Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

48.000

Category:

Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

fff

Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

fff

Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

fff

Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

fff

Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

fff

Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

fff

LỜI C AM ĐOAN

Tác giá xin cam đoan tât cá các nội dung chi liêl của bài luận van này dược trinh bây theo kết cấu và dãn ý cùa tác gia VỚI sự dày còng nghiên cửu, thu thập và phân lích các tài liệu có liên quan.

rác giã xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kèl trên.

Hà Nội. ngày…….ihảng…….nam 20 ỉ 5

Học viên

Dồ Hồng Nhung

LỜI C ẢM ON

Trước tiên lòi xin chân thành câm ơn TS. Phạm Thị Bích Ngọc đà lận tinh chi bao. góp ý và động viên tôi trong suốt quá trinh thực hiện luận vãn tốt nghiệp này.

Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội Đê có thê hoàn thành chương trình sau đại học lại trường Đại học Kinh lê quốc dân VỚI luận vãn tốt nghiệp ‘Công tác đánh giá thực hiện công việc tợi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩn l iệt Nam – Chi nhánh Hà Nội", ngoài nhùng nỗ lực. phấn dấu cua chính bán thân trong suốt quá trinh học tập. tôi xin gưi lời tri ân đen gia đinh và nhũng người thân đà luôn động V iên, giúp đờ.

Nhân đây, lôi cùng xin Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội gứi lời cám ơn đèn quý Thây cô, những người đà lận tinh truyền dạt kiến thức cho tỏi trong hai năm học cao học vừa qua. Sau cùng, tác giã xin chân thành cám ơn đen các bạn bè ihân ihicl cùa lớp cao học CH211 và các đông nghiệp đà giúp đờ lôi có số liệu hoàn thành lót luận vàn này.

ỉỉà Nội. ngày…….tháng…… nam 20 ì 5

Ngtròi thực hiện

Đỗ Hồng Nhung

MỤC LỤC

LỜI CAM Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC Tứ MÉT TẤT

DANH MỤC HÌNH VÈ, BÀNG, B1ẺU DÒ

TÓM TÁT LUẬN VĂN THẠC SỲ……………………..Error’ Bookmark not defined.

LÒI NÓI DÀU

Chirong 1. cơ SỞ LÝ LUẬN VẺ CÔNG TẤC ĐÁNH GIÁ Tllực IIIẸN

CÔNG VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng, tác dụng cùa công tác dánh giá thục hiện

công việc

 • 1.1.1. Khái niệm VC công lác đánh giá thực hiện Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội công việc

8

 • 1.1.2. Tầm quan trọng và tác dụng cua công tác dánlì giá thực hiện còng việc ….9

 • 1.2.5 I .ựa chọn chư kỳ đánh giá

  1.2.6 Phan hồi vã sứ dụng kết qua Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội dánh giá thực hiện công


việc

 • 1.4.1 Kinh nghiệm dánli giá thực hiện công việc tại Ngân hãng TMCP Kỳ thương

Việt Nam

 • 1.4.2. Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc lại Ngàn hàng 1MCP Việt Nam

Thịnh Vượng Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội – vp Bank

Chương 2. PHÂN TÍCH THựC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THựC HIỆN ( ÔNG VIỆC TẠI NGÂN HÀNG TMCP XI ẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH IIÀ NỘI……………………………………………..’.

 • 2.1. Giới thiệu vê ngân hãng TMCP Xuât Nhập Khâu Việt Nam – Chi nhánh Hà

Nội 36

 • 2.1.1 Quá trinh hình thành và phát triển cùa Ngân hãng TMCP Xuất Nhập Khâu

Việt Nam – (’hi nhánh Hà Nội

 • 2.1.2 Cơ cấu tố chức cua Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội khâu Việt Nam – Chi

nhánh Ilã Nội

 • 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động và kcl quâ hoại động kinh doanh của Ngân hàng TMCP

Xuất Nhập khau Việt Nam – Chi nhánh Ilà Nội

 • 2.1.4 Dặc diêm nguồn nhân lực cúa Ngân hàng TMCP Xuât Nhập khâu việt Nam

(‘hi nhánh Hà Nội

 • 2.2 Thực trạng cóng lác đánh giá thực hiện cóng việc lại Ngân hàng TMCP Xuất

Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Ilà Nội

2.2.2. Tiêu chi và tiêu chuẩn dánh giã thục hiện công việc

 • 2.3 Phân lích các nhân tố ành hường đến công lác đánh giá thực hiện cóng việc tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội Nam – Chi nhánh Ilà Nội .74

 • 2.3.1 (’ác nhân tố bên trong………………………………………………………………….74

 • 2.4 Đánh giá về công tác đánh giá thực hiện công việc của Ngân hàng TMCP

Xuất Nhập khấu Việt Nam – Chi nhánh Ilà Nội

 • 2.4.2 Hạn chế

  Chương 3. MỘT SÓ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ Tllực IIIẸN CÔNG VIỆC TẠI NGẤN HÀNG TMCP XVẢT NHẠP KHAU VIỆT NAM -CHI NHÁNH HÀ Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp


xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội NỘI

 • 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

– Chi nhánh Hâ Nội trong nhừng năm tới

 • 3.2.  Một số giái pháp hoàn thiện công tác (lánh giá thực hiện công việc tại

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khâu Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

3.2.1. Hoàn Thiện lên kế hoạch dánh giá thực hiện còng việc

 • 3.2.2.  Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội Phò biền mục lieu đánh giá thực hiộn công việc 88

 • 3.2.3. Đôi mới cách thức lựa chọn người đánh giá và tăng cường dào tạo người

dánh giã

 • 3.2.4. Hoàn Thiện các tiêu chi. tiêu chuẩn dánh giá và phương pháp dánh giá. 89

. Tăng cường sừ dụng kết quá dánh giá thực hiện công việc vào các quyết định nhân sự

 • 3.2.7. Thực hiện dành giá kết Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại

ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội qua dánli giá thực hiện công việc

 • 3.2.8. (hài pháp đôi vói đánh giá thực hiện còng việc dành cho cán bộ bán hàng

94

3.3. Các diều kiện dề thực hiện giái pháp

KÉT LLẬN

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHAO

<<<123>>>

ĐGTHCV

Đánh giá thực hiện còng việc

CBNV

IIĐQT

: Cán bộ nhân viên : Hội dồng quân ưị

TGI)

rông Giám Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc t„; „„â„ 1™,„ t™™ —ất „hA„ khA„ ,,;ât        „há„h u „ắ;

TDV

: Trướng đơn vị

ĐV

QLTT

: Đơn vị

: Quân li trực tiếp

NLĐ

: Người lao dộng

GI)

: Giám đờc

QI.NS

TNÍCP

: Quàn lý nhân sự

: Thưong mại cô phần

Eximbank

: Ngàn hàng Thương mại cố phần Xưất Nhập khầu Việt Nam

lcchcơmbank

Luận văn công tác đánh

: Ngân hàng Thương mại (‘ồ phân Kỳ thương việt Nam

: Ngân hàng Thương mại phân việt Nam 1 hĩnh Vượng

Cán bộ bản hàng doanh nghiệp

DANH MỤC Từ VIẾT TẤT

RBO


Cán bộ bán hàng cá nhân


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội
Luận văn công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart