Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

50.000

Category:

Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

fff

Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

fff

LÒI C AM ĐOAN

Tác giã xin cam đoan luận văn này là do lự bàn thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu cua người khác. Các thòng tin thứ cắp sứ dụng trong luận văn là có nguồn góc và được trích dẩn rò ràng, ‘l ác giã hoàn loàn chịu trách nhiệm về tinh xác thực và nguyên ban cua luận vãn.

Hà Nội. ngày 8 íháng ỉ 2 nám 20 ỉ 4

l ác già

I ran Bích Hồng

LỜI C ẤM ƠN

Trong suốt thời gian nghiên cửu Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk và học tập tại Truông Dại học Kinh tế Quốc dân – Viện Sau Đại học. dưới sự hướng dần tận tinh cua các thầy cò. Tôi dà nghiên cửu và liêp thu được nhiêu kiên thức hồ ích đê vận dụng vào công vice hiện tại nhằm nâng cao trinh dộ. kỳ nâng Làm việc vã nghiên cứu.

Luận vân thạc sĩ Kinh tè và quàn lý môi trường "Đánh gìá hiệu quà dự Ún xừ lý nưửc thãi kết hụp thu hồi khi mêtan tụi nhà máy Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk chế biến tinh bột sun DAKl’ACOM, tinh ĐủkLủk” là kêl quà cùa quá trình nghiên cứu trong nhùng nãm học vữa qua.

l ôi xin gửi lời cám on trân trọng nhài uh Thây PGS .TS. Dinh Dức Trường -người dà tận tình hướng dần vã giúp dờ tôi về mọi mặt trong quá trình thực hiện luận văn.

Tòi cùng xin gưi lời cam ơn các thầy, cô dà tham gia giang dạy, giúp dờ tôi trong quá trinh học tập. Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

Xin cam ơn các dồng nghiệp, bạn bè và gia dinh dà giúp dờ. dộng viên, tạo điêu kiện cho lôi trong quá trình học lập và hoàn thành hãn luận văn này.

Dù dà có nhiều cố gắng nhưng do giới hạn về trình dộ nghiên cứu, giới hạn ve lài liệu nền luận vãn không tránh khói những thiêu sót. Kinh mong nhận được sự góp ý, chi báo cua các thầy cò giáo, bạn bè dồng nghiệp và nhừng người quan tâm Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk .

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CẤC CHỮ VIẾT T AT

DANH MỤC BẮNG BlẾlJ

DANH MỤC HÌNH VÊ

TÓM TÁT LUẬN VÀN

MỞ DẦU

CHƯƠNG 1: MỘ I SỚ VẤN DÈ LÝ LUẬN VÀ I Hực TIỀN VÈ DÁNH GIÁ IHẸU QUẢ Dự ẤN XỨ LÝ NƯỚC THAI KÉT HỢP TIIV HÒI KHÍ MÉTAN TẠI CÁC NHÀ MÁY CHÉ BIÉN TINH BỌT SẤN

 • 1.1 Tổng quan về công nghệ xứ lý Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk niróc thái kết họp thu hồi khí mêtan của

nhà máy chế biến tinh bột sắn

 • 1.1.3 Sự cần thiết áp dụng công nghe xừ lý nước thái kết hợp thu hồi

mêtan dối với ngành chế biền tinh bột sẩn

 • 1.1.4 (‘ông nghệ xử lý nước ihãi kêl hc.yp ihu hôi khi me lan Luận văn đánh giá

hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

1.2. Cơ sỏ- lý luận về (lánh giá hiệu quã của dự án

1.2.1. Khái niệm về đánh giá hiệu quá

 • 1.2.3 Giciri thiệu phưcmg pháp phân lích chi phí lợi ích áp dụng đê đánh

giá hiệu quá dự án

 • 1.3 Thục trạng áp dụng cóng nghệ xử lý niróc thãi tinh bột sắn kết họp thu Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại

nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

hồi khí mêtan ỡ một số nước trên thế giói

TÓM TÁT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU Dự ÁN xữ LÝ NƯỚC THÀI KET HỢP thi HÓI KHÍ MÊTAN TẠI NHẢ MÁY CHÊ BlẾN TINH BỘT SAN

DAKFACOM, TỈNH ĐĂK LẢK

 • 2.1 Thực trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thài tinh bột san kết hợp thu

hồi niêtan tại một số nhâ máy tinh bột sản ờ Việt Nam

 • 2.2 Giới thiệu về dự án xừ Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk lý nurức thà i kết hựp thu hôi khi mêtan tại nhà

mây chế biến tinh bột sắn DAKFACOM, tinh Dăk Lăk

 • 2.2.2 Hiện trạng môi trường tại nhà máy chề biên linh bột san khi chưa có

dự án

nhà máy linh bột sắn DAKFACOM44 Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk

 • 2.3 (‘ác kết quà do dự án xừ lý nước thài kết hựp thu hồi khí niêtan lại nhà

máy chế biến linh bột sắn DAKFACOM mang lại

TÓM TẤT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: DÁNH HIỆU QUẢ CÙA l)ự ÁN xù’ LÝ NƯỚC THÀI KF.T HỢP Till HÓI KHÍ MÊTAN TẠI NHÀ MẤY CHÉ BIÉN TINH BỌT SẤN Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk DAKFACOM, TỈNH ĐÃK LÃK53

 • 3.4.3  Giám chi phi thiệt hại do phát thai các chất ô Luận văn đánh giá hiệu quả

dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk nhiềm không khi

.3.5.4 rinh toán các chi lieu

 • 3.7.1 Giãi pháp cụ Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp

thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk thè cho nhà máy DAFxA.COM.

 • 3.7.2 Giái pháp nhẳm nhân rộng mỏ hĩnh xu lý nước thai kết hợp thu hổi

khí mêlan

TÓM TÁT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

TÀI LIẸU THAM KIIAO

PHI. LỤC

DANH MỤC C ÁC C HỮ VIET TAT

<<<123>>>

BCR

Tỷ suất chi phí – lợi ích

CBA

Phân tích chi phi lợi ích

CDM

Cư chề phái triền sạch

CER

Chứng Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp

CIGAR

COD

IPCC

Bê dược tạo thành bằng cách phũ bạt toàn bộ mặt hồ kỵ khí

Nhu cầu ôxy hóa học

Uy ban Liên chinh phu vê Biến dòi khi hậu

IRR

Tỳ lệ hoàn vốn nội bộ

KNK

Khi nhà kinh

NPV

Giã trị hiện tại rông

ONKK

ỏ nhiễm không khi

lC()2

lấn khí cácbonic tưomg đưưng

Luận văn

Bê xứ lý sinh học dòng chây ngược qua tầng hùn ky khi

UNFCC

Công ưức khung của l.iên Hựp quốc về biến đồi khí hậu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk
Luận văn đánh giá hiệu quả dự án xử lý nước thải kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy chế biến tinh bột sắn dakfacom, tỉnh đăk lăk
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart