Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình

51.000

Category:

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

LƯƠNG THỊ THỦY

ĐÁNH GIÁ THỰC hiện công việc tại công ty CÒ PHÀN Tư VẤN ĐẤU Tư XÂY DựNG B A ĐÌNH

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NHÂN Lực

Mã ngành: 8340404

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN Lực

Người hướng dần khoa học: PGS.TS PHẠM THÚY HƯƠNG

HÀ NỘI, NÁM 2020

LỜI C AM ĐOAN

Tôi dă đọc vã hiếu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình cứu này do tòi tụ thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

rói xin cam đoan đề tài: “Đánh giá thực hiện công việc rợi Công ty cồ phần Tư vần Dầu lư Xây dựng Ba Dinh" lả còng trinh nghiên cửu cúa riêng cá nhàn tác giá. Ket qua nghicn cứu chưa lừng được cóng bố trong các công trình khoa học hay các phuong tiện nào khác.

Các số liệu dùng trong luận vãn dược diều tra Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình dựa trên nguyên tẳc bão mật thông tin cá nhân vã hoãn toàn trung thực, không sao chép tại bất kỷ nguồn khác. Mọi thông tin trích đản trong luận vãn đều được trích nguồn đầy đu và hoàn loàn tòn trọng các kết quá nghiên cứu tiirớc dây. Nếu phát hiện có sự sao chép kết quả từ các nguồn khác, lôi xin hoàn loàn chịu trách nhiệm..

Hà Xội. ngày tháng năm 2020

l ác già đề lài

Lương Thị Thủy

LỜI CẢM ƠN

Trong thời Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình gian thục hiện dê tãi: “Đảnh giá thực hiện công việc tại Công ly Cồ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bti Đình ” mặc dù gặp nhiên khó khăn do kiến thức chuyên mòn hạn chế nhưng được sự giúp đở, chi bao lận linh cua PGS.TS Phạm Ihúy Hưong đà giúp lác giã hoàn thành bài nghiên cửu này đúng ihời gian quy định.

Lời đau lien, lác gia xin được gữi lời cam em chân ihành nhal den PGS.1S Phạm Thúy Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình ĩ Tương củng các thầy cô Viện dão tạo sau dại học, Khoa Kinh tể và Quán lý nguồn nhàn lực – Trường Dại học Kinh tế Quốc Dàn dã tận tình hướng dẫn vã giúp dò tác già về nhừng kiến thức chuyên mòn vã kinh nghiệm thực tiền dê bãi nghiền cứu phan ánh được đúng linh hình đánh giá thực hiện công việc lại cóng ly trên cơ sở lý luận chặt chẽ về các kiến thức liên quan.

Bên cạnh dó. tác giả cùng xin dược câm Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình ơn Ban lành dạo Còng ty dà tạo diều kiện cho lác gia hoàn ihành khóa học Ihạc sỷ lại Trường Đại học Kinh le Quốc Dân. Dặc biệt, tác già chân thành cám ơn dến toàn thế cán bộ nhàn viên Còng ty cổ phẩn Tu vấn Dầu tư Xây dựng Ba Dinh, nơi tác giá dang còng tác dã hỗ trợ. cung cấp nhùng lãi liệu quý báu và tham gia kháo sál irong quá irình lác gia thu ihập số liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình .

Cuối củng, tác giá chân thành câm ơn dến gia dinh, bạn bè và người thân dà luôn động viên, khuyến khích lác giá hoàn thành luận văn này.

Xin chân thành cám 011./.

MỤC LỤC

LỜI CAM DO AN

LỜI CÂM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC Từ VIÉT TẤT

DANHMỊCBẤNG,BIỀl ĐÒ, sơ ĐÒ

DANĨĨMỤCPĨĨỤLỤC

TÓM TẤT ĩ TẠN VÃN

PHẤN MÒ ĐÀI’

CHI ONG 1: CO SỎ LÝ Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình LUẬN VẺ ĐẢNH GLÝ THỊ c HIỆN CÔNG VIỆC TRONG DO. ANH NGHIỆP

  • 1.2.1 ……………………………………………………………………………………

Chuẩn bị dảnh giá thực hiện còng việc

  • 1.2.2. Triển khai đánh giá thực hiện cõng vice………………………………161623

  • 1.2.3. Phong vấn đánh giá thực hiện cồng việc Luận văn đánh giá thực hiện công

việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình …………………………181&25

  • 1.2.4. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc……………………..184-823

13. Các nhân tố ành huùng đến đánh giá thực hiện công việc (rong Doanh nghiệp ……………………………………………………………………………………………………… 191926

  • 1.3.1 …………………………………………………………………………………………..

Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp……………………………………………………. 194926

  • 1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp……………………………………222229

  • 1.4. Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc tại một số doanh nghiệp và bài

học cho Công ty cồ phẩn Tư vấn Dẩu tư Xây dựng Ba Dinh…………………….. 252532

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình 1.4.1. Kinh nghiệm đanh giá thực hiện công việc tại một số doanh nghiệp ……………………………………………………………………………………. 252332

  • 1.4.2. Một số bãi học kinh nghiệm có thê áp dụng cho Công ty

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình
Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ba đình
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart