Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay

55.000

Category:

Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay

Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay

fff

Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay

fff

Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay

fff

Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay

fff

Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay

fff

Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay

fff


1168 I

LV.Thfi 1

ĐHKTQD


BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÂO TẠO TRưỜNGĐẠI HỌC KINH TÈ QUỐC DÂNNGUYÊN THỊ TH . NH LOAN

CÁC GIAI PHAP TANG CƯỜXG QUẰN LY . V’ ĐỌNG THU CHI NGA! ỉ CH NHA Nước TRỄ NBỊ ỈAN

THỈ XA PHU LỸTRONG HỉÊ’u KIỆN HI Ụ.Ấ Y

HÀ NỘI -1998

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NGUYỀN THỊ THANH LOAN

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÀ PHỦ LÝ TRONG ĐIỂU KIÊN HIÊN NAY

LUẬN ÁN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐẠI HỌC KTQD TRUNG TÂM


BỘ GIÁO Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay DỤC VÀ DÀO TẠO ĐẠI HỌC K1NI1 TẾ QUỐC DÂN

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỦ LÝ TRONG ĐIỀU KIÊN HIỆN NAY

LUẬN ÁN THẠC sỉ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngirời hirớng dẫn khoa học :

 • 1. PGỖ.PTỖ. VƯƠNC TQỌNC NCIIĨA

 • 2. THẠC ỗĩ. PHẠM QUANC TQUNG

MỤC LỤC

Trang


Tên đồ tài: Các giải pháp tảng cường quản lý Luận văn các giải pháp tăng cường

quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay hoạt đông thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thị xã Phủ lý trong điéu kiên hiện nay.

Phần mở đầu

Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiên về quản lý hoạt đông

thu chi ngàn sách Nhà nước

trong cơ chế thị trường

 • 1.1.2     Ngân sách và cấp Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi

ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay ngân sách

 • 1.2.1.2   Sự thiếu đổng bộ, chưa phù hợp và không thống nhài trong

việc điều hành, chip hành ngân sấch nhà nừớc

 • 1.2.1.3   Quán lý ngân sách Nhà nước còn nhiều sơ hở, Luận văn các giải pháp tăng cường

quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay chổng chéo

dẫn đến hiệu quả kém

bàn Huyện (thị)

hoạt động thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Huyên (thị)

 • 1.3.3     Nội dung quản lý hoạt động thu chi ngàn Luận văn các giải pháp tăng cường quản

lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay sách Nhà nước

trên địa bàn Huyện (thị)

Chương 2: Thực trạng quản lý thu chi ngân sách Nhà nước trôn địa bàr

Thị xà Phủ lý

Thị xã Phủ lý

Thị xã

 • 2.2.1.1   Hoạt Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay dộng thu thuế trên địa bàn Thị xã 41

Nhà nước do Thị xà quán lý

‘ì ĩ I      M"P»iVr»íY L-At Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi

ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay niiả ếtitrtr*

Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt đông thu chi

ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thị xã Phủ lý trong điểu kiện hiện nay

 • 3.1.2     Bảo  đảm tính chặt chẽ, hiệu quả, phản Luận văn các giải pháp tăng cường

lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay ảnh đầy đủ, mở rông

diên thu chi trực tiếp

ngân sách trên địa bàn Thị xà

địa bàn Thị xã

xã cũng như nhừng thay dổi trong chính sách, chế độ đôi

với chính quyền Thị Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay xã

3.3 Những định hướng chủ yếu quản lý hoạt đông thu chi

ngàn sách Nhà nước trên địa bàn Thị xà.

 • 3.3.1     Phương hướng giải quyết vấn dề cân đối thu chi ngân sách Thị xã

 • 3.3.1.1    Nhừng vân đề đặt ra cân giải quyết đế đổi mới cân đôi thu chi ngân sách Thị xã

 • 3.4       Một số biện pháp Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi

ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay cần giải quyết trong việc tổ chức quản lý

hoạt đông thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thị xà trong điều kiên hiên nay

ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thị xã

ngân sách Nhà nước trôn địa bàn Thị xã

 • 3.6       Hoàn thiên nghiệp vụ kế Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu

chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay toán thu chi ngàn sách Nhà nước

3.6.1     Tính tất yếu khách quan phải hoàn thiện nghiệp vụ kế toán

thu chi ngân sách Nhà nước

 • 3.6.2     Một sô kiến nghị về hoàn thiện công tác kế toán thu chi

  96


ngàn sách Nhà nước

Kết luận

1 .Sư cẩn thiết của đó tài:

Hoạch định và tổ chức thực hiên chính sách tài chính Quốc gia là một khàu trọng yếu trong việc Nhà nước thực hiện vai trò quản lý xà Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay hôi và đióu tiết vĩ mô nến kinh tế, trong đó điều hành hoạt đông quản lý thu chi ngân sách Nhà nước là một bô phận rất quan trọng trong tông thế chính sách tài chính Quốc gia. Trong điều kiện cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý thay đôi thì hê quả tất yếu là chính sách tài chính nói chung và công tác quán lý, điều hành hoạt động thu chi ngân sách nói riêng cùng phái đôi mới mạnh mẽ; Ngàn sách Nhà nước không Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay thê’ tiếp tục là công cụ đế hạch toán tổng hợp hiệu quả kinh doanh của tất cá các doanh nghiệp trong nổn kinh tế đã vặn hành theo cơ chế thị trường.

Từ đó, nhàn thấy rằng, nhiộm vụ quản lý kinh tế, quẩn lý xã hôi của hệ thông bộ máy Nhà nước có nhiều biến đổi. Do vậy, nhiệm vụ của chính quyên Nhà nước cấp Huyện (thị) và cơ chế quản lý ngân sách Nhà nước ở cắp này cần dược cải Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay tiến trên một số mặt nhất định.

Mặt khác, từ điều kiện riêng cỏ, Thị xà Phủ lý là Tỉnh lỵ của Tỉnh mới được thành lập lại (Hà nam), có rất nhiều nhiệm vụ bức xúc, trong đó có việc quản lý hoạt đông thu chi ngản sách sao cho hợp lý và đâm bảo, tăng cường được các nguồn thu. ổn định và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn là rất trọng yếu.

Xuất phát lừ những lý Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay do trên, tôi mong muốn được thực hiện luận án Thạc sỹ Quản trị kinh doanh với đề tài: "Các giải pháp lang cường quản lý hoạt động ihu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thị xã Phù lý trong điều kiện hiện nay".

2. Muc đích của đê tài:

– Xác lập những căn cứ luận và ihực tiễn, nhằm hoàn thiện một bước hoạt động quản lý thu chi ngàn sách, đóng góp những ý kiên thiêt thực vào quá trình đổi mới Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay và tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thị xã Phủ lý ( Tỉnh Hà nam)

3. Đối tương và pham vi nghiên cửu:

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay
Luận văn các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã phủ lý trong điều kiện hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart