Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

53.000

Category:

Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

fff

HA Wi-1998

1143

LV . ì hS DHKTQD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÊ ọuóc DÂN

NGUYÊN THÀNH Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng LONG

CẤC GIẢI PHẤP NHẰM PHÁT TRIEN DOANH NGHIỆP

VỪA VÀ NHỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÔ ĐÀ NANG

Chuyên ngành: Kinh tế, quản lý và kếhoạch hoá KTQD

Mã số: 5.02.05

Người hướng dản khoa học: PTS. Nguyễn Thị Như Liêm

LUẬN ÁN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TE

ịj HỌC KTQD

ĨRUNGỊảM

■’NGTINTTOỈIỆIÍ

HÀ NỘI – 1998

PHẦN MỞ ĐẦU

l.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂTÀI:

Các doanh Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng nghiệp vừa và nhó (DNV&N ) Đà Năng dã phát triển và có những đóng góp về kinh tê và xà hội. Tuy nhiên nếu nhìn nhận một cách nghiồm túc, DNV&N vẫn còn bỏ qua rất nhiều cơ hội dể phát triển. Hầu hết các DNV&N Đà Năng dang ỏ trong tình trạng lạc hậu về kỳ thuật công nghệ, non yêu về quản lý, sản phẩm ít có tính cạnh tranh, công nghiệp thực tế đã chậm một bước so Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng với nông nghiệp.Đặc biệt vốn còn quá ít làm cho các DNV&N Đà Năng rắt thiếu vốn để kinh doanh dồng thòi lại rất khó có khả năng huy động vốn. Ngành hàng kinh doanh còn hạn ché, mặt hàng không đa dạng.thị trường còn hẹp ngay cả thị trường trong nước và trong khu vực miền trung, thị trường nước ngoài chưa dáng kể .Từ đó.các DNV&N thiêu phương hưóng trong hoạt động kinh doanh dẫn đến hiộu quả kinh Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng doanh chưa cao ,chưa có tác dộng lớn đến phát triển kinh tế -xà hội của thành phố Đà nẵng trong giai đoạn vừa qua.

Vì thê, việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tể theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thời gian sắp đến cần phải xem trọng hơn mìa vai trò của DNV&N tại thành phố Đà năng phải tìm ra các mô hình và giải pháp nhằm phát triển một cách có hiệu quả DNV&N trong các ngành chủ yểu Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng , sao cho phù hợp với đặc điểm kinh tê xã hội của thành phố Đà nằng .Đây là việc làm bức thiết mà trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của TP Đà năng đến năm 2010. Nốu ở thành phố Đà Năng thực hiộn được các giài pháp dó dối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sẽ tạo dược nhừng đóng góp nhất định, thúc đẩy phát triển kinh tể một bước nhắt định, chuyển dịch dược cơ cấu ngành, huy động dược mọi thành Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng phần kinh tế, huy động được các nguồn lực săn có ổ dịa phương cùng như ở trong khu vực miền trung.Đó cùng chính là nội dung của dê tài.

x 2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CÚLỉ ĐÊ TÀI: Hê thông hoá sự phát triển của khối doanh nghiêp vừa và nhỏ trên dịa bùn thành phố Đà nẩng trong thời gian qua theo các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế…. Thông qua đó đánh giá hiện trạng, phát hiện những tổn Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng tại cơ bàn của lình hình phát triển trên.

– Tìm ra các giải pháp phát triển DNV&N Đà Nẳng.Các giải pháp này nhàm mục đích tìm

ra một mô hình dể phát triển DNV&N thích hợp. các giải pháp đối với bản thân các doanh nghiệp đặc biệt đối với các chính sách vĩ mô của nhà nước.Tạo điểu kiện thuận lợi cho các DNV&N phát triển theo đúng định hướng phát triển kinh tê xã hội của thành phố Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng Đà năng.

  • 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨƯ ĐỂ TÀI:

– Đối tượng: Đề tài nhằm vào nghiên cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùa thành phô’ Đà nẵng theo các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế v.v…

-Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn trong việc nghiên cứu thực trạng kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt là các chính vì mô đã thực hiên tại Đà nẵng, từ dó dưa Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng ra các giải pháp thích hợp để phát triển DNV&N ỏ thành phố Đà nầng.Đề tài không đi sâu phân tích hoạt động từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực cụ thể, các nhân tố ảnh hưổng dến môi trường bên trong của các doanh nghiệp (nếu có chỉ ỏ mức độ mồ tả). Nói chung không đi sâu về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp .

  • 4. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỂ TÀI:

+ Tổng két về mặt lý luân các Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng tiêu chuẩn đánh giá (tiêu thức) phân chia DNV&N .

+ Tổng kết đánh giá thực trạng phát triển DNV&N cũng như các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động của DNV&N tại thành phó Đà nẵng.

+ Đưa ra một số các mô hình và các giải pháp phát triển DNV&N ưôn cơ sỏ thực trạng trên và xu thể phát triển kinh tể ở Đà năng nói riêng và khu vực miền trung nói chung.Nhất là bàn vê Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng các chính sách vĩ mò của nhà nước, ồ địa phương tác dông đến việc phát triển DNV&N tại thành phố Đà nẵng.

  • 5. CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG ĐỂ TÀI:

Các phương pháp sử dụng trong dẻ tài là: Phương pháp lịch sử, phương pháp biện chứng, phương pháp phân tích tổng hợp, các mô hình toán kinh tê.

  • 6. KẾT CẤƯ CỬA ĐỂ TÀI:

Ngoài phần mỏ đầu. kết luận, mục lục. danh mục tài liệu Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng tham khảo, luận án được trình bày thành ba chương.

Chu’o’ngJ: Một sỏ vấn để cơ’ bản về Doanh nghiệp vua và nhó.

Chiìtíng-ll: Phân tích thục trạng phát triên Doanh nghiệp vừa và nhổ ở Thành phổ Dà nẵng trong thói gian qua.

ChươngdLll: Một số giải pháp nhằm phát triển Doanh nghiệp vừa và nhó tại Đà Nang trong thời gian đen.

CHƯƠNG 1

MỘT só VẤN ĐỀ Cơ BẢN vè DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHƠ

  • 1.1. Khái Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NIỆM DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ, LỢI thế CỦA NÓ:

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân thực hiện các hoạt động’ sản xuất, cung ứng trao đổi những hàng hóa trên thị trưòng theo nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của đối tượng tiêu dùng thống qua đó tối đa hóa lợi ích của chủ sổ hữu tài sản của doanh nghiệp.

Có nhiều cách phân loại doanh nghiệp . Phân theo tinh chất hoạt dộng kinh doanh, theo ngành Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng như: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông lâm nghiệp… Phân theo qui mô trinh độ sản xuất kinh doanh như: Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhổ. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải xác định những tiêu thức riêng có của nó, mỏi xác định dược dứng bản chất, vị tri và những vắn dề có liên quan đến nó.

  • 1.1.1. Các tiêu thức xác định (loanh nghiệp vua và nhỏ:

Hiện nay không chỉ tại Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng Việt Nam ngay cả những nước tiên tiến cùng còn nhiều bàn cải về nhừng tiêu thức đánh giá loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghĩa là chưa có một quan điểm chính thống về phân chia qui mô doanh nghiệp vừa và nhổ so với các loại hình doanh nghiệp khác. Tuy nhiên để tiên việc so sánh đánh giá thường dùng các tiêu thức như : vốn , doanh thu, lao động, lợi nhuận, thị phẩn.. -Tủy theo mỗi quốc gia, mỗi địa phương mà Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng lựa chọn một tiêu thức thích hợp. Có hai tiêu thức phô biến dùng để phân loại doanh nghiệp V&N: Tiôu thức định tính và tiêu thức định lượng:

+ Tiôu thức định tính: Dựa trên những đặc trưng cơ bàn cùa doanh nghiệp V&N như trình độ chuyên môn hoá, sô’ dầu mối quản lý, mức độ phức tạp của quàn lý…. Các tiêu thức này có ưu thê’ là phàn ảnh đúng bàn chất vấn đổ nhưng thường khó xác định Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng trong thực tế. Do dó. nó thường dùng làm cơ sờ dê’ tham khảo, biên chứng. ít dược sử dụng làm tiêu thức phân chia doanh nghiệp V&N.

– 4 –

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng
Luận văn các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart