Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng

54.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng

Add your review

Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng

Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng

fff

Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng

fff

Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng

fff

Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng

fff

Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng

fff

Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng

fff

CHƯƠNG 1

Cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ DÁNH GIÁ IĨIẸU QUẢ IĨƠẠT DỌNG xư TÁ7 NƯỚC TTĨẤĨ CƯA NHÀ MÁY xư TÁ7 NƯỚC TITÂĨ

1.1 Lý luận chung về hoạt động xù’ lý nước (hài sinh hoại

  • 1.1.1,  Tổng quan về hoạt động xừ lý nước thai sinh hoạt

    • 1.1.     ỉ. 1. Aước thái sinh hoạt

Theo ĩ.ẽ Quang ĩĩuy (2011) thi Nước thái sinh hoạt là nước thãi từ các khu dân cư. kim vực hoại động thương mại. các công trình công cộng, trường học. siêu thị, chợ búa, cơ quan vãn phòng và các cơ sờ tương tự khác.

Theo QCVN 14:2008 Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng BTNMT về nước thãi sinh hoại quy định: nước thai sinh hoạt là nước thãi ra tữ các hoạt dộng sinh hoạt cúa con người nhu ãn uổng, tẩin giặt, vệ sinh cá nhân.

ỉ. ỉ. 1.2. Hoạt động xứ lý nước thài sinh hoạt

a. Định nghĩa

Theo Lè Quang Huy (2011), Xữ lý nước thái là quá trinh loại bó chất ô nhiềm ra khôi nước thải như nước thái hộ gia đinh, thương mại và cơ Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng quan. Nó bao gồm các quá trinh vật lý. hóa học, và sinh học để loại bo các chất ô nhiễm và sán xuất nước thái dược xữ lý an toàn với môi trường. Một sân phàm của xử lý nước thai thường là một chài thài bán ran hoặc bùn. mà can phải xứ lý hơn nữa irước khi dược thãi ra hoặc dược áp dụng dất. (thường lã phân bón cho nông nghiệp).

h. Các phương pháp xù lý

– Phương pháp Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng lý học

Thường được áp dụng đề xu lý nước ihai là: keo lụ, luyến noi. đông lụ. hấp phụ. trao dôi ion, thấm lọc ngược và siêu lọc… Giai doạn XÍT lý hoá lý cớ thế là giai đoạn xu lý độc lập hoặc xu lý cùng với các phương pháp cơ học. hoá học, sinh học trong công nghệ xứ lý nước thãi hoàn chinh.

Phương pháp hóa học"

Thường dùng irong hệ thống xứ lý nước thài gồm Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng có: trung hòa. oxy hóa kliư. tạo kết túa hoặc phàn ứng phân húy các hợp chất độc hại. Cơ sờ cúa phuơng pháp xử lý này lã các phán ửng hóa học điền ra giừa chất ô nhiễm và hóa chất thèm vào. Do đó, IĨU điếm của phương pháp lã có hiệu quà xử lý cao. thường được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước khép kin. Tuy nhiên, phương pháp hóa học có nhược điềm là chi phí vận hành cao Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng , không thích hợp cho các hệ thống xứ lý nước thài với quy mò lớn. Ban chất cua phương pháp hoá lý trong quá trinh xư lý nước thãi sinh hoạt là áp dụng các quá trình vật lý và hoá học đê đưa vào nước thãi chất phân ứng nào đó để gày tác động với các tạp chất bân. biến đổi hoá học. tạo thành các chất khác dưới dạng cặn hoặc chất hoả tan nhung không độc hại hoặc gây ô nhiễm mói trường.

– Phương Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng pháp sinh học

Có bán chất là sứ dụng khá năng sống và hoạt động cua các vi sinh vật có ích để phân huỷ các chất hữu cơ và các thành phần ờ nhiễm trong nước thai. Các quá trinh xử lý sinh học chu yếu có năm nhóm chinh: quá trình hiếu khí, quá trinh anoxic, quá trinh kị khi. quá trình kết hợp hiếu khi – anoxic – kị khí, các quá trinh hồ sinh học. Đối với việc xứ lý nước thái có Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng yêu cầu đầu ra không quá khắt khe thi quá trình xử lý hiếu khí bằng bùn hoạt tinh là quá trinh xử lý sinh học thường được ứng dụng nhất.

Trên đày là ba cách xử lý nước thái phổ biến nhất hiện nay, tuy nhiên, tủy từng thành phần và tính chất nước thai, mức độ cằn thiết xứ lý nước thãi, lưu lượng và chế độ xã thãi, đặc điềm nguồn tiếp nhận, điều kiện mặt bằng, điểu kiện vận hãnh và quăn Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng lý hệ thống xử lý nước thãi, điều kiện cơ sở hạ tầng… đê ta chọn công nghệ xư lý nước thai phù hợp nhất.

1.1.2. Tầm quan trọng cùa hoạt động xừ lý nước thãi

  • 1.1.2.1. Trên tỉnh vực kinh tế

Trong một vài năm gần đây, các chuyên gia trong ngành nước trên thế giới đà chi ra rằng sự khan hiếm tài nguyên, gia tăng dân sổ. di dân. và việc thiếu vốn đầu tư đế nâng cấp Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng và mờ rộng cơ sớ hạ tầng, cũng như các quy định về tiêu chuẩn nguồn nước chinh lã nhũng yếu tố dần dắt sự phát triên của ngành công nghiệp nước trên thế giới. Thời gian này cũng không có nhiều thay đồi trong ngành nước. ngoại trừ một thực tế răng tinh trạng nguồn nước trên thế giới ngày càng trờ nên xấu đi qua mỗi năm. Rất nhiều chuyên gia đà tuyên bố. dưới hình thức này hay khác rằng “Nước chinh lã dầu cũa thế Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng kỹ 21”; “Nước là loại dầu bôi trơn cốt yếu của nền kinh tế”. Theo bài báo “Running dry” được đăng trên tạp chi The Economist ngày 21 8/2008, cũng như dầu. nguồn cung nước đang phái chịu những áp lực ngày càng lớn. Theo ước tinh của ngân hãng đầu tư Goldman Sachs, lượng tiêu thụ nước trên toàn thế giới tăng gấp dôi sau mồi 20 năm. Cũng giống như dầu. nước là hàng hóa không thề thay thế. Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng Trong lình vực kinh tế, nước là nguyên liệu thiết yếu của nhiều sân phẩm tiêu dũng. Theo JPMorgan. 5 người khống lồ trong lĩnh vực thực phẩm và dồ uống: Nestle, Uniliver. Cocacola, Anheuser-Busch and Danone mỗi năm tiêu thụ khoáng 575 tỷ lit nước, lượng nước đú dể đáp ứng nhu cầu nước hãng ngày cho tất cà mọi người trên trái đất. Không chi các ngành cóng nghiệp thực phẩm, dồ uống sư dụng nhiều nước, các ngành năng Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng lượng và công nghệ cao cũng sử dụng một lượng nước lớn trong sân xuất, cần sử dụng 13 m3 nước ngọt đề sán xuất ra một lát bán dần dày 200mm. Lượng nước dũng cho chế tạo chip chiếm khoáng 25% tổng lượng nước tiêu thụ ớ Silicon Valley. Năng lượng cùng là ngành tiêu thụ rất nhiều nước, ơ Mỳ, hãng năm 40% lượng nước ngọt bơm ra từ các hồ và tầng đất ngậm nước được dùng dể làm mát các nhà máy năng lượng Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng . Để tách ra được 1 lít dầu từ cát dầu nặng cần dùng đến 5 lít nước. Sữ dụng một lượng lớn nước trong sân xuất chế biến, một điều tất yếu là các công ty phái chi những khoăn lớn đề xử lý nước thãi. Ớ các nước công nghiệp phát triển, trong ngành nước thi ngành công trình xử lý nước thài, củng với ngành cung ứng nước là hai ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

ỉ. 1.2.2. Trên Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng lình vực xã hội

Nhu cầu vệ sinh mỏi trường, vệ sinh nguồn nước lã nhu cầu cấp thiết cằn được đáp ứng cua người dân. Xứ lý nước thái, làm sạch nguồn nước không chì tiêu diệt các mầm bệnh trong nước, làm giâm nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiềm nguy hiếm ớ người mà về lâu dài còn giâm được chi phí về nước do một phần nước thãi được tái sư dụng cho việc tưới cây. lãm thuỷ lợi hay dũng đê làm mát thiết Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng bị trong các nhà máy sân xuất, chế biến. Do đó nguồn nước cần để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sàn xuất cùa toàn xà hội sè giám đi, nguy cơ thiếu nước sạch sè trơ nên bớt trầm trọng.

1.2 Tông quan về Đánh giá hiệu quá hoạt động xứ lý nước thai đô thị cùa nhà mảy xư lý nước thai

  • 1.2.1. Đánh giá hiệu quá hoạt động là gì?

Đánh giá hiệu quả hoạt động nghía là chúng ta đi phân Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng tích, tinh toán xem lợi ích thu được từ hoạt đóng nhà máy có lớn hơn chi phí phải bõ ra hay không và cố gắng lượng hóa hiệu quá đó.

Việc xem xét, phân tích, đánh giá các khoán chi phi vả lợi ích cúa các nhã máy câng chi tiết, câng cụ thế thi chủng ta sè có một bán đánh giá hiệu quà càng hoàn chinh, từ đó giúp cho chủ đầu tư nhận ra nhũng giá trị có lợi và bất lợi do nhà Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng máy đem lại.

Do cách nhìn nhận khác nhau về các lợi ích và chi phí xuất phát từ các quan điếm phân tích khác nhau dần đến kết quá tinh toán các loại hiệu quà là không giống nhau. Cụ thể. nếu theo quan điểm cá nhân thi kill lựa chọn xây dựng một nhã máy người ta quan tâm hãng đầu đến các chi phí và lợi ích liên quan tạrc tiếp đến cá nhân đó: còn trên phạm vi toàn xà hội, hiệu quà cần được Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp ngh iên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng hiếu theo nghía rộng hơn khi xem xét các tác động đỏ lên toàn xà hội.

  • 1.2.2. Sự cần thiết phái đánh giá hiệu quà hoạt động cùa nhà máy

Phân tích khía cạnh kinh tế – môi trường cùa nhà máy là một trong những nội dung trong quá trình lập và thâm định nhà máy. Việc phân tích này có tác dụng không chi đối với nhà đẩu tư mà cỏn có ý nghĩa đối với cơ quan có thâm quyền cùa nhà nước và các định chế tãi chinh Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng .

Đổi với nhà nước: Đầy là căn cứ quan trọng đề quyết định có cho phép đầu tư hay không. Trên phương diện cua một quốc gia thì lợi ích kinh tế – môi trướng mà nhà máy mang lại chính là căn cử đế xem xét và cho phép đầu tư. Một nhà máy sè dề dàng được chấp nhận hơn nếu nó thực sự có đóng góp cho nền kinh tế và xà hội cũng như đáp ứng được các yêu cầu đòi hói cúa sự phát triển Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng kinh tế xà hội và bào vệ môi trường.

Đặc biệt, đối với các nhà máy xư lý nước thãi thi việc đánh giá, xem xét các khia cạnh về hiệu quá kinh tế – mỏi trưởng của nhã máy lại càng cần thiết và có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các nhà máy xử lý nước thài là nhừng nhà máy mang tinh chất phúc lợi và phục vụ chung cho cộng đồng nên các giá trị về phân tích tài chính hoặc là lỗ, hoặc Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng sè không đạt được giá trị cao, tuy nhiên nó lại có những đóng góp lớn vào việc cãi thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư; vì thế người ta cằn phái tiến hành đánh giá hiệu quá kinh tế xà hội của nhà máy để có những ưu đài đối vói việc xây dựng và phát triển nhà máy đó trong những giai đoạn phát triển nhất định cua nền kinh tế.

  • 1.2.3. Tinh bền vững cùa nhà máy xừ lý nước thai đô thị Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng

Ben vừng (sustainability) lá khả nâng duy ưi. Đê hoạt động ôn định và hiệu quả, một hệ thống công nghệ phái dám báo 4 yếu tố sau đày: bển vừng về công nghệ, bền vừng của công trình, bền vừng về kinh tế tài chinh và bền vừng về tổ chức.

Nhà máy xử lý nước thải (NMXLNT) đô thị Lì một tập họp các công trình và thiết bị tạo nên hệ thống kỳ thuật chức nâng, tiếp nhận dòng Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng xật chất (nước thãi, nước cấp. hóa chất….) và dòng năng lượng (điện năng, nhiên liệu….) bên ngoài, hoạt động có kiểm soát nhờ các thông tin điều khiến đế đạt được mục tiêu là xư lý được lượng nước thái theo yêu cầu và dam báo chất lượng xã thái theo quy chuẩn môi trường. Một NMXLNT phù họp trong bối cành phát triền bền vững là khi nó có chi phi dầu tư và vận hành thấp nhất, khã thi về mật kỳ Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng – thuật và pháp lý, đâm bão hiệu quá xử lý ô nhiễm và được cộng đồng chắp nhận. Như vậy, sự bền vùng của NMXLNT bao gồm nhiều khía cạnh: xà hội. kỳ’ thuật tài chinh, tổ chức và môi trường,… Các kliía cạnh này đan xen vói nhau và lã một vấn dề phức tạp, được biểu diều trên sơ đồ Sơ dồ 1.6

động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng xừ lý nước thai

Nguồn: PGS. TS Trần Đức Hạ và ThS. Đồ Thị Minh Hạnh,20I7

Trong bổi cành biến đôi khí hậu (BĐKH), các yếu tố khi hậu bất thường như băo lụt, nước biền dâng (NBD), gia tăng nhiệt độ,… tạo nên nhưng tác động tiêu cực đối với hệ thống thoát nước và NMXLNT đô thị như: nhiễm mặn nước thãi, gián đoạn các quá trình hoặc quá tài các công trình xử lý khi có mưa Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng lớn hoặc triều cường cao     Đê

NMXLNT hoạt động ôn định cần có các giãi pháp ứng phó

với BE)KH. là những giãi pháp công trình đề thích ứng và giam nhẹ BE)KH.

Chi phi vận hành bao đường thấp

Tông chi phí vận hành và bão dường bao gồm: chi phi sửa chừa lớn lấy từ định mức khấu hao hàng năm. chi phi lương công nhân và quan lý trực tiếp NMXLNT, chi phi hoá chất, chi phi điện Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng năng vả các loại năng lượng khác, chi phi sữa chừa nhó thường xuyên… đề xừ lý được 1 m3 nước thãi đáp ứng yêu cầu. Đơn vị của chi số vận hành là đồng m3 nước thãi. Bão dường công trình XLNT phái được đàm bào theo hướng dần cúa thòng tư số: 11/2012 BXD ngày 25 12 2012 cua Bộ Xây dựng.

Ngoài chi số vận hãnh và bão dường, đối với NMXLNT cùng cần phái tinh đến các chì số bổ sung Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng như: mức tiêu thụ năng lượng (kWh m3 nước thãi xư lý), tiêu thụ hoá chất (g hoá chất” m3 nước thãi xử lý)…Mức chi phí xữ lý nằm trong giới hạn quy định của Quyết định số: 451/QĐ-BXD. Ước tinh theo Quyết định số: 451 QĐ-BXD ngày 21/4 2015 về quy định suất vốn dầu tư và chi phi XLNT sinh hoạt.

Chi phi vận hãnh bão dường phái thấp nhưng đâm bão đê duy Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng tri hoạt động lâu dài cua công trình, đầu tư thiết bị bồ sung it mà vẫn đạt yêu cầu. Mức chi phi đám bào đê xứ lý đáp ứng yêu cầu, đem lại lợi ích kinh tế hơn lã chịu phạt do vi phạm các quy định môi trường.

Kha năng tiết kiệm năng lượng lừ các hoạt động cúa thiết bị, thu hồi khí sinh học và tái sử dụng nước thãi, bùn thãi…. đê giâm tông chi phi vận hành NMXLNT cũng là vấn Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng đề cần quan tâm. Nước thãi, bủn thãi sau xư lý và khi metan tạo thành có thể được sử dụng. Nước thài sau xử lý đám bão chất lượng nhất định

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng
Luận văn đánh giá hoạt động xử lý nước thải đô thị trường hợp nghiên cứu nhà máy xử lý nước thải vĩnh niệm, hải phòng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart