Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội

54.000

Category:

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội

fff

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QLÓC DÂN

Nguyên Thanh Tùng

CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN sự HÀI LÒNG VÓI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHÓI SẢN XUẤT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HƯU HẠN RIKKEISOFT TẠI HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LỤC

Ilà Nội, năm 2020

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ QUÓC DÂN

NGUYỀN THANH TÙNG

C ÁC NHÂN TÓ ÁNH HƯỞNG DÉN sự HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIẸC CÙA NHÂN VIÊN KHÓI SẤN XUẤT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM Ilùu HẠN RIKKEISOFT TẠI HÀ NỘI

(‘huyên ngành: Quân Irị nhân lực

LUẬN VÂN THẠC sì QUAN TRỊ NHÀN Lực

NGUÔI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC: I S. vù THỊ UYÊN

HÀ NỘI, nãm 2020 MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, BIẾU, sơ DỎ, HÌNH VÈ

TÓM TẤT LUẬN VĂN THẠC sĩ

BHẪN MỎ DẦU

CHƯƠNG 1 – Cơ SỚ LÝ LUẠN VẺ HÀI LÒNG VỞI CÔNG VIẸC CỦA

NHẤN VIỀN VỚI TỎ CHúC…………………………………………………’.

  • 1.1.2.   (’ác lý thuyết về sự hài lòng với công vice…………………………………………..

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội 11

  • 1.4.   Thiết kế nghiên cứu21 Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội

CHƯƠNG 2 – KÉT QUẢ NGHIÊN CƯU sự HÀI LÒNG VỚI (’ÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHỎI SÀN XUẤT CôNg ty TNIIII RIKKEISOFT TẠI HÀ NỘI 35

  • 2.1.2 ………………………………………………………………………………………………..

Ngành nghề kinh Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội doanh

  • 2.1.3

quà sân xuất kinh doanh

  • 2.4.3.   Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội Đặt tên và diều chinh mỏ hĩnh

49

2.ố Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội .2.     Kiêm dinh sự khác nhau giữa

nhóm lao dộng theo dộ tuồi và vị tri công

việc 60

  • 2.6.3. Kiêm dinh sự khác nhau giừa nhóm lao dộng theo thâm niên…………………..61

CHƯƠNG 3 – MỌT SO GIAI PHẤP NHẦM NÂNG CAO sự IIÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN KHÔI SẤN XUẤT TẠI RIKKEISOFT IlÁ NỌI……………………62

  • 3.2.1.  Giãi pháp về Lương thường, phúc Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài

lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội         lợi và          cơ hội thăng tiến

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỊ LỤC

LỜI CAM DOAN

Tôi đà dọc và hiếu về các hành VI VI phạm sự trung thực trong học thuật. TÔI cam két băng danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do tòi Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội. ngày iháng 09 năm 2020

Tác gia luận vãn

Nguyền Thanh lũng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội
Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của nhân viên khối sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn rikkeisoft tại hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart