Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng

51.000

Category:

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

NGƯYẺN THỊ ( HUNG THƯƠNG

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC • • •

TẠI CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ CÓNG VÀNG

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN Lực

HÀ NỘI – 2020

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

.NGUYÊN THỊ C HƯNG THƯƠNG

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CÓ PHẢN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÓNG VÀNG

(‘huyên ngành: Quan trị Nhân lực

Mã ngành: 8 340 404

LUẬN Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng VÀN THẠC sĩ Quản Trị Nhân Lực

Người hưởng (ỉẫn khoa học:

PGS.TS PHẠM THÚY HƯƠNG

Ĩ1


HÀ NỘI – 2020


■— rt


LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc kỳ và tim hiếu về các yêu cầu đối với luận văn trong Quy định E)ào tạo trình độ thạc sỳ cũa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tòi xin cam kết luận văn thạc sĩ “Đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần Thương Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng mại Dịch vụ Cổng Vàng” này là do cá nhân tôi thực hiện và không vi phạm các yêu cầu như quy định của Nhà trường và Pháp luật. Dừ liệu được sử dụng trong luận văn này dều được thu thập từ thực tế và đáng tin cậy. Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sờ lý luận khoa học và trên cơ sờ tác nghiệp thực tiễn tại công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ cồng Vãng.

Hà Nội. ngày … tháng ỈOnàtn 2020

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng Tác gia

Nguyễn Thị Chung Thương

LỜI CẢM ƠN

Trước hết. đê hoãn thành được luận văn này, tôi xin chân thành câm ơn cô giáo-PGS.TSPhạm Thúy Hương đã hướng dẫn vô cùng tận tinh, chu đáo và rất chi tiết trong quá trình nghiên cứu.

Tôi cùng xin câm ơn quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Quốc dân. đặc biệt là quý thầy có giáo Khoa Kinh tế và Quân lý Nguồn Nhân lực đà tận Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng tinh giáng dạy và truyền đạt rất nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình đào tạo lại trường. Nhùng kiến thức gật hái được đà giúp tói rắt nhiều trong quá trinh nghiên cứu hoàn thành luận văn cùng như góp phẩn cũng cố lý thuyết vững chắc hơn ngoài thực tiền.

Tôi cùng xin cảm ơn các Ban lành đạo vã các đồng nghiệp tại công ty cố phần Thương mại Dịch Vụ cổng Vâng đã lạo điều kiện giúp đờ và hỗ trợ lòi trong suốt thời gian lãm Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng công tác kháo sát đê hoàn thảnh luận văn này.

Mặc dù có nhiều cố gắng dể hoàn thành luận văn mội cách hoàn chinh nhất, song do hạn chế hiếu biết những kiến thức rộng lớn và những hạn chế trong kinh nghiệm sống và lảm việc nên không thề tránh khói những thiếu sót nhất định mà bân thân chưa nhận thức rò được. Tôi rất mong nhận được sự góp ý cùa quý thầy cô giáo đế hoàn thiện thêm luận văn này cũng như hoàn thiện hơn Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng về kiến thức cúa minh.

Tôi xin chân thành câm ơn!

Há Nội. ngày … tháng ỉ 0 năm 2020

Tác giã

Nguyền Thị Chung Thương

MỤC LỤC

LƠI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CÁC CHƯ VIÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG BEẺU

TÓM TẤT LUÂN VÃN THẠC sĩ

MỞ ĐẪU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ ĐÁNH GIÁ THựC IHẸNCÔNG VIỆC

TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1.  Khái Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng

vàng niệm đánh giá thực hiện công việc

 • 1.2.3

dựng tiêu chi đánh giá thực hiện công việc

 • 1.2.5.  Lựa chọn người đánh giá thực Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ

phần thương mại dịch vụ cổng vàng hiện công việc

nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

nhân tố bên trong doanh nghiệp

 • 1.4.  Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc tại một số doanh nghiệp và bài

học cho công ty công ty cổng Vàng

 • 1.4.1.  Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc tại công ty có phần Tập đoàn

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng DDE) (EDD)

 • 1.4.2.  Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc tại công ty có phần Tập đoàn

Mavin (Mavin)

 • 1.4.3 ……………………………………………………………………………………….Một số bài học

kinh nghiệm có thế áp dụng cho công ty cống Vàng……………………………………………27 CHƯƠNG 2:

PHÂN TÍCH THựC TRẠNG ĐáNh GỈÁTHựC HIẸN CÔNG VIỆC TẠI ( ÔNG TY CÔ PHẲNTHƯƠNG MẠI DỊCH vụ CÕNG VÀNG..29 ________________________________

 • 2.1.1.  Lịch sừ hĩnh thành và phát triên cùa còng ty công Luận văn đánh giá thực hiện công

việc tại công ty cô phần thương mại dịch vụ công vàng Vàng

 • 2.1.4 ………………………………………………………………………………………………… Cơ

tô chúc bộ máy

 • 2.1.5 ………………………..

điểm nguôn nhân lực tại công ty công Vàng

 • 2.2.1.  Xác định mục tiêu đánh giá thực hiện công việc tại cóng ty cống Vàng34

 • 2.2.2.  Xác định chu kỳ- đánh giá thực hiện công việc tại công ty công Vàng Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cô phần thương mại dịch vụ công vàng … 34

 • 2.2.3.  Xây dựng tiêu chi đánh giá thực hiện công việc tại công ty công Vàng. 36

 • 2.2.4.  Lựa chọn phương pháp đánh giá thực hiện công việc tại công ty Còng Vàng43

 • 2.2.5.  Lựa chọn người đánh giá thực hiện công việc tại công ty cống Vãng…. 44

 • 2.3. Những yếu tố anh hirỏng đến đánh giá thực hiện công việc tại công ty công

Vàng

2.3.1

yếu tố bên trong tố chức

2.4…………………………………………………………………………………………………………Nhận xét

chung vê đánh giá thực hiện công việc tại công ty Công Vàng

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GIÃI PHẤP HOÀN THIỆN đánh giả Tlỉực HIẸN CÔNG VIẸC TẠI CÒNG TY CÓNG VÀNG

 • 3.1. Phưong hưóng hoạt động của công ty công Vàng trong giai đoạn 2020 -2025… 57

 • 3.2. Chuẩn hoá quy trình xây dụng BSC và hoàn thiện hệ thống KPIs Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng cua tùng

phòng ban bộ phận………………………………………………………………………………………………59

 • 3.2.1. Hoàn thiện bộ chi số đánh giá thực hiện công việc đối với vị tri. chức danh còn lại

trong khối RSC…………………………………………………………………………………………….61

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng
Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ cổng vàng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart