Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ

Add your review

Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ

Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ

fff

DÁNH GIÁ Hlị u QUẢ ĐÀU Tư Dự ÁN xử LÝ CHÁT THẢI RÁ J VÀ NƯỚC THẢI

Y TẾ TẠI BÊNH VIỆN DA KHOA

HUYỆN YÊN L ẬP – TỈNH PHÚ THỌ

LUẬN VÀN THẠC SỲ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

f?à Nội, nám 2013

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian nghiên cứu và học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân -Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ Viện Sau Đại học, dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, Tôi đà nghiên cứu và tiếp thu được nhiều kiến thức bồ ích để vận dụng vào công việc hiện tại nham nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc và nghiên cứu.

Luận văn thạc sĩ Kinh tế và quản lý môi trường “Đảnh giá hiệu quả đầu tư Dự án xừ lý chất thải rán và nước thải y tế tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Yên Lập – tinh Phú Thọ” Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ là kết quà của quá trình nghiên cứu trong nhừng năm học vừa qua.

Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Thầy PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh – người đà tận tình hướng dần và giúp đờ tôi về mọi mặt trong quá trình thực hiện luận văn.

Tôi cùng xin gửi lời cảm ơn các thầy cô đã tham gia giảng dạy, giúp dở tôi trong quá ưình học tập.

Xin cảm ơn các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ đã giúp đỡ, động viên, tạo điêu kiện cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành bản luận văn này.

Dù đã có nhiều co gắng nhung do giới hạn về trình độ nghiên cứu, giới hạn về tài liệu nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý, chi bảo của các thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp và những người quan tâm.

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan luận văn Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ này là do tự bản thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu cùa người khác. Các thông tin thứ cấp sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bàn của luận văn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 ỉ năm 20ỉ 3

Tác giả

Nguyễn Thị Thu Hoài

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC BĂNG

DANH MỤC Sơ ĐÒ, HÌNH

TÓM TẤT KÉT QUẢ NGHIÊN cứu

MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1. Cơ SỜ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀU Tư CỦA Dự ÁN XỬ LÝ CHÁT THẢI RÁN VÀ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

 • 1.1.2 Sự cần thiết phài xừ Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải

rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ lý chất thải rắn và nước thải bệnh viện

 • 1.2 Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xử lý chất thải rắn và nước thải

bệnh viện

 • 1.3 Giới thiệu phưoĩig pháp phân tích chi phí – lọi ích áp dụng để dánh Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ giá

hiệu quả dựán

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG xử LÝ CHÁT THẢI RÁN VÀ Dự ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN LẶP-TÌNH PHỦ THQ……………………….31

 • 2.1.2 Hiện trạng môi trường Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lập – tinh Phú Thọ….

34

 • 2.2 Dự án đầu tu* xử lý chất thài rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên

Lập, tỉnh Phú Thọ

 • 2.3. Dự án Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ đầu tư xừ lý nước thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên

Lập, tỉnh Phú Thọ

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QƯẢ VÀ ĐÈ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO Dự ÁN XỬ LÝ CHẤT THẢI RẤN VÀ NƯỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN LẶP, TÌNH PHỦ THỌ

 • 3.1 Đánh giá hiệu quả dự án xử lý chất thải rắn và nước thải tại Bệnh viện

Đa khoa huyện Yên Lập – tình Phú Thọ

 • 3.1.1 Đánh giá Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ hiệu quà dự án xử lý chất thài rẳn tại Bệnh viện Đa khoa

huyện Yên Lập – tình Phú Thọ

 • 3.1.2  Đánh giá hiệu quà dự án xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa huyện

Yên Lập – tình Phú Thọ

 • 3.2 Giải pháp đái với hai dự án chất thải rắn và nước thải tại Bệnh viện Đa

khoa huyện Yên Lập – tỉnh Phú Thọ

 • 3.2.1 Giài pháp chung đối với hai dự án

 • 3.2.2 Giải pháp đối với Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ hộ thống xử lý chất thải rắn 64

 • 3.2.3 Giải pháp dối với hệ thống xử lý nước thài………………………………………..65

KÉT LUẬN…………………………………………………………………………………………………..67

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ
Luận văn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xử lý chất thải rắn và nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa huyện yên lập tỉnh phú thọ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart