Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta

54.000

Category:

Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta

Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta

fff

Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta

fff

Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta

fff

Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta

fff

Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta

fff

Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta

fff

‘VliSTA-

LUẬN VĂN THẠC SỸ Q‘ .’ÁN TRỊ KĨN1 ? f?OANH

Hà Nội, nỗỉĩì 2907

EV . ThS ĐHKTOD


TRƯỜNG DA ì HỌC’ KỈNH rễ QMÓi – DÁN X- ỉ.

Bùi Kim Tuyên

CÁC GIẢI PHẮPQVẲN I.Ý NHÁNSl ‘CÁ! ì!>; VỊ KHOA HỌC-CÔNG NGHÉ. 1W ■( Ị HI ộc ỉ JÈN HỈỆ CÁC HÔI KHOA HỌC VÁ b.v ! !:!!,Ậ1 V IỆI N í;.v

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỚC DÂN

*** Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta

Bùi Kim Tuyên

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN sự CÁC ĐƠN VỊ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ TRỤC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
-VUSTA-


ĐẠI HOCiaOEL


THONG TIN_THƯ VIEN

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:

GS.TS. TÓNG VĂN ĐƯỜNG


LỜI CÁM ƠN

Đẻ hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tõ lòng biết ơn sáu sắc tới các thấy cô giáo Khoa Kinh tề và Quan lý nguồn nhàn lực trường Đại Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta học Kinh tể Quốc dân đà truyền đạt cho tỏi những kiến thức cơ ban đe thực hiện luận vãn và ho trợ tôi trong quả trình hoàn thành luận vàn.

Tôi xin to lòng biết ơn sáu sác tới cô GS. TS. Tông Văn Đường, người đà trực tiếp hưởng dan tôi trong quá trình thực hiện luận vãn. Rat tiếc đến giờ phút này giáo sư không cỏn nừa.

Xin trân trọng cam ơn PGS. TS. Tran Xuân Cáu, Trưởng khoa Kỉnh Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta tẻ và Quan lý nguồn nhàn lực, PGS. TS. Mai Quôc Chánh đã hô trợ tôi hoàn thiện bàn luận vân.

Cuoi cùng tôi xin chán thành cam ơn Lãnh đạo và cán bộ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đà giúp tôi thu thập tài liệu nghiên cữu, và đóng góp nhừngý kiến quý báu đẻ giúp tôi hoàn thiện được ban luận vân này.

Hà Nội, tháng 10 nám 2007

Người thực hiện

Bui Kim Tuyến

Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta MỤC LỤC

Danh mục các hãng, biểu, SO’ đồ, phụ lục                              

rang

Luận vãn tóm tắt Lời nói dầu

Chương 1: Một số vấn dề chung về quan lý nhân sự

ỉ.l. Quãn lý nhân sự

 • 1.1.3.1.                                                                             Kề hoạch hóa và bố trí nhân Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta sự 10

tạo và phát triền trình độ cán bộ

 • 1.1.3.3. Các hình thức khuyến khích /tạo động lực cho người lao động 16

1.1.3.4 Quan hệ lao động

1.1.3.5. Công tác đánh giá

trò và chức Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta năng, nhiệm vụ cua các đơn vị KH&CN

trường bên trong

Chưong 2. Thực trạng công tác quan lý nhân SỤ’ các đơn vị KH&CN 36 thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỳ thuật VN

 • 2.1. Dặc diêm cũa Liên hiệp các Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta hội khoa học và kỷ thuật Việt Nam 36 và các đon vị KH&CN

  • 2.1.1. Đặc diêm Liên hiệp các hội khoa học và kỳ thuật Việt Nam             36

  • 2.1.2.

   Đặc


điếm các đơn vị KH&CN trực thuộc Liên hiệp hội VN

 • 2.1.3.   Đặc diêm nhản sự các đơn vị KH&CN thuộc Liên hiệp hội VN 46

 • 2.2. Phân Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta tích thục trạng công tác quân lý nhân sự các đon vị

KH&CN trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam

 • 2.2.4. Năng lực cua cán bộ làm còng tác quan lý nhân sự Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta 70

2.3. Đánh giá công tác quản lý nhân sự các đon vị KH&CN

Chương 3. Biện pháp hoàn thiện công tác quân lý nhân sự các đơn vị 80 KH&CN trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam

 • 3.1. Mục tiêu phát triển và chức năng nhiệm Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta vụ cùa các đơn vị 80 KH&CN đen nam 2015

 • 3.1.1. Định hướng cùa Đáng và NN về phát triển các đơn vị KI I&CN 80

 • 3.1.2. Mục tiêu cua Liẻn hiệp hội Việt Nam về phát triển các đơn vị KH&CN đén nâm 2015

 • 3.2. Quan điểm cua tác giã về quàn lý nhân sự các đơn vị KH&CN            85

 • 3.2. Các giái pháp

 • 3.3.2. Nhóm giai pháp Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học

công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta thuộc về Liên hiệp hội Việt Nam

Kết luận

Tài liệu tham kháo

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta
Luận văn các giải pháp quản lý nhân sự các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam vusta
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart