Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an

52.000

Category:

Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an

Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an

fff

Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an

fff

Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an

fff

Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an

fff

Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an

fff

LV. ThS ŨHKTQD


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

——J ——————–

NGUYÊN MINH LÂM

CẤC GIẢI PHÁP TÃNG CƯƠNG HUY ĐÔNG VÒN DẦU ĨƯCHO NÔNG ĨHÕN TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN OẠI HÓA ở NGHỆ AN

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ NỘI – 2011

LỜI CAM ĐOAN

rỏi xim cam đoan đây là công trình nghiên cửu riêng cua tòi.

Các số liệu, kết quá nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giã luận văn

Nguyền Minh Lâm

MỤC LỤC

Trang

DANH Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT DANH MỤC CÁC BẢNG BIÉU MỜ ĐÀU………………………………………………………………………………………………………………………….1

CHƯƠNG 1: NHŨNG VÁN ĐÈ LÝ LUẬN cơ BẢN VÈ TÀNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VÓN ĐÀU TU CHO NÔNG THÔN TRONG GIAI ĐOẠN ĐẢY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

I Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an .X.. V1IVMI TVI1 u«u IU VIIV IIVIIA »1IV

 • 1.3.3.   Dối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũa dân cư và các cơ sở kinh doanh

ưong và ngoài nước

 • 1.3.4.   Đối với Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an nguồn vốn khác

 • 1.4.    Công nghiệp hoá, hiện dại hoá và những yêu cầu về đầu tư vốn cho

nông thôn trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 • 1.4.2.   Yêu cấu vốn cho nông thôn trong tiến trình đày mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa

 • 1.5.    Kinh nghiệm tăng cường huy động vốn đầu tư ở một Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an số địa phương

trong và ngoài nưóc

1.5.2…………………………………………………………………………………………………………….

Kinh nghiệm huy động vốn cũa một số địa phương trong nước

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG TĂNG CƯỜNG, HUY ĐỘNG VÒN ĐÀU

TU CHO PHÁT TRIÈN NÔNG THÔN Ớ TÍNH NGHỆ AN

Ôn Liôn fir nhiôn Lình _ ví hôi Míihô An ‘inh hiiíYnn /lòn Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghệ an

 • 2.1.3.   Đánh giá các tác dộng cùa điểu kiện (ự nhiên kinh tế xã hội đến tăng cường

huy động vốn cho nông thôn tinh Nghệ An

 • 2.2.3.   Nhu cầu vốn đầu tư    theo địa Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn

đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an bàn nòng thôn .. 43

 • 2.3.1.   Các biện pháp đã triền khai tâng cường huy động vốn đầu tư cho phát triền

nòng thôn tinh Nghệ An

 • 2.4.     Đánh giá thực trạng tăng cưửng huy động vốn đầu tư cho nông thôn

Nghệ An

 • 2.4.1.   Nhừng kết quã đạt dược trong huy động và sữ dụng Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an vốn đầu tư trong nông

thôn giai đoạn 2006-2010

 • 2.4.3.   Nguyên nhàn của những khó khăn hạn chê trong huy động, tảng cường von

đằu tư

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIÃI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỚN ĐÀU TU CHO NÔNG THÔN NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN ĐÁY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

 • 3.1.     Những căn cứ đề Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an xác định nguồn vốn đầu tư cho nông

thôn ở Nghệ An 76

 • 3.3.     Các giãi pháp tảng cường huy động vốn cho phát triền nông thôn ở

Nghệ An trong giai đoạn đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • 3.3.1. Tổ chức tốt các quy hoạch, chương Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an trình phát triển kinh tế xà hội nói chung,

xà hội nông thôn nói riêng đè thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đằu tư

KÉT LUẬN VÀ K1ẺN Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU TH AM KHÁO

DANH MỤC CÁC CHŨ VIÉT TÁT

<<<123>>>

TT

Viết tắt

Viết đầy đủ tiếng việt

Viết đầy đii tiếng anh

1

ADB

Ngân hàng phát triẻn châu Á

Asean Development Bank

2

AFTA

Khu vực mậu dịch tự do

ASEAN

ASEAN Free Trade

3

ASEAN

Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Association of south-east asia nations Luận văn các giải pháp

4

CNH-HĐH

Còng nghiệp hỏa, hiện đại hóa

5

CCN

Cụm công nghiệp

6

CSHT

Cơ sơ hạ tàng

7

JBIC

Ngàn hàng hợp tác quòc tế Nhặt

Bàn

Japan Bank for

International Cooperation

8

FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

9

GDP

Tống thu nhập quốc nội

Gross Domestic

Production

10

Luận văn các

Giai phòng mặt bàng

11

GTNT

Giao thòng nông thôn

12

GTSX

Giá trị sàn xuất

13

KCN

Khu công nghiệp

14

KH&CN

Khoa học còng nghệ

15

NGO

Tồ chức phi chính phu

Non Government

16

NSNN

Ngân sách nhà nước

17

ODA

Viện trợ phát triền chính thức

Official Devlopment Aid

UBND

Uy ban nhàn dàn

19

XDCB

Xảy dựng cơ bàn

20

WB

Ngân hàng thể giới

World Bank

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an
Luận văn các giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart