Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt

53.000

Category:

Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt

Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt

fff

Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt

fff

Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt

fff

Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt

fff

Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt

fff


LUẬN VĂN CAO HỌC

Di: TÀI:

CÁC GI AI PHÁP TẠO ĐỘNG Lực LAO ĐỌNG TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHẸ MÉN THÔNG

TIN HỌC’ SUN VIỆT

HỌC VIÊN

LỞP CAO HỌC

KHÓA

CHI YÊN NGÀNH


: PHẠM THỊ DUYÊN

: HẸ Cl ÓI TUẤN

: 20

: KINH TÉ LAO ĐỌNG

Hà Nội-2013


TÓM TẢT LUẬN VÀN

Luận văn được thiết kế bao gồm 3 chương :

 • –  Chương I: Cơ sờ lý luận về tạo động lực cho người lao động

 • –  Chương II: Thục trạng hoạt động tạo động lực tại cõng ty CP PTCN Viễn thõng Tin học Sun Việt

 • –  Chương III: Các giãi pháp tạo động lực tại cóng tỵ CP PTCN Viền thòng Tin học Sun Việt

Trong chương I nêu lên toàn bộ cơ sớ lý thuyết của vần đề tạo động lực trong doanh nghiệp. Làin rô các khái niệm : động cơ lao động, động lực lao động, tạo động lực lao động, các nhân to «31111 hưởng đến động lực lao động. Mục đích lã xây Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt dựng nên killing lý (huyết cùa vấn đề nghiên cứu. Tiếp dó đề cập đến các học (huyết tạo động lực đã được các nhà khoa học đưa ra. Bao gom 3 học thuyết:

 • –  Học thuyết nhu cầu của Maslow

 • –  Học thuyết công bảng

 • –  Học thuyết về hê (hồng 2 yếu tố

Trong rat nhiều cãc học thuyết về tạo động lực cho người lao động người làm đề tái xin chọn 3 học thuyết (rèn để bồ sung vào cơ sỡ lý thuyết Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt . Dựa vào 03 học thuyết này đê nghiên cứu các hoạt động tạo đòng lực cho người lao động tại doanh nghiệp bao gồm :

 • –  Hoạt động trá lương – phúc lợi.

 • –  Hoạt động đào tạo phát triền.

 • –  Hoạt động đánh giá thực hiện công việc

 • –  Hoạt động xây dựng vãn hóa doanh nghiệp – cóng đoàn

Chương II nghiền cứu về thực trạng hoạt động tạo động lực tại còng ty Sun Việt. Cụ thê bám vào cơ sờ lý thuyết đã nghiên cứu. Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt trong chương II sè đi sâu phân tích các van để đã nêu ra trong phan cơ sở lý thuyết bao gom : Phân tích cãc yểu tố «31111 hưởng đến động lực lao đòng bao gồm : cơ cầu tồ chức, đặc điềm nguồn nhân lực. điều kiện làm việc, chinh sách nhân sự. phong cách lành đạo…

Tiếp đó chi ra nhùng biểu hiện của thực trạng thiếu động lực tại công ty vả đà chi ra được một sổ van đề đó là :

 • –   Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt Hiện tượng nhàn viên xin thôi việc tăng lèn

 • –  Hiện tượng mác lỗi nong các ca lãm việc

 • –  Hiện tượng nhàn viên các phòng ban Làm việc thiếu nhiệt tình

Tiếp đó là đi sâu phân tích các hoạt động tạo động lực tại cóng ty Sun Việt và đã chi ra được những hạn chế như sau :

 • –  Hoạt động phân tích còng việc: Thực hiện côn sơ sài và hình thức, chưa phân tích sâu. chi tiết bãi băn các vị tri cóng việc trong công Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt ty. Tứ đó dể khiên người lao động không nắm rò nhiệm vụ chức năng của mình

 • –  Hoạt động tiã lương phúc lợi: Xét về tồng thề công ty Sun Việt có mức trà lương, phúc lợi tương đoi cao so VỚI trung binh trong nen kinh te. Yen tổ chưa được ở đây lã hoạt động chi trả phúc lợi phân phoi chưa còng bang, mới tập tiling vào phúc lợi tài chính và chưa bám sát vào nhu cầu cùa người lao động

 • –  Hoạt động đào Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt tạo. phát triển: quy trinh đào tạo sơ sài. chưa có khâu tim hiểu nhu can đâo t«ạo và đánh giã hiệu quà của quá trinh đâo tạo. Mặc dũ nhu cầu đào tạo tứ phía các nhân viên rất nhiều nhưng mức độ đáp ứng chưa đu Ngoài ra chưa tập tiling vào hoạt động đào tạo trong nội bộ.

 • –  Hoạt động đánh giá thực hiện còng việc: Chưa đánh giá thực chắt kết quả lâm việc và kết quà cùa quá trình đánh giá Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt chưa có quan hệ mật thiết với việc ra cãc quyết đinh quân lý.

 • –  Hoạt động vãn hóa doanh nghiệp – Cóng đoàn: Chưa phong phủ đa dạng, cõng ty chưa đinh hình (tược hướng đi trong việc xây dựng văn hóa (loanh nghiệp cho liêng minh.

Chương III đtra ra những giãi pháp nham giãi quyết các ton tại ở chương II đâ phân tích, ơ đây tập trung vào 2 nhóm giải pháp

Giãi pháp chung Cãi tiến phóng Nhàn sự. đề Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt xuất thay đôi chinh sách nhân sự – phong cách Lãnh đạo. thay đói hệ thong phân tích công việc

Giãi pháp riêng : đề xuất các biện pháp nhấm thay đói cãc hoạt động về trà lương – phúc lợi. Hoạt động đào tạo phát triển, hoạt đòng đánh giá thực hiện cõng việc, hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp – còng đoàn.

PHẢN MỜ ĐẢU

 • 1.  Lý do chọn đề tài

Cóng tỵ Cỏ phan Phát triển Công nghệ Viền thông Tin học Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt Sun Việt (Sau đày gọi tắt Là Công ty Sun Việt) là một doanh nghiệp hoạt đòng trong lình vực viễn thòng, tin học và cóng nghệ thông tin cung cap thiết bị vã dịch vụ chủ yếu cho các tập đoàn viền thòng lớn trong nước như Mobiíbne. Vmaphone. Viettel, Tập đoàn Điện lực và một sổ don vị kinh doanh viễn thòng nước ngoài tại Việt Nam. Trong suốt nhiều năm công tỵ Sun Việt luôn có sự phát triển liên tục cã về doanh sổ Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt , lợi nhuận, quỵ mó vã chat lượng dịch vụ. Trong vòng 3 nãin trở lại đây. một phan do tác động của killing hoàng kinh tế nên tốc độ tăng trường cùa còng ty có phần chững Lại. Thèm vào dó có một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt dộng tại công ty đòi hoi cằn có sự can thiệp kịp thời như việc hiệu quả lao động giảm sút. các ca mac lồi trong công việc tăng cao. nhãn viên rời bõ còng ty Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt và hiện tượng lục đục trong tó chức. Vi tat cã nhưng li do trẽn nên em quyết định chon đề tài "Các giai pháp tạo dòng lực cho người lao dòng tại Công ty CP PTCN Viền thòng Tin học Sun Việt” làm đề tâi nghiên cứu của mình. Em mong răng có thê tìm ra những giãi pháp nhắm tháo gờ khó khăn cho cõng ty trong thời diêm hiện tại. cùng Là khó khăn chung cùa hầu hết các doanh nghiệp trong thời diêm hiện nay và Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt đem lý thuyết đâ được học tại trường vận dụng vào mòi trường thực tê.

 • 2.  Đối tượng nghiên cứu

– Các hoạt động tạo động lực cho người lao động còng ty. bao gồm tat cà các hoạt động quăn Í1Ị nhân lực. hoạt động khác nhằm thúc đay động lực lâm việc cho người lao dộng. Tuy nhiên trong khuôn khò dề tài chi nghiên cứu về các hoạt đòng sau: hoạt động trá hrơng phúc lợi. hoạt dộng đào tạo phát triển, hoạt dộng đánh Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động

tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt giá thực hiện còng việc vã hoạt động xây dựng vãn hóa doanh nghiệp – công đoàn.

 • –  Khách thê nghiên cứu lã cãc nhiên viên đang lain việc tại cóng ty.

 • 3.  Phạm vi nghiên cứu

 • –  Luận văn nghiên cứu về dộng lực cùa người lao dòng tại Công ty Sun Việt, cụ thẻ lã nghiên cứu váo 2 nhóm đoi tượng:

+ Các nhân viên làm việc tại các vị tri nhân viên văn phòng: ké toán, nhân viên kinh doanh, nhàn viên trợ Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt lý. nhân viên hành chính…

+ Các nhân viên kỳ thuật đàm nhộn công vice về lắp đặt. sưa chừa, dịch vụ tại phòng kỳ thuật, phông bao hành.

 • –  về không gian: Luận văn nghiên cửu trong nội bộ Công Sun Việt

 • –  Vẽ thời gian: giai đoạn chọn nghicn cứu lá lứ liáiu 2009 đen 2012

 • 4.  Mục tiều nghiên cứu

De tin nghiên cứu nhăm đạt đirực 3 mục liêu đõ lã:

 • –  Xây dụng killing lý thuyết chi tier, Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt chinh xác và phù hợp về hoạt dộng tạo dộng lực cho người lao động trong doanh ngliiệp nhăm làm co sờ cho Việc phân lích thực trạng lại cõng ty vã tir đó đưa ra các giai pháp hìru hiệu đẽ giái quyết van đẽ tạo động lire lao dộng trong quân lý nguồn nhân lire.

 • –  Phân tích và chi rõ hiện nay hoạt động lạo động lực cho người lao động lại công ty Sun Việt diên ra như the não. có nhùng hạn che gi. chi rõ nguyên Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt nhãn cua các tôn tại cùa nó. Phàn rích SỊT ânh hướng của nó đến các kết quà kinh doanh cũa công ty.

 • –  Trên cơ sờ phàn rich thực trạng và dựa vào khung lý thuyết sê dề ra các giãi pháp mang tinh thực tế và phũ hợp đẽ nhằm tạo động lực cho người lao động tại cóng ty Sun Việt giúp doanh nghiệp tháo gờ khó khản trong thời điểm hiện nay.

 • 5.  Phương pháp nghiên cứu

ĐÓI tượng được chọn nghiên cửu là toàn bộ người Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt lao động lâm công ãn hrơng tại công ty Sun Việt và Lập trung nghiên cứu ở đày là cãc hoạt động tạo động lực cho người lao động cõng ty đang thực hiện như the náo. bao gồm các hoạt động hoạt động Hoc viên thực hiện: Phợtn Thị Diivẽn         5

trá lương phúc lợi. hoạt động đào lạo phái Iriẽn. hoại động đành giá thực hiện cõng việc và hoạt dộng vãn hóa doanh nghiệp – cõng đoàn.

Xây dựng đê cương nghiên cứu. hướng nghiên cứu cho đe lai. xác định nội dung Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt các thông tin cân có cho quá ninh ihực hiện đẽ tài.

• Phưong pháp thu thập sô liệu

lieu hành thu ihặp thông tiu dựa lien các nguồn

+ Nguồn thông tin ihử cap: lữ giáo Hình đà học. luận vãn. bão cáo. đe lái nghiên cứu về hoạt dộng tạo dộng lực cho người lao dộng trong doanh nghiệp. Kênh thòng tin tìr mạng internet, nguồn cùa tổng cục thong kè, liên hệ với các nghiên Cl’ni sinh dã từng Iighicn cứu Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt về van đẽ nãy vã tham khao ý kiến cua các thay cỏ 11 ong chuyên ngành. Những thông tin này nham xây dựng khung lý thuyết cho dề tài nghiên cứu. Một

Hoe viên rhực hiên: Phợm Thị Duyên

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt
Luận văn các giải pháp tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học sun việt
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart