Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai

53.000

Category:

Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai

Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai

fff

Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai

fff

Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai

fff

Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai

fff

Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai

fff

ẾỄ

arbg oại học kinh tế quốc đằm

      -.—íooOghgs

_    5*      _

ngotền thị hồng thơm

5ÁHH giá THIỆT HẠI KINH TẾ oe é lảHlềm Hỉ/ớc THẦi RH# CỒNG NGHIỆP: NGHIÊN cởlí THÍ OI ỂM ĨẠỊ KHU CỎNỄ NGHIỆP SONAOEZI • LONG THÀNH • DỔNg NÂI

LUẬN VẪN THẠC sỉ’ m DOANH M QUÁN LÝ

HÀ .W01 – 20Í3

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan luận văn do tự bàn thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác đề làm sàn phẩm của riêng mình. Các thông tin thứ cấp được sử dụng trong luận văn có nguồn gốc và ghi trích dần rõ ràng, dù độ tin cậy. Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai Tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bàn cùa Luận văn thạc sỹ này.

Hà Nội, ngày tháng năm 20ỉ 3

Tác giả

Nguyễn Thị Hồng Thom

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin dược bày tò lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô khoa Môi trường và Dô thị và các chuyên gia đã nhiệt tình hướng dẫn và truyền dạt những kiến thức chuyên môn cằn thiết để tôi có thề hoàn thành Luận văn của mình. Dặc Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai biệt, tôi xin gửi lời căm ơn chân thành nhắt tới Tien sỹ Nguyền Kim Hoàng, người đă trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận văn của mình.

Nhân dây, Tôi cũng xin gửi lời câm ơn chân thành đến Lãnh dạo Khoa Môi trường và Đô thị và các đồng nghiệp đă tạo thuận lợi cho tôi về thời gian đổ tôi có thề hoàn thành đú ng tiến độ Luận vãn.

Mặc dù dã có rất nhiều cố gắng, song Luận Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai văn vẫn không thổ tránh khỏi thiếu sót. Do vậy, tôi rất mong nhận được nhưng ý kiến đóng góp chân thành từ các thầy cô, các chuyên gia và các bạn học viên.

rôi xin chân thành càm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

Tác giả

Nguyễn Thị Hồng Thom

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẾ, BẢNG BIÉU

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai SỜ LÝ LUẬN VÀ THựC TIẺN VÈ ĐÁNH GIÁ THIỆT

HẠI KINH TÉ DO Ỏ NHIẺM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

 • 1.2.   Khái niệm và các phương pháp đánh giá thiệt hại kinh te do ô nhiễm

nước thải

 • 1.2.1.  Khái niệm về đánh giá thiệt hại kinh tc do ô nhiễm nước thải…………………………

Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai 11

1.2.2………………………………………………………………………………………………………..

Các phưong pháp đánh giá thiệt hại kinh tể do ô nhiễm nước thải

 • 1.3.   Kinh nghiệm đánh giá thiệt hại do ô nhiễm nưóc thải công nghiệp của một số

nước trên thế giói

 • 1.3.1.  Kinh nghiệm dành giá thiệt hại do ô nhiễm nước thài công nghiệp của

Ấn Độ

 • 1.3.2.  Kinh nghiệm đánh giá thiệt hại do ô nhiêm nước thài công nghiệp của

Trung Quốc

 • 1.3.3.  Kinh nghiệm dánh giá thiệt hại do ô nhiễm nước thài CN Luận văn đánh giá thiệt

hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai của Thái Lan

 • 1.3.5.  Các bài học kinh nghiệm về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiêm nước

thài công nghiệp cho Việt Nam………………………………………………………….:

Chưưng 2: THỤC TRẠNG THIỆT HẠI KINH TÉ DO Ô NHIẺM NƯỚC THẢI

KHU CÔNG NGHIỆP: THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI KINH TÉ DO Ô NHIÈM NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP SONADEZI, LONG THÀNH, ĐÒNG NAI Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai 27

 • 2.1. Tông quan phát triển công nghiệp tại các khu công nghiệp Việt Nam. .27

2.2.1…………………………………………………………………………………………………………

Thực trạng ô nhiễm nước thài khu công nghiệp

23. Thục trạng đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nirức thải khu công nghiệp…40

 • 2.3.1. Thực tiền xác định thiệt hại Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công

nghiệp

2.4. Đánh giá thí diêm thiệt hại kinh tể do ô nhiễm nước thải cùa Khu công nghiệp

Sonadezi, Long Thành, Đồng Nai

 • 2.4.2.  Thực trạng nước thài và ô nhiễm nước thài công nghiệp tại KCN Long

Thành

 • 2.4.3. Tác Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai dộng cùa ô nhiềm do nước thài

khu công nghiệp Sonadezi, Long Thành, Đồng Nai

 • 2.2.4. Thừ nghiệm lượng giá một số thiệt hại kinh te do ô nhiễm nước thải tại

khu công nghiệp Sonadezi, Long Thành. Đồng Nai

CHƯƠNG 3: MỘT SÓ GIẢI PHÁP HẠN CHÉ THIỆT HẠI KINH TÉ DO

Ô NHIẺM NƯỚC THÁI CỦA KHƯ CÔNG NGHIỆP

 • 3.1.1.  Kiến nghị đối với Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai các cơ quan quàn lý Nhà nước 68

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đánh giá thiệt hại do ô nhiềm môi

trường

 • 3.2.2. Hoàn thiện Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai quy trình đánh giá thiệt

hại kinh té do ô nhiễm nước thài công nghiệp và dê xuất giải pháp

KÉT LƯẬN

TÀI LIỆƯ THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai
Luận văn đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nước thải khu công nghiệp nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp sonadezi long thành đồng nai
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart