Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

51.000

Category:

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

TRƯỜNG DẠT ĨĨỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

NGĨIYẺN TTTT TTTTYẺN

CÁC NHÂN TỎ ẢNH HƯỞNG ĐÉN sự GẤN KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA ĐỘI NGỦ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHO A HÀ NỘI

LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LỤC

HÀ NỘI, NĂM 2020

,                                ,,

Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

NGUYỀN THỊ HƯYẺN

CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN sự GẮN KÉT VỚI TỔ CHỨC CỦA ĐỌI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN Lực Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội MÂ NGÀNH: 8340404

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN Lực

Người hướng dẫn khoa học: TS. vũ THỊ UYÊN

HÀ NỘI, NĂM 2020


íf

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhàn răng nghiên cửu này do tôi tự thực hiện vã không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Tác già luận vãn

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội Nguyễn Thị Huyền

LỜI CÁM ƠN

Trước tiên tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý các Thầy Cô khoa Kinh tế và quăn lý nguồn nhân lực, viện đảo tạo sau đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà luôn nhiệt tinh giúp đờ và truyền đạt kiến thức trong suốt chương trình cao học khóa 27.

Đặc biệt, xin gừi lởi cám ơn sâu sắc đến Giàng viên- Tiến SĨVŨ Thị Uyên đà đồng hành, hướng dẫn tòi trong suốt quá Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội trình thực hiện luận văn.

Xin chân thành cám ơn các Thầy, Cô trường Đại học Bách khoa Hà Nội đà nhiệt tình giúp đờ trong quá trinh thu thập tài liệu tham khào cũng như kháo sát sổ liệu để tôi có thê hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu cùa mình.

Cuối cùng tôi xin gưi lời cám ơn sâu sắc tới gia đinh, các bạn chung chương trình cao học khóa 27 đà luôn bên cạnh, động viên và giúp đờ về mọi mật đê Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội tôi có điểu kiện tốt nhất hoãn thành chương trinh học và bài luận văn tốt nghiệp.

Hà Nội. ngày tháng năm 2020

Học viên thực hiện luận văn

Nguyễn Thị Huyền

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TÁT

DANH MỤC BÀNG

DANH -MỤC HÌNH

TÓM TẤT LUẶN VÀN

PHẢN MỜ ĐẢU

CHƯƠNG 1 Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN cửu VÊ sự GÁN KÉT Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội CỦA NGƯỜI LAO ĐỌNG VỚI TÕ CHỨC 11

 • 1.2 Tông quan các nghiên cứu về sựgắn kết cùa người lao động với tô Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội chức 18

C HƯƠNG 2 THỰC TRẠNG sự GÁN KẺT VÀ CÁC NHÃN TỚ ẢNH HƯỜNG ĐÉN Sự GÁN KÉT VỞI TÓ CHƯC CÙA ĐỌI NGŨ GIÀNG VIÊN TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HẤ NỌI

 • 2.1 Khái quát chung về tnrửng Dại học Bách khoa Hà Nội37 Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

 • 2.1.4  Một số kết quã hoạt động cùa trường Đại học Bách khoa Hà Nội

giai đoạn 2017-2019

 • 2.2 Phân tích thực trạng sự gắn kết vói tò chức, các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết vói tô chức cua giàng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội …. 49

  • 2.2.1  Mô tã mẫu nghiên cửu49 Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội

 • 2.2.3  Kết quã kháo sát thực trạng sự gắn kết với tố chức của đội ngũ giảng

viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 • 2.2.4  Thực trạng các nhân tố anh hường đến sự gắn kết với tô chức cua

đội ngũ giăng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 • 2.3 Đánh giá chung về sự gắn kết vói tô chức cùa đội ngũ giáng viên trường

Dại học Bách khoa Hà Nội

CHƯƠNG Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội 3 GÙI PHÁP TẢNG CƯỜNG sự GÁN KÉT VỚI TỎ CHỨC CÙA ĐỌI NGŨ GÙNG MÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI……………………………………………………………………………………..75

 • 3.1 Phương hư<rng nhiệm vụ trọng tâm cùa trường trong 5 năm tới giai đoạn

(2020-2025)

 • 3.2 Đồ xuất một số giài pháp tăng cường sự gắn kết với tô chức cua đội ngũ

giàng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 • 3.2.2  Môi trường điểu kiện làm Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết

với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội việc

KÉT LUẬN

TÀI LIẸV THAM KHẢO

PHỊ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội
Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên trường đại học bách khoa hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart