Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

Add your review

Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

fff

Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

fff

Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

fff

Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

fff

Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

fff

Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

fff

LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng lồi. Các số liệu dản ra trong luận vãn có nguồn gốc đầy du vã tiling thực, kết qua dóng góp cua luận vãn là mới và chưa được công bò ờ còng trình khác.

l ác già luận vánBhan Dinh luân

LỜI C ẢM Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần ON

Tôi xin chân thành câm cm PGS. TS. I ran I hi Thu đà dành nhiều thời gian quý báu tận tinh hướng dần. dộng viên tôi trong quá trinh thực hiện luận vãn.

Tôi xin câm cm các Giàng vicn. Chủ nhiệm. Trự lý Viện Dào lạo Sau đại học. Khoa Quan tạ nhân lực – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội dà cung cap cho tôi nhũng kiên thức vê quản Irị nhân lực, tạo điêu kiện giúp đờ Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần cho lồi hoàn thành luận vãn này.

l ôi xin chân thành cám cm Ban Lành đạo, cán bộ cùa Agri bank. cùng như Lành dạo. cán bộ tại các Doanh nghiệp Agribank gõp vốn, mua cô phần dà dành thời gian trá lòi phóng vân. trâ lời bàng câu hôi điêu tra. giúp cho lôi hoãn thành luận vãn nãy.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁ I

DANH MỤC CẢC BÁNG. Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần BIÉU

DANH MỤC CÁC BIẾU DỎ, HÌNH VÈ, so DỎ

TÓM TẢT LUẬN VÀN

MÒ DẪU

CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẶN VẺ NÀNG Lực VÀ ĐÁNH GIA NẢNG Lực

CỦA NGƯỜI DẠI DIỆN VÓN TẠI DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Người dại diệu vốn cùa Agribank tại Doanh nghiệp Agribank góp

vốn, mua có phẩn

 • 1.1.2.  Người dại diện vốn cùa Agribank tại Doanh nghiệp Agribank góp Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần vốn.

mưa cố phẩn

 • 1.3.3.  Xây dựng khung nàng lực dôi VỚI Người đại diện vón của Agribank lại

Doanh nghiệp Agri bank góp vốn, mua cổ phần

1.4. Dánh giá nàng lực và đánh giá nàng lực cùa Người đại diện vốn cùa

Agribank tại Doanh nghiệp Agribank góp vốn, mua cổ phần Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần 26

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG VÀ ĐẢNH GIÁ NĂNG Lực CÙA NGƯỜI

ĐẠI DIẸN VỎN CỦA AGRIBANK TẠI DOANH NGHIỆP AGRIBANK

GÓP VÓN, MUA CỎ PHẢN

 • 2.1.4.  Kết quá hoạt dộng kinh doanh từ nãm 2010 đến 2014 Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần 38

 • 2.2.1. Tống quan diều tra dánh giá thực trạng năng lực cũa Người dại diện vốn

cùa Agribank lại Doanh nghiệp Agri bank góp vòn, mua cô phân

 • 2.2.2.  Kcl quà điều tra đánh giá thực trạng nâng lực của Người đại diện vốn của

Agribank tại Doanh nghiệp Agribank góp vốn. mua cố phần

2.3. Dánh giá Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần nàng lực cùa Người đại diện vốn của Agribank tại Doanh nghiệp Agribank góp vốn, mua cổ phần

 • 2.3.2.  Năng lực dặc thù cua Người dại diện vốn chuyên trách cua Agribank tại

Doanh nghiệp Agri bank góp vón, mua cô phân

 • 2.3.3.  Năng lực dặc thù cùa Người dại diện vốn kiêm nhiệm cua Agribank tại

Doanh nghiệp Agribank góp vốn, mua cô phân

 • 2.4.3.  Vân đê tôn lại do Lãnh đạo, cán bộ lại Agri bank và lại Doanh nghiệp

thống nhất đánh giá

CHƯƠNG 3: GIAI PHẤP NẤNG CAO NĂNG Lực ĐÓI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIẸN VÓN CỬA AGRIBANK TẠI DOANH NGIIIẸP AGRIBANK GÓP VỎN,

MUA CỎ Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần PHẦN

 • 3.1.  (‘hiên lược, định hưứng, mục tiêu vã kết quà hoạt động đâu tư góp vốn,

mua cố phần cúa Agribank

 • 3.1.1.  Chiến lược, định hướng, mục tiêu đầu tư góp vốn. mua cố phần cua

Agribank

 • 3.2.1.  Xây dựng, chuẩn hóa killing nâng lực cùa Người dại diện vốn cùa

Agribank tại Doanh nghiệp Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần Agribank góp vốn mua cổ phần

.3.2.7. Luân chuyên và thuycn chuyền cồng tác một cách khoa học

Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

 • 3.2.8.  Tô chúc các hội nghị, hội tháo, buôi chia sê kinh nghiệm VC hoạt động

đâu tư, góp vồn của Agribank

KÉT l.l:ẶN

TÀI LIẸU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT

<<<123>>>

Agribank:

Ngần hàng Nông nghiệp và Phát triền nông thôn Việt

Nam.

DN. Doanh nghiệp Luận văn đánh

<<<123>>>

giá năng lực người đai diện vốn Lành đao lai Agri bank:

Doanh nghiệp Agribank góp vòn. mua cô phàn.

Lành đạo phụ trách mãng hoạt động đâu tư góp vốn. mua cồ phần tại Agiibank.

cv. chuyên viên tại Agribank

Chuyên viên phụ trách mang công việc liên quan đón hoạt động đâu tư góp vòn. mua cô phân của Agribank

l.D

NDD, Người đại diện:

1 -ành đạo

Người đại diện vòn góp cứa Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần

NDD CT

Người đại diện chuyền trách

NDD KN

Người đại diện kiêm nhiệm

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần
Luận văn đánh giá năng lực người đại diện vốn của agribank góp vốn mua cổ phần
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart