Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an

54.000

Category:

Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an

Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an

fff

Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an

fff

Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an

fff

Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an

fff

Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an

fff

4647

CẢ! nộ m SỐNỈỈ CHO « OâN cáu VƯHS ĨÃ! w sư CƯA íHtá 9IỆN BÀN VẼ, ® âN


LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TẾ


HÀ NỘI, NĂM 2SI0


LỜI CAM DOAN

rỏi xin cam đoan bàn luận vãn này được hoàn thành là cà quá trình nghiên cứu nghiêm túc của tỏi cùng với sự giúp đờ tận tình của giáo viên hướng dẫn PGS- TS Phan Thị Nhiệm. Các số liệu, kết quả, trích dần trong luận văn có nguồn gôc rõ ràng và trung thực chưa từng được công bố trong công trình nào khác.

Tác giả

Nguyễn Thị Thuỷ

MỤC LỤC

Trang


DANH Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an MỤC CÁC TÙ VIÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG, BIÊU DÒ

TÓM TẮT LUẬN VĂN

LỜI MỎ DÀU

CHUÔNG 1: NHŨNG VÁN DÈ LÝ LUẬN VÈ NÂNG CAO MÚC SÓNG

CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH cu Ỏ CÁC DỤ ÁN THUÝ DIỆN

 • 1.1. Các dự án thuỷ điện ờ Việt Nam và vai trò dối với sự phát

triển kinh tế xã hội

 • 1.1.1. Giới thiệu về các dự án thuỷ điện ở Việt Nam

 • 1.1.2. Vai trò cùa các Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an dự án thuỳ diện đối với sự phát triển kinh tế xã hội…. 11

 • 1.1.3. Nhừng vân đê dặt ra doi với mức sống người dân tái định cư ớ

các dự án thuỷ điện

nhân tố ảnh hưởng đen mức sống dân cư

chì tiêu dánh giá mức sông người dân

 • 1.3. Kinh nghiệm vê cải thiện múc sống Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an cho nguôi dân tái định cư ở

dự án thuỷ điện laly

dự án thuỷ diện laly lên dời song người dân bị ảnh hường

 • 1.3.4. Nhưng bài học kinh nghiệm cho việc ôn định và nâng cao mức

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG TÌNH HÌNH DI DÂN TÁI ĐỊNH cư VÀ

MÚC Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an SÓNG NGƯỜI DÂN CÁC VỪNG TÁI ĐỊNH cư -Dự ÁN THƯỶ DIỆN BẢN VẼ

 • 2.1.2.  Đặc diem chung cúa các vùng bị ành hưởng bời lòng hồ thuỷ

điện Bản Vẽ

 • 2.2.  Thực trạng về mức sống người dân tái dịnh cư thuỷ Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an điện Bân

Vẽ

 • 2.2.1.  Đặc diêm về mức sống cũa người dân trước và sau khi chuyên

về vùng tái định cư

 • 2.2.2.  Tác dộng của chương trình tái định cư lên mức sống người dãn ….65

 • 2.3.1.  Ket quả đạt dược trong việc ôn định và cải thiện mức song

người dân tái định cư

2.3.2.1 ỉạn chế trong việc cải thiện mức sống cho người Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an dân tái định cư. 69

CHƯƠNG 3: MỘT SÓ GIÃI PHÁP NHẤM CẢI THIỆN MỨC SÓNG

CHƠ NGƯỜI DÂN CÁC VÙNG TÁI DỊNH CƯ DỤ ÁN THƯỶ DIỆN

BÁN VẼ, NGHỆ AN………………………………………………………………………………….80

 • 3.1. Định hướng phát triển để cải thiện mức sống cho người dân tái dinh cư 80

 • 3.1.1.  Quan diêm phát triển các khu tái định cư thuỷ diện Bản Ve. …80

 • 3.1.2.  Định hướng phát triển khu tái định cư thuỳ điện Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an Bàn Vẽ

81

 • 3.1.4. Các mục tiêu nâng cao mức sông của người dân các vùng tái

 • 3.2.  Các giải pháp nhằm cải thiện mức sống cho người dân tái

dinh cư

 • 3.3.  Nhùng hài học kinh nghiệm Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an từ công tác tái định cư thúy điện

Bản Vẽ cho các dự án thúy diện tiếp theo của Nghệ An

KÉT LUẬN:

TÀI LIÊU THAM KHÁO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an
Luận văn cải thiện mức sống cho người dân các vùng tái định cư của thuỷ điện bản vẽ, nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart