Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam

Add your review

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam

fff

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam

fff

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam

fff

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam

fff

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỀ QUỐC DÂN

TRƯỞNG ĐHKTQD

TT. THÔNG TIN THƯ VIỆN

VŨ THU TRANG

CÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LƯA CHỌN NGUÒN NƯỚC SINH HOẠT CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ớ HUYỆN DUY TIÊN, TÍNH HÀ NAM

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÊ VÀ QUẤN LÝ MÔI TRƯỜNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TÉ

MÃ NGÀNH: 8340410

Người hưởng dần khoa học:    PGS.TS. LE HA I HANH

DẠI HỌC K.T.Q.D TT. THÔNG TIN THỪVIỆN

PHÒNGLUẬNÁN-TƯLIỆU

■      •                     I

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn tốt nghiệp này “ Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam Các yếu tố ảnh hường tói việc lựa chụn nguồn nước sinh hoạt cúa hộ gia đình ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” là nghicn cứu do lự bàn ihân thực hiện, có sự hồ trợ lừ giáo viên hirớng dần, đơn vị nghiên cứu về ỏ nhiềm asen ờ Hà Nam và không sao chép các công trình nghiên cứu cùa người khác. Các dừ liệu và tài liệu sứ dụng trong Luận văn đều chính xác, có nguồn gốc và được trích dần rõ ràng. Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam Tòi dà đọc và hiêu vê các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bẳng danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do tỏi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Tỏi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan này cua minh!

Học viên thực hiện

Vù Thu Trang

ii

LÒI CẢM ƠN

Trước hết em xin gưi lời biết ơn chân thành nhắt tới các Thầy Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam , Cô giang viỏn cùa Khoa Môi trường và Đô thị và viện Sau đại học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, là nhưng người đà truyền thụ, trang bị cho cin kiến thức chuyên mòn ngành Quân lý kinh tế trong suốt quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt, với lòng biết ơn sâu sẳc, cm xin chân thành càm ơn tới PGS.TS. Lê Hà Thanh đả lận lình chì bão, hưởng dẫn khoa học và giúp đờ em rất nhiều Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam trong suốt quá trinh thực hiện nghiên cứu, hoàn thành luận văn này.

Cuối cùng, xin trân trọng cam ơn nhưng người thân trong gia đình và bạn bè đà luôn ơ ben, chia SC và động viên, giúp tỏi có nguồn dộng lực đê hoàn thành tôt luận văn này.

Trong quá trình nghiên cứu, để tài của cm không tránh những thiếu sót về kiến thức và kỳ năng, em rắt mong nhận được ý kiến nhận xét của các Thầy Có đê Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam đề

tài của em được hoàn thiện lốt hơn, giúp em có thèm kinh nghiệm tích lùy cho việc học tập và công tác sau này!

YẺU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VẢN THẠC sỉ VỀ Những điềm cần sửa chữa bổ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện đào tạo SĐH

ĩ


Chủ tịch Hội đồng

(Ký và ghi rõ họ tên)

gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam ?ủa Học1 viên7 hm X

(Kỷ và ghi rõ họ tên).


All 1.. Ui..             .’ cAw in.. ÁU L

• //

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam
Luận văn các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình ở huyện duy tiên, tỉnh hà nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart