Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh

54.000

Category:

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

ÊOỄoQaỉGă

NGUYỀNNGỌC TỦ

ĐẢNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG

K1ẺM TOÁN CHÁT THẢI TRONG DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP CỒNG TY CÓ PHẢN XƯÁT KHẨU THỦY SẢN 2 QUẢNG NINH

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

LUẬN VÀNTHẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẲNLÝ

Người hướng dần khoa học: PGS.TS Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh . NGUYÊN THÉ CHINH

HÀ NỘI – 2012

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, BIẾU, so DỒ

D AN H MỤC HÌNH

TÓM TẢT KÉT QUẢ NGHIÊN cưu LUẬN VÀN

PII.CN’ MỚ ĐẤU

CHƯƠNG 1: cơ SÒ LÝ LUẬN VÈ KIỀM TOÁN CHÁT THẢ!

  • 1.1.  Khái niệm về kiêm toán môi trường vã kiêm toán chất thài5 Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh

ỉ. ỉ. ỉ. Khái niệm kiêm toán mòi trường.

  • 1.1.3.  .Moi quan hệ giừa kiêm loàn mõi trường, kiêm loan chai Ihái với các cộng

cụ quán lỹ môi trường khác

7.3.7. > nghía cùa việc thục hiện Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khấu thuỷ sản 2 quảng ninh kiêm chà! thái trong doanh nghiệp

ỉ.3.2. (’ác hước lien hành kiêm loan chai thải trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh HIỆU QUÀ CÙA KIỀM TOÁN (’HÁ I I HÀI TẠI CÔNG TY CO PHẤN XUẤT KHAU THỦY SẢN’ 2 QUẢNG NTNTI…………………………………………………….34

  • 2.3. Đánh giá hiệu quã của việc áp dụng KTCT tại ( Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh ’ông ty cố phần xuất khấu thủy

sân 2 Quãng Ninh

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐẺ XUÁT NHÀM THÚC ĐẢY ÁP DỤNG KIEM TOÁN CHẤT THẢI TRONG CÁC DOAMI NGHIỆP VÀ GIẤM THIÊU CHẤT THẢI TẠI NGUỒN Ờ CÔNG TY CỎ PHẢN XUẤT KHẤU THỦY SẢN Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh 2 QUẢNG NINH ……………    …………………..  69

3.J.J. Căn cứ pháp ỉỷ

3. ỉ. 2. Càn cứ thực tiên

…………………………………………………………………………………………………………….. 79

  • 3.3. Các giải pháp giám thiều châl thái lại nguôn ớ (‘ông ly cô phân xuâl khâu thúy

san 2 Quáng Ninh

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC………………..Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán

chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh 89

Phụ lục 1. Kcl quá quan trắc, phần lích mồi trường ngày 04 11 2010

Phụ lục 2. Kết qua quan trắc, phân tích môi trường ngày 24/5/2012

Phụ lục 3. Một sô hình ãnh đicu tra. khảo sát lại công ly

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẮT

ASEAN

Hiệp hội các quôc gia đòng nam á (Association of Southeast Asian Nations)

BVMT

Bão vệ môi Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp d—kiể™    „Kấ ^Ai k.—d—h „„h^      h™

BTP

BODs

Bán ihânh phàm

N11U cầu oxy sinh hóa trong khoang thời gian 5

ngày (Biochemical oxygen Demand)

COD

Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand)

CPCB

Ban kiêm soái ô nhiễm quốc gia (Central Pollution

Control Board)

DIM

Đánh giá lác động môi trường

Liên minh Châu Âu (European Union)

EPR

Mơ rộng trách nhiệm cua nhà san xuất ( Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất

ISO

rô chức liêu chuân quòc lề (International

Organization for Standardization)

ODA

I lồ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance)

KT( ‘T

Kiêm toán châl thãi

KTMT

NaCI

Kiêm toán môi trưÌTiig

Nalri clorua

NPV

Giá trị hiện tại ròng (net present value)

SXSII ss

Sàn xuất sạch hon rông chất ran lơ lủng

rông N rông Luận

rông Nitơ

văn đánh giá hiệu

rông photpho

quả của việc áp

Tài nguyên mòi trường

<<<123>>>

HACCP

Phân tích mối nguy và kiếm soát trọng yếu (Hazard Analysis and Critical Control Points)

PE

QCVN11:2008BTNMT

Polyethylene

Quy chuẩn kỳ thuật quắc gia về nước thãi công nghiệp chê biên thủy sàn

USA

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (Mỹ) (United Slates of America)

UNIDO

Tố chức Phát triển Còng nghiệp cũa Liên hợp quốc

( Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất ki™„ m..,cả 2 ?„ả„„ „;„h Th„ Turned N?*U”‘: md.^t-íol

UNEP

Chuang trình môi trường l ien hạp quốc (United Nations Environment Programme)

DANH MỤC BẢNG, BIÊU, so DÒ

Bâng 1.1. Mô tà quá trình sán xuất trong từng phân xướng che biến thủy sán

Bàng 1.2. Thống kê trang biết bị. phương tiện, dụng cụ sân xuất

Băng 1.3. Thống kê các số liệu đầu vào cùa quá trình Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2

quảng ninh chế biến thúy sân

Bàng 1.4. Thống kê lượng nước sử dụng vả tải sử dụng cho tửng bộ phận

Bâng 1.5. Thống kê loại và lượng chất chất thái có thể tái sứ dụng trong

nghiệp chế biến thủy sàn

Bâng 1.6. Thống kê các số liệu sán phàm cho lừng bộ phận sàn xuất của nhà máy chế biến thủy sàn

Bâng 1.7. (’ân báng Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh vật chất cho phân

xưởng sân xuâl cá phi le đòng lạnh

Báng 1.8. Tinh chi phi dòng thài làng phi

Báng 1.9. Đánh giá hiệu quá về xà hội

Bang 1.10. Đánh giá hiệu qua về mòi trường

Báng 2.1. rhông kê trang thiết bị của phàn xướng che biên

Bang 2.2. Thống kê số liệu các nguyên liệu dầu 6 tháng dầu năm Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu

thuỷ sản 2 quảng ninh 2010

Báng 2.3. rhông kê lượng nước liêu ihụ 6 tháng đâu năm 2010

Bang 2.4. Lượng diện tiêu thụ 6 thảng dầu năm 2010

Báng 2.5. Dịnh mức liêu ihụ điện năng câp đông ihco sân phàm

Bang 2.6. Các loại chất thài rắn cô thè tái sữ dụng hoặc bán

Bang 2.7. Thống kê giã tri san xuất 6 tháng dầu năm 2010 Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản

2 quảng ninh

Bang 2.8. Cân bằng vật chất cùa dây chuyền chế biền mực ống dòng lạnh (shưsi)

Bang 2.9. Chi phi theo dõng thai dối với quy trinh chế biến mực ống dông lạnh

Bang 2.10. Phàn tích lợi ích chi phi về tài chinh vã môi trường

Bang 2.11. Nhóm các giai pháp không mất chi phi dầu tư và có thè thực hiện dược ngay … 59 Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh Băng 2.12. Nhóm các giãi pháp phải thực

hiện đầu tư ban đầu

Bâng 2.13. NPV đổi với phương án đầu tư thứ nhất

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh
Luận văn đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kiểm toán chất thải trong doanh nghiệp trường hợp công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản 2 quảng ninh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart