệu và két quả nêu trong luận án là trung thực chưa từng dược ai công bó trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả Luận án

Nguyễn Thanh Liêm

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN                                                  1

PHẦN MỞ ĐẢư

Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay 5

CHƯƠNG 1 TÍN DỰNG thương mại – MỘT HÌNH THỨC BÁN HÀNG Được ÁP

DỤNG RỘNG RÀI TRONG NEN KINH TE THỊ TRƯỜNG

  • 1.1.1.

Khải niệm tín dụng thương mại.

  • 1.1.4. Sự Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh

nghiệp ở việt nam hiện nay phát triển của các hình thức bán hàng tín dụng.

  • 1 .2 – Cơ sổ áp dựng tín dụng thương mại và các nhân tố ảnh hưỏng đến chinh sách tín dụng thương mại

của công ty.

nhân tó ảnh hưởng đến chính sách tín dụng

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC TIN DỤNG THƯƠNG MẠI Ở

VỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA.              .

2.1- Sự phát triển của hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện na y

24

  • 2.2.4.  Hợp Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh

nghiệp ở việt nam hiện nay đông bán tín dụng "ngầm dịnh".

tin tưỗng trong cấp tín dụng thương mại chưa có hệ thống.

2 .5 – Kiểm soát Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay hoạt động tín dụng và chuẩn bị cơ sổ dừ liệu cho việc mỏ rộng tin dụng. 36

2 .6 – Cơ chế chuyển dịch khoán phải thu nhăm tìm kiốm nguồn lài trợ.

CHƯƠNG 3 CÁC GIAÌ PHÁP NHAM MỞ RỘNG HÌNH THỨC TÍN DỤNG

THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TRONG ĐlỀu KIỆN HIỆN NAY.

3.1- Những vấn dề cẳn dược nhận thức rò ràng về tín dụng thương mại trong Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay hoạt động

kinh doanh ỏ Việt nam.

  • 3.1.2. Anh hưởng của tín dụng thương mại dôi với hoạt dộng kinh doanh của doanh

nghiệp.

  • 3  .2 • Xây dựng chính sách tín dụng thương mại nhằm chí đạo thống nhất hoạt động này ở

công ty.

dụng khách hàng.

3.31. Mục tiêu của chinh sách tín dụng

  • 3  .4 – Tổ chức tốt việc bán hàng tin dụng và kiểm soát chặt Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình

thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay chẽ khoản phải thu.

3 .5 – Điều kiện và kiến nghị cho việc áp dụng hình thức tín dụng ỏ Việt nam

  • 3.5.1.  Diều kiện cđn bản dểáp dụng tín dụng thương mọi trong các doanh nghiệp Việt

nam hiện nay.

  • 3.5.2.  Các kiến nghị về việc hình thành mới trường Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay vì mô thuận lợi cho việc áp dụng tin

dụng thương mại.

PHẦN KẾT LUẬN

DANH MỤC NGUỒN số LỆƯ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay
Luận văn các giải pháp nhằm mở rộng hình thức tín dụng thương mại trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart