Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

50.000

Category:

Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DÂN

« * *

TRƯƠNG NGỌC DU

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CHO

NGƯỜI LAO ĐỌNG TẠI CÔNG TY TNHH

HANOPRO (VIỆT NAM)

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LỤC

Hà Nội, Năm 2019

ì)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

TRƯƠNG NGỌC DU

DÁNTT GTẤ Tĩĩực THẸN CÔNG VTẸC CHO NGƯỜI T AO DỌNG TẠT CÔNG TY TNTĨTT ĨĨANOPRO (VTẸT NAM)

Chuyên ngành: Quân trị nhân lực

LUẬN VĂN THẠC sì QUẤN TRỊ NHÂN Lực

NGl Òì HƯỞNG DÁN KHOA HỌC: PGS.TS vù THỊ MAI

Hà Nội, Năm 2019

LỜI Cam doan

Tôi xin cam đoan bân luận vãn là Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam) còng trinh nghiên cửu khoa học, dộc lập dưới sự hướng dản khoa học cùa PGS. TS Vũ Thị Mai. Các số liệu, kcl qua nêu trong luận văn lã tiling thực và có nguồn gốc rò lãng. Tôi xin chịu trách nhiệm về đề lài nghiên cứu cua mình.

T ÁC GIÀ LI TẠN VĂN

TRƯƠNGNGỌCDl

MỤC LỤC

LỜI CAM DOAN

MỤC LỤC

DANH .MỤC TỪ VIÉT TÁT

DANH MỤC SO DÒ, BANG BILL

TÓM TẢT LUẠN VĂN Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

LÒI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG ĩ: T.Ý Ĩ.UẠN CTHWG VÊ DẢNĨĨ GĨẢ Tĩĩực ĨTTẸN CÔNG VĨẸC

TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.2

dung cúa dánh giả thực hiện công việc

tiêu chi dánh giã thực hiện công việc

 • 1.2.3

kỳ dánh giá thực hiện công việc Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

phương pháp dánh giá thực hiện công việc

1.2.6………………………………………………………………………………………..

Phông vấn đánh giá thực hiện công việc

lồi thường gặp trong đánh giá thực hiện còng việc

 • 1.4.3. Phan hoi thông tin Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao

động tại công ty tnhh hanopro (việt nam) VC kcl qua ihực hiện công việc

 • 1.5. Mối quan hệ giừa đánh giá thực hiện công việc với các hoạt dộng quàn trị

  nhân lực khác……………………………………………………………………………………….26

  1.6. Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc lại doanh nghiệp khác và bài học

  riu ra cho công ly TNHH Hanopro (Việt Nam)…………………………………………..28

  1.6.1. Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc tại còng ty cỏ phần dầu tư vã xây dựng Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty


tnhh hanopro (việt nam) Tân Hoàng Long

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG ĐẢNH GIÁ Tllực IIIẸN CÔNG VIỆC

CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG TẠI CÔNG TY TNHH HANOPRO (VIỆT

NAM)

 • 2.1.3.  l ình hình kinh doanh cùa công ly irong giai đoạn 2016 Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam) -2018 33

2.2. Thực trạng dánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNTTĨĨ Tĩanopro (Việt

Nam);

2.2.1 Quan diêm của ban giám dốc còng ty ĨTanopro (Việt Nam) về đánh giá thục

hiên công việc :

 • 2.2.2. Mục tiêu dảnh giá thực hiện công việc tại còng ty TNĨĨĨĨ ĨTanopro ( Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)

Việt

Nam)

 • 2.2.3.  ĩĩệ thống dánh giá thực hiện công việc tại công ty TNĨTĨĨ ĩĩanopro (Việt

Nam)

(Việt Nam)

 • 2.2.6.  Lựa chọn và dào tạo cân bộ đánh giá tại công ty TNĨĨĨĨ ĩĩanopro (Việt

Nam)

 • 2.2.7.  Phóng vấn đánh giá thực hiện công Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam) việc lại công ty TNHH Hanopro

(Việt Nam)

 • 2.3.  Thực trạng sứ dụng kết quâ đánh giá thực hiện công việc tại còng ty TNIĨĨI

Hanopro (Việt Nam)

 • 2.4. Nhận xét về hệ thong đánh giá thực hiện công vice tại Công ty TNHH

Hanopro (Việt Nam)

CHƯƠNG ITT: MỌT SÓ GTÀI PITÁP NHẢM HOÀN TĨĨTẸN DÁNĨI GIẢ THỤC HIỆN CÔNG V IỆC CHO NGUÔI LAO DỌNG TẠI CÒNG TY TNHH HANOPRO (V IỆT NAN1)

 • 3.1. Mục liêu phái triền cua công ly TNHH Hanopro (Việt Nam) trong giai đoạn

tói

 • 3.2.  MỘI số giái pháp hoàn thiện hệ thống đánh giá Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam) ihực hiện còng việc lại công

ty TNTĨĨT ĩĩanopro (Việt Nam)

 • 3.2.4. Nàng cao hiệu qua kết qua đánh giá thực hiện công việc vào các hoại

dộng quàn trị nhàn sự khác

 • 3.2.4. Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam) Xây dựng hệ thống thông lin phan hoi về kcl qua đánh giá thực hiện

công việc

KÉT LUẬN

DANH .MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)
Luận văn đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty tnhh hanopro (việt nam)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart