Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

48.000

Category:

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

fff

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

fff

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

fff

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

fff

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

fff

LV.ThS

ĐHKTQD

ĐÁNH GIÁ ÀNH HƯỞNG CỦA PHI RÀO VỆ MÔI ỈMNO DỐI vởỉ Nước THẢI CỒHtì NGHIỆP:

CÁCH TIẺP CẬN TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP


HÀ NỘÍ$ ẢM 2013


LUẬNVÀNfflẠCãKỈNHDOANHVÀQUẢNLÝ


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đáy là kết quà nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kếl quà ưong luận văn là trung thực. Nhưng tư liệu được sử dụng trong luận văn đều có nguồn gốc trích dần rõ ràng Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp .

Hà Nội, 30 thảng 6 nàm 2013

Phạm Quốc Huy


Người cam đoan


LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện Luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi đã nhận được sự giúp dỡ nhiệt tinh của các Thầy, Cô giáo khoa Môi trường và Đô thị. Đặc biệt, tôi xin bày tò lòng biết ơn sâu săc tới TS. Lê Hà Thanh, người đã hướng Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp dần tôi hoàn thành luận vân tốt nghiệp nảy.

Tôi cũng xin cảm ơn gia dinh, bạn bè dã giúp đờ, tạo diều kiện cho tôi hoàn thành bài luận văn này.

Tuy đã cố găng nhưng bài Luận vãn không thể tránh khỏi nhừng thiếu sót, rất mong nhận dược sự góp ý của các Thầy, Cô giáo và các bạn dể bài luận văn dược hoàn thiện hơn.

Hà Nội, 30 tháng 6 năm 20 ỉ3

Phạm Quốc Huy Học viên

MỤC LỤC Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ON

DANH M ỤC CÁC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC HỈNH

DANH MỤC BÁNG BIÊU

TÓM TẤT LUẬN VĂN

MỜ ĐÀU

CHƯƠNG I: Cơ SỜ LÝ THUYẾT VÈ PHÍ BẢO VỆ MÒI TRƯỜNG

ĐÓI VỚI NƯỚC THẢI

 • 1.2.  Nguyên tắc xác định mức thuế/pbí bảo Luận văn đánh giá ảnh hưởng của

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp vệ môi trường

 • 1.3.  Một số kinh nghiệm về áp dụng phí bào vệ môi trường đối vởi nưóc thải 12

CHƯƠNG II: TỒNG QUAN TÌNH HÌNH ÁP DỤNG PHÍ BÀO VỆ MÔI

TRƯỜNG ĐÓI VỚI NƯỚC THẢI CỒNG NGHIỆP

 • 2.1.  Phát triển công nghiệp và Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi

trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp vấn để ô nhiễm môi trường nước

 • 2.2.2.  Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về phí bảo vệ môi trường dối với

nước thải

 • 2.2.3. Nội dung các quy định về phí bảo vệ môi trường đối vởi nước thài công

nghiệp

2.3. Tồng quan tình hình thực hiện Phỉ bào Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh


nghiệp vệ môi trường đối vổi nước thải công nghiệp………………………………………………………………………………30

 • 2.3.1. Tình hình thực hiện trên toàn quốc………………………………………………………………30

CHƯƠNG HI: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỜNG CỦA PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐÓI VỚĨ NƯỚC THÀI CÔNG NGHIỆP ĐÉN HÀNH

Vĩ CỦA DOANH NGHIỆP

3.2.1

liên trạng nước thãi của các doanh nghiệp nghiên cứu Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

 • 3.2.2. Nhận thức của các doanh nghiệp về tuân thũ phí bào vệ môi trường đối với

nước thài công nghiệp

 • 3.2.3.  Ảnh hường của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đến

doanh nghiệp

 • 3.3.  Đánh giá ânh hường của các yếu tố đến hành vi môi trường của

doanh nghiệp

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIÉN NGHỊ ĐÉ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÍ Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

 • 4.1. Đánh giá của doanh nghiệp về các hạn chế cùa Phí bão vệ môi trường đối

vói nước thãi

KET LUẠN………………………………………………………………………………….81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp
Luận văn đánh giá ảnh hưởng của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cách tiếp cận từ phía doanh nghiệp
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart