Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)

51.000

Category:

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)

fff

LỜI C AM DOAN

Tôi dà dọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự nung thực trong học thuật. Tôi cam kcl bang danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do lôi ihục hiện và không vi phạm ycu cầu VC sự irung thục Irong học ihuậl.

l ác già luận vãn

Bùi Thị Thu niền

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận vãn nãy, tôi đà nhận được sự giúp đờ nhiệt tinh lừ các cơ quan, tồ chức và cá nhân. Nhân đây, lôi xin Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) gíri lời câm ơn sâu sảc lõng biết ơn chân thành đến các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện và giúp đờ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Trước hết tôi xin trân trọng câm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế quốc dân củng tập thề các thầy cô giáo, nhùng người đà trang bị kiến thức cho tôi trong suốt quá trinh học lập và nghiên cứu lại trường.

Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) tôi xin trân trọng câm ơn PGS.TS Phạm Thúy Hương người đã trực liếp hướng dẫn lời trong suốt quá trinh nghiên cửu và hoãn thiện đề tài.

Tôi xin trân trọng gưi lời cam ơn đến các đồng nghiệp tại Công ty cồ phần Đầu tư Quốc tế Vinacom Việt Nam đà giúp đờ tói thu thập thông tin và tông hợp số liệu trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này.

Do thời gian nghiên cúu4 và kiến thức còn hạn chế. Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) luận văn được hoãn thiện không thể tránh khỏi nhũng sơ suất thiếu sót. tôi rất mong nhận được những ý kiến cúa các Quý thầy cò và các bạn.

Xin chân thành cám ơn!

Tác già luận vàn

Bùi Thị Thu Hiền

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LÒI CẤM ƠN

DANH MỤC KÝ HIỆU, MÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG, HÌNH VỀ

TÓM TÁT LUẬN VÃN

MỜ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CO SỜ LÝ THUYẾT VÈ sự Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) HÀI LÒNG VỚI CÒNG VIỆC

VÀ CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỜNG

hình động cơ thúc đẩy cúa Porter và Lawler

  • 1.2.3 Mó hình chi số Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc

của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) mô tã công việc (JDI)

1.3.4. Đồng nghiệp

1.3.6. Điều kiện làm việc

1.3.7 Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân vi ên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) Các nhân tố

thuộc về đặc điểm cá nhân

1.4 Mô hình và già thuyết nghiên cứu

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THựC TRẠNG CÁC NHÂN TÒ ẢNH HƯỜNG ĐÉN SỤ

HÀI LÒNG VỚI CÔNG MẸC TẠI CÒNG TY CỎ PHÀN ĐÀI TÙ’ QUÓC TÉ

VINACOM MẸT NAM

  • 2.1 Giới thiệu vể công ty cô phân đẩu tư quốc tế VINACOM Việt Nam … 26

    • 2.1.1 Lịch sử hĩnh thành phát triền26 Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)

  • 2.1.5 Kết quá hoạt động xuất khẩu lao động cua Công ty cồ phần đầu tư quốc

tế VINACOM Việt Nam

  • 2.2.2 Các nhân tố anh Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công

việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) hướng đến sự hài lòng với công việc và thang đo

  • 2.2.3 Kết quá nghiên cứu về các nhân tố ành hường đến sự hài lông với công

việc

CHƯƠNG 3. GŨI PHẤP VÀ KIÉN NGHỊ NHẤM NÂNG CAO sự HÀI LÒNG VỚI ( ÔNG VEẸC TẠI C ÔNG TY CỎ PHẢN ĐẢU TƯ QUỐC TẾ INACOM VIỆT NAM

  • 3.2. Các giãi pháp nâng cao sự hài lòng vói công việc tại Công ty Cô Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) phân

Đầu tư Quốc tế Vinaconi Việt Nam

KÉT LUẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỊ LỤC

DANH MỤC Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) KÝ HIỆU, VIÉT TẤT

<<<123>>>

Từ viết tắt

Tiếng Mệt

III

Hải lòng

LĐXK

Lao động xuất khấu

XLĐ

Người lao động

VINACOM VIET NAM IIC

Công ty Cổ Phần Dầu tư Quốc tế Vinacom Việt Nam

VN

Việt Nam

XKLĐ

Xuất khâu lao động

DANH MỤC BẢNG, HÌNH VÊ

BÀNG

Bang 2.1 Kết quà hoạt động xuất XKLE) cúa Công ty cố phấn đầu tư Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) quốc tế VINACOMViệt Nam…………………………………………………..36

Bâng 2.2 Số lượng lao động xuất khẩu phân theo thị trường

Bàng 2.3 Kết quá đánh giá về tầm quan trọng cua các yểu tố đến sự hãi lõng công việc

Báng 2.4 Thang đo sự hài lòng công việc và các yếu tố ảnh hường

Báng 2.5 Kết quả hệ số tin cậy Cronbach Alpha củacác thang đo

Bang 2.6 Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) Tổng họp các

kiềm định phân tích yếu tố khám phá

Bang 2.7 Độ phù hợp mô hình

Bâng 2.8  Kết quả phân tích phương sai ANOVA

Báng 2.9  Bâng kết quả mô hĩnh hổi quy

HÌNH

Hình 1.1   Sự phân cấp nhu cầu cùa Maslow

Hĩnh 1.2  Mỏ hình thúc đấy động cơ cùa Porter vàLawler

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,) Hình 1.3MÓ hình nghiên cứu

Hình 2.1 Cơ cấu tồ chức Công ty cố phân đầutư quốc tế VINACOM Việt Nam. 29

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)
Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên công ty cổ phần đầu tư quốc tế vinacom việt nam (vinacom việt nam iic ,)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart