Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

52.000

Category:

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

fff

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

fff

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

fff

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

fff

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

fff

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiếu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập cùa cá nhân, được thực hiện dưới sự hướng dần khoa học cùa PGS.TS Vũ Hoàng Ngân. Kết quà nghiên cứu trong luận Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software văn chưa được công bố trong bất kỳ công trinh nghiên cứu nào khác. Tôi hoàn toàn dâm báo và chịu trách nhiệm về tinh tiling thực và đúng quy định cua các số liệu, dữ liệu và kết quá nghiên cứu trong luận văn cúa minh.

HỌC MÊN

Nguyễn Trung Hiếu

CH24D – Thạc sỳ định hướng nghiên cứu

LỜI CẤM ON

Tôi xin gửi lời câm ơn chân thành đến PGS.TS Vũ Hoàng Ngân đà trực tiếp hướng dẫn trong thời gian thực Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software hiện nghiên cứu với những chí dẫn, định hướng phương pháp nghiên cứu khoa học rõ ràng, chính xác và có cơ sớ. Xin chân thành cám ơn các thầy cờ trong khoa Quán trị Nhân lực đà diu dăt. giúp tòi xây dựng nền tâng cơ sở vừng chắc, từ đó có được nhùng định hướng nghiên cứu đủng đán.

Do thời gian hạn hẹp và kinh nghiệm nghiên cửu khoa học chưa nhiều nên nghiên cứu còn thiếu sót. rất mong nhận được ý kiến Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software đóng góp của PGS.TS Vù Hoàng Ngân, củng các thầy cò.

Xin chán thành càtn ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG BEẺU

DANH MỤC HÌNH VỀ ĐÒ THỊ

TÓM TÁT LUÂN VÃN MỜ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SÁNG TẠO VÀ MÒ HÌNH NGHIÊN

CỨU ĐÈXUÁT

 • 1.2 Cơ sở lý thuyết về sự sáng Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software tạo cùa nhân viên trong tô chức ..11

hình cấu thành sự sáng tạo

ỉ. 2. ỉ. 2 Các giai đoạn của quá trình sáng tạo cá nhân

ỉ. 2.2. ỉ Mô hình Amabile (1987)

 • 1.2.2.3 …………………………………………………………………………………………..

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt

software Mò hình Markus Baer. Greg R. Oldham, Anne Cummings (2003)

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỬU

Diên đạt vỏ mà hỏa thang đo

 • 2.3.2   Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần

fpt software Thiết kế báng hỏi điều tra

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN cúư

 • 3.1.3 Dặc điếm cơ cấu 1(10 động khối sàn xuất và kết quà Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software kinh (loanh cùa FPT-

Software

 • 3.2.3  Kết quà kiềm định độ tin cậy và tính hiệu lực cùa thang đo qua phân tích

định lượng.

 • 3.2.3.1 ……………………………………………………………………………………………

Đành già độ tin cậy thang đo Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

 • 3.2.3.2 ……………………………………………………………………………………………

Phán tích nhân tổ khảm phá EFA

 • 3.2.4 Kết quà phân tích sự tương quan cùa cúc biến trong mô hình nghiên cứu 66

3.2.5. ỉ Ket quá phân tích hồi quy

 • 3.2.5.2 ……………………………………………………………………………………………

Kiếm tra các già định cúa mô hình hồi quy

 • 3.2.6 Kết quà kiềm định (ình hường cua sự khác biệt độ tuồi và thâm niên công

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt

software tác tới sự sáng tạo cùa nhân viên cùa công ty cố phần FPT-Software 71

CHƯƠNG 4: KIÉN NGHỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN cúư TIÉP THEO 78

KÉT LUẬN

TÀI LIÊU THAM KHẢO

DANH MỤC BẢNG BIÉU

Bâng 1.1: Các nhân tố tác động tới Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software sự sáng tạo cá nhân

Bang 2.1: Thang đo động lực nội tại

Bang 2.2: Thang đo tự chú trong công việc

Bang 2.3: Thang đo tự chú trong sáng tạo

Bâng 2.4: Thang đo sự khuyến khích cùa tồ chức

Báng 2.5: Thang đo sự sáng tạo cá nhân

Bang 2.6: Diẻn đạt và mà hóa thang đo Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software

Bang 3.1: Kết quà kinh doanh và sổ lượng nhân viên khối sán xuất

Bang 3.2: Cơ cấu lao động khối sàn xuất công ty FPT-Software

Bâng 3.3: So sánh cơ cấu độ tuổi và cơ cẩu thâm niên

Báng 3.4: Mô tã mầu nghiên cứu

Bang 3.5: Kết quà phân tích Cronbach Alpha các biến nghiên cứu

Bang 3 Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software .6: Kết quà kiềm định KMO

Bang 3.7: Phương sai trích các nhân tố

Bang 3.8: Kết quà phân tích EFA các nhãn tố tác động đến sự sáng tạo cùa người lao động

Bang 3.9: Ma trận hệ số tương quan giừa các biến

Bang 3.10: Kết quà phàn tích hồi quy Bang 3.11: Thống kê sự sáng tạo cùa nhân viên Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự

sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software với biến tuồi tác

Bâng 3.12: Thống kê sự sáng tạo cùa nhân viên với biến thâm niên

Báng 3.13: Mỏ tã giá trị mức độ

DANH MỤC HÌNH VẺ ĐÕ THỊ

Hình 1.1: Mô hình các thành phần của sự sáng tạo………………………………………..12

Hĩnh 1.2: Mô hình quá trinh sáng tạo cá nhân……………………………………………….18

Hình 1.3: Mô hĩnh các nhân tố ành hường tới sự Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software sáng tạo Eder & Sawyer (2008).

25

Hình 1.4: Mô hĩnh các nhân tố ành hường tới sự sáng tạo cưa Markus Baer, Greg

R.Oldham, .Anne Cummings (2003)

Hình 1.5: Mô hình các nhân tố ánh hưởng tới sự sáng tạo của Tiemey (1999)

Hình 1.6: Mô hình nghiên cứu đề xuất các nhân tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo cùa nhân viên công ty FPT Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên

công ty cổ phần fpt software -Software

Hình 2.1: Mô hình quy trinh nghiên cứu

Hình 3.1: Cơ cấu tố chức công ty FPT-Software

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software
Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới sự sáng tạo của nhân viên công ty cổ phần fpt software
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart