Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

54.000

Category:

Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

fff

Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

fff

Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

fff

Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

fff

Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

fff

Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

DÁNG NGỌC CƯỜNG

ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH xủ LÝ NUÓC RỈ RÁC PHÙ HỌP VỚI QUY MÔ BÃI RÁC XUÂN HÒA, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẼ VẢ QUAN LÝ Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc MÒI TRƯỜNG MẢ NGÀNH: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUÂN LÝ KINH TÉ

NGƯỜI III ÓNG DẤN KHOA HỌC: I S. NGUYỀN CÔNG THÀNH

HÀ NỘI, năm 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiên về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi xin cam đoan rằng, nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội. Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc ngày tháng. nam 20 ỉ 9

l ác già

Đặng Ngọc Cưòiig

LỜI CẤM ƠN

Qua 02 nam học lập và nghiên cữu lại Trường Đại học Kinh tế Quốc dàn. dược quý Thầy, Cô tận tinh hướng dẫn. tôi dà tiếp thu được nhiều kiến thức thiết ihực và bô ích đê phục vụ cho cuộc sòng cùng như cho công việc. Luận vân này là kết quá cùa quá trinh học tập. nghiên cứu. kết hợp với nhừng kinh nghiệm Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc và sự nồ lực cùa bân ihân.

Dạt được kcl quã này, lôi xin bày lõ lòng biêt cm chân thành lới các Thây giáo. Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, tôi xin bày to lòng biết on sâu sac dến Thầy giáo, Tiến sĩ Nguyền Công Thành. Khoa Mòi trường và Đò thị. 1 rường Dại học Kinh lè Quôc dân. đà lận lỉnh hướng dẩn. chi bào và ho Irợ lôi trong suốt thôi gian thực hiện Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc luận vãn này: tỏi cùng xin dược bày to lõng biết ơn chân ihành lói các rhây giáo. Cô giáo Irong Khoa Mòi Irường và Dô ihị đà quan tâm. giúp dờ tòi trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn tất luận vãn nãy.

Tòi xin chân thành cam ơn các dồng chi Lành dạo. Cán bộ và Nhân dân phường Xuân Hòa nói riêng và ihị xà Phúc Yen nói chung, (‘óng ly CP Dâu lư xây dụng và Công nghệ mòi trường Việt Nam Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc . Tiling tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường dà tận tinh giúp dờ tỏi trong quá trình diều tra thực tể. thu thập tài liệu.

Xin cám <m gia đình, người thân, bạn bè đà ho Irợ, giúp đờ lôi hoàn thành luận vãn nãy.

Xin chân thành câm on!

Hà Nội, ngày……..rhảng……nãnt 2019

Tác giã

Đặng Ngọc Cuông MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC BẢNG Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

DANH MỤC Sơ DÒ TÓM TẤT LUẬN XÁN THẠC sỉ

PHÀNMỠDẲƯ

( HUONG I. TÔNG QUAN XỀ X ẤN DỀ NƯỚC RÌ RÁC TẠI CẤC BÀI RÁC TẠP TRUNG VÀ PHƯƠNG PHẤP DẤNH GIA HIẸU QUÁ c HI PHÍ

 • 1.1.3.  Các biện pháp quàn lý/xừ lý CTR sinh hoạt Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc 9

 • 1.2.  Dặc điềm cúa nước ri rác và các phương pháp xứ lý nước lí l ác.. 11

 • 1.3.  Phương pháp phân tích hiệu quá chi phí (Cost Effectiveness

Analysis – CEA)

CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ RÁC THÀI VÀ mực TRẠNG NƯỚC Rỉ RÁC Ở BẢI RÁC XUÂN HÒA 24

 • 2.1.1.   ‘l ong quan hoạt dộng quán lý chat thãi ran sinh hoạt trên dịa bàn

tinh Vĩnh Phúc

 • 2.1.2.   Thực trạng thu gom vả xừ lý chất thái rắn sinh hoạt trên địa bàn thị

xà Phúc Yen

 • 2.2.1.   Hiện trạng vận hành bài Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp

với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc rác Xuân Hòa

CHƯƠNG III. DẤNH GIÁ HIẸU QUÁ KINH TÉ, XÃ HỌI VÀ MỎI TRƯỜNG cìA CÁC MÔ HÌNH XƯLÝ NƯỚC RÌ RÁC

 • 3.1. Phân tích hiệu quà chi phí các phương án xừ lý nước rì Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc

yên tỉnh vĩnh phúc rác

 • 3.1.1.  Mô hình xư lý nước n rác bang hệ kỵ khí hiểu khí kết họp V ới hệ

phản úng I enton

 • 3.1.2.   Mô hình xư lý nước ri rác bằng hệ kỵ khí hiểu khí kết họp với hệ

phản ứng Peroxon

 • 3.1.3.  Mô hình xư lý nước n rác bang công nghệ MBBR kèt hợp oxy hóa

1 enton

3.2. Đánh giá hiệu quá kinh tế, xã Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc hội và mỏi trưòng của các mô hình

xừ lý nước rì rác tại bãi rác Xuân Hòa

3.2.2.1 liệu quả môi trường

KÉT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ

ĩ* •          DANH MỤC BÁNG

Bảng 1.1. Thành phan nước ri rác của các bãi chôn lap quỵ mô huyện, Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc thị

xà …. 14 Bang 2.1. Ket quà phàn lích mau nước ri rác (rong hô chứa

Bâng 2.2. Các công nghệ, kỳ thuật xử lý nước ri rác tại Việt Nam

Bâng 2.3. 1 lệ số thoát nước be mặt doi với các loại đất phủ

Bang 3.1. Chi phi đau tư thiết bị mò hình xư lý nước ri rác bâng hệ kỵ khi hiếu khi kết hợp với hệ Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa , thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc phân ứng Fenton………………………………………………………………..45

Bang 3.2. Chi phí hóa chat vận hành hệ (hống xứ            lý nước ri rác bâng hệ kỵ

khi – hiếu khi kết họp với hệ phản ứng Fenton……………………………………………………..46

Bang 3.3. Chi phi điện nang vận hành hệ thong xứ         lỷ nước ri rác băng hệ ky

khí – hiếu khí kết họp với hệ phán ứng Fenton……………………………………………………..47

Bang 3. Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc 4. Chi phi đau tư thiết bị mô hình xư lý nước n rác bâng hệ kỵ khí hiếu khi kết hợp với hệ phàn ứng Peroxon…………………………………………………………..53

Bang 3.5. Chi phí hóa chat vận hành hệ thong xư lý             nước n rác băng hệ kỵ

khí – hiếu khí kết họp với hệ phán ứng Peroxon

Báng 3.6. Chi phi diện năng vận hành hệ thong xứ lỷ nước             rì rác bang Luận

văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc

khi hiếu khí kết hợp với hệ phan ứng Pcroxon

Báng 3.7. Chi phi dầu tư thiết bị mô hình xữ lý nước ri rác bang công nghệ MBBR kết hợp oxỵ hóa Fenton

Báng 3.8. (‘hi phí hóa chất vận hành hệ thong xử lý nước ri rác bang công nghệ MBBR kết hợp

oxỵ hóa Fenton……………………………………………………………………………………………………63

Bảng 3.9. Chi phí diện năng vận hành hệ thong xứ lý nước Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc rì rác bang công nghệ MBBR kết hợp oxy hóa Fenton……………………………………………………………….64

Báng 3.10. Báng tong kết đánh giá hiệu quá cúa các mô hình xứ lý nước ri rác67

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc
Luận văn đánh giá mô hình xử lý nước rỉ rác phù hợp với quy mô bãi rác xuân hòa, thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart