Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010

52.000

Category:

Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010

Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010

fff

Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010

fff

Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010

fff

Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010

fff

Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010

fff

Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010

fff


BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO ‘ò -G ĐẠI HỌC KINK TÈ’ QUỐC DÂN

HOÀNG THỊ kỉOAN

ttó im MI IRIĨỈi m feS

■ • WEI

TH if ijỉ’ K S

ĨỈÀ NỔI-2001

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DÂN

HOÀNG THI HOAN

TRV4Ô VAI.’

TU -1 1 Hi-* v‘ ,

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIẺN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

ĐIỆN TỦ VIỆT NAM THỜI KỲ 2001 -2010

LUẬN VÀN THẠC sl KINH TẾ

Chuyên ngành Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 : KINH TẾ PHÁT TRIẺN

Giáo vién huớng dẫn: T.s PHẠM VẢN VẬN

pis-

HÀ NỘI – 2001

LỜI CÁM ƠN

Sau một thời gian nghiên círu luân vân thạc sì về đổ tài" Chiến lược phát triển ngành còng nghiệp điện từ Việt Nam thời kỳ 2001-2010" đà được hoàn (hành.

Trong quá trình khao sát và nghiên cứu đẻ tài, tôi đả nhận được rất nhiều sự chỉ dản, giúp đờ quý báu cùa các Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 thày, cô giáo và các bạn bè đóng nghiệp. Cho tòi được bày tỏ lòng biết ơn TS. Phạm Vãn Vận, TS. Nguyễn thi Ngọc Phùng và các thày cô giáo khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Xin chân thành cảm on PGS.TS Đàm Văn Nhuệ và các thầy cỏ giáo Khoa Sau đại học Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Xin chân thành câm ơn các đổng chí cán bộ Vụ Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 Còng nghiệp – Bộ Kê hoạch và đáu tư, Vụ Kế hoạch và đáu tư – Bộ Cõng nghiệp.

Xin câm ơn các bạn bè đổng nghiệp, người thân và gia đình đà giúp đờ động viên tói hoàn thành luận vàn này.

Mặc dù đà có nhiêu cớ gãng trong học tập và nghiên cứu trong mây nãm qua -Tuy nhiên do nhưng hạn chè nhất định về nhiều mât nhất là khả nâng tiếp cận sô liệu và nguổn sô liệu mang tính cập nhật đe Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 phục vụ cho việc nhận định đánh giá được toàn diện và sắc xào hơn … Do vậy chắc chần không tránh khỏi những thiếu xót. Vì vậy tòi mong nhàn được nhiều ý kiên đóng góp của các thây cò giáo, các nhà khoa học, các nhà quân lý và đổng nghiệp đang quan tâm đên lĩnh vực này để luận văn dược hoàn thiện và nâng cao hơn nữa, nhằm đóng góp vào quá trình phát triển ngành cóng nghiệp điện tử Việt Nam.

MỤC LỤC

Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thơi ky 2001 2010 ‘ Trang PHẨN MÓ DẨư                  4

CHƯƠNG 1: Sự CẨN THIẾT CỦA VIỆC XẢY DỤNG        8

CHIẾN LUỌC PHÁT TRIỀN CÔNG Nghiệp điện Tử

VIỆT NAM

1. 1.2.1. Cilia ngành công nghiệp điện tử theo nhóm sàn phẩm

l. 1.2.2. Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 Chia ngành công nghiệp điện từ thành các thàíìh phẩn

mang tính quán lý

1.2 VỊ trí vai trò cua ngành cong nghiệp diện tử trong quá trình 12 phát triển kinh te -xà hoi cùa dat nước


 • 1.3.2. Sự cần thiết phai xây dung chiến lược phát tricn ngành còng 16 nghiệp điện tử Việt Nam

1.4. Chien lược phát triển ngành cong nghiệp diên tử vá nhừìĩg 17 hài hoc kỉnh nghiệm cua các nưóc

 • 1.4.2.1.  Ba giai đoạn phát triển còng nghiệp điện từ ở một sô nước 19 đang phát triến

 • 1.4.2.2.

con đường phát triển cổng nghiệp điện từ

 • 1.4.2.3.                                                                         Đáu tư nước ngoài Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 trong phát triển cống nghiệp diện tử ớ 21 các nước đang phát triển

triển conn nnhiên điên tir

NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM THỜI KỲ 1990-2000

 • 2.1.                                                                              Lịch

sử hình thành và phát triển còng nghiệp điện tử Việt Nam                   24

 • 2.2. Thưc trạng phát triển ngành còng nghiệp điện tử Việt Nam            26

 • 2.2.1.                                                                     Thực

trạng sàn xuất các sàn phẩm điện từ Việt Nam                            Luận

văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 26

 • 2.2.1.1.                                                                      Tinh

hình các doanh nghiệp sàn xuất và vón đáu tư

2.2.2. Thực trạng xuất – nhập khẩu

 • 2.2.3.1.  Tinh hình sứ dụng và tiêu thụ sàn phẩm điện tử dàn dụng 44

 • 2.2.3.2.  Tinh hình sừ dụng và Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp

điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 tiêu thụ máy tính

 • 2.3.     Những ket luận quan trọng vê thực trang phát triển ngành 51 công nghiệp điện tử Việt Nam

 • 2.3.2.2.  Các nguyên nhân ngành công nghiệp diện tử Việt Nam

  CHƯƠNG 3: CHIÊN LUỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG 55

  NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM THỜI KỲ 2001-2010

  • 3.1. Những càn cứ xác đinh chiến lươc ngành cõng nghiệp Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 điện 55 tử Việt Nam

  • 3.1.1.  Phân tích mòi trường vĩ mô của ngành còng nghiệp điện tứ 55 Việt Nam

  • 3.1.1.1.  Xu thê phát tricn của the giới và khu vực tác động đen sự 55 phát tricn cùa


3.1.1.2.Sự phát triển kinh tê trong IHIỚC lác dọng đến sự phát triển

cùa ngành công nghiệp diện tử Việt Nam

 • 3.1.2. Phàn tích điếm manh, diêm yếu cùa ngành còng nghiệp diện 59 tử Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 Việt Nam

 • 3.1.2.1.                                                                   Điểm

mạnh                                                        59

 • 3.1.2.2.                                                                   Điểm

yếu                                                              60

3.13. Dự báo phát triển còng nghiệp diện từ Việt Nam trong những 61 nãm tới

 • 3.1.3.1.  Những nhân tỏ ãiih hường đến sự phát triển ngành công 61 nghiệp điện tử Việt Nam thời kỳ 2001-2010

 • 3.1.3.2.  Một số dự báo phát triển ngành cóng nghiệp diện từ Việt 64


 • 3.2.1.  Những quan điếm cơ bán và mục tiêu phát triển ngành công 66 nghiệp điện tử Việt Nam

 • 3.2.1.1.  Những quan điếm phát Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010 triẻn cùa ngành công nghiệp điện tử 66 Việt Nam

 • 3.2.1.2.  Mục tiêu phát triển cùa ngành công nghiệp điện tử Việt 68 Nam


 • 3.2.2.1.

lưực phát triển thị trường

 • 3.2.2.2.

lược phát triến sàn phẩm

 • 3.2.2.3.  Chiênlược phát Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử

việt nam thời kỳ 2001 2010 triển nguổn vốn đầu tư

 • 3.3.     Các chính sách và giai pháp chu yêu thực hiện chiến lược 79 phát triển cong nghiep (Hen tư Việt Nam (len năm 2010

Nam

 • 3.3.2.   Chính sách và giãi phap phát triển thị trường

  • 3.3.2.1.  Chính sách phát triển thị trường tiêu thụ sán phẩm điện tử 80 Việt Nam

  • 3.3.2.2.  Chính sách thương mai đôi với ngành cõng nghiệp điện từ 81

  3.3.3. Chính sách Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt


nam thời kỳ 2001 2010 và giai pháp đòi với sản xuất

cóng nghiệp điện tử

 • 3.3.3.4.  Chính sách và giai pháp nhầm cai thiện cơ sở ha tầng, giám 89 chi phí đáu

vào cho các doanh nghiệp điện tử

 • 3.3.4.1.  Chính sách Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt

nam thời kỳ 2001 2010 và giãi pháp về quan hệ và phôi hợp hành động 89

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010
Luận văn chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam thời kỳ 2001 2010
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart