Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

49.000

Category:

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

fff

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DẠO TẠO

• • • •

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ ỌUÓC DÂN ………………………..íỏỹQ Q QÍG*……..

TRỊNH TIĨỊ LIÊN

ĐÁNH GIÁ THỤ C HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH THƯONG MẠI VÀ ĐÂU Tư PHÁT TRIÉN CÔNG NGHỆ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN LỤC MÃ NGÀNH: 8340404

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUÂN TRỊ NHÂN LỤC

Người hưởng dân khoa học:

PGS.TS VŨ THỊ .MAI

IIÀNỌĩ-2018

Tôi đà đọc và hiếu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ danh dụ cá nhân rang nghiên cứu này do tòi thực hiện và không vi phạm yêu cầu về trung thực trong học thuật.

l ác già luận van

Trịnh I hị l.iên

LỜI C ÁM ƠN

Đe hoàn thành chuyên đề luận văn tốt nghiệp này. em đà nhận được sự giúp dờ nhiệt tinh và tạo diều kiện giúp dờ cùa rắt nhiều người, qua đây tác gia xin gửi lời cám ưn chân thành nhài lới.

Tnrớc hết. xin chân Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ thành cam ơn PGS.TS Vù Thị Mai về sự hướng dần nhiệt lình và nhừng ý kiên đóng góp quý báu đè em hoàn thành chuyên đê luận văn này.

Tác gia cùng xin gưi lời cam ơn tới các quý thầy cò trong khoa Kinh tế và Quân lý nguồn nhân lực – Trường đại học Kinh lè quốc dân đà quan lâm. hướng dần. góp ý dè tác gia hoãn thành luận vãn náy.

rác giá xin câm om chân thành đen loàn thê quý Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ thây cồ Viện Dào tạo sau Đại IIọc- Trường dại học Kinh tế quốc dãn dà tạo mọi diều kiện thuận lợi nhất trong SUÔI quá trình lác giã tham gia học lập lại trường, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện luận vãn.

Cuối cùng tác giá xin gửi lời cám om đến chị Nguyen Thanh Hà, Lrưômg phòng Hãnh chính nhân sự. vã toàn thể anh chị em tại công tỵ Techpro dã trực tiếp hưởng dản. cung cap các SO liệu, lài liệu Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ đê phục vụ cho lác giã hoàn ihành lol chuyên dề luận vãn cùa mình.

Xin chân ihíình câm ơn!

Tác giâ luận vãn

Trịnh Thị Liên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC BANG, HÌNH

TÓM TẤT LUẬN VÀN

PHẤN MỞ ĐẢU

CHI ’ONG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ ĐÁNH GIẢ THỤC HIÊN CÔNG VIỆC TRONG DOANH NGIIIẸP

 • 1.1 Khái niệm, mục đích và tẩm quan trọng cùa Luận văn đánh giá thực hiện

công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ Dánh giá thực hiện công việc

 • 1.2.5 Lựa Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và

đầu tư phát triển công nghệ chọn và dão tạo người dánh giá TIICV

 • 1.2.7 ………………………………………………………………………………………….

Phân hồi và sứ dụng kết quá l)GTHCV

 • 1.3 Kinh nghiệm dánh giá TIICV của một số doanh nghiệp và bài học cho

công ty TNHH Thương mại vã đâu lư phát triên công nghệ

 • 1.3.1 Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc cùa các doanh nghiệp lại Việt

Nam

 • 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho công ty TNIIII Thương mại vã dầu tư phát Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ triền

Còng Nghệ

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỤC TRẠNG (’ÔNG TÁC DÁNH GÍA TH ực HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DẦU TƯ PHÁ I

TRIỀN (‘ÔNG NGHỆ

 • 2.1.4 Cơ cấu bộ máy quấn lí và Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công

ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ cơ cấu nhân sự

2. 2 Phân tich thực trạng ĐGTHCV tại công tv TECHPRO

 • 2.2.8  Quán lý và sứ Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương

mại và đầu tư phát triển công nghệ dụng kết quá ĐGTHCV

 • 2.2.9 Nhận xét chưng về DG IHCV lại công ly TNHH I hưong Mại và Dầu Tư

Phái rriên công Nghệ

CHƯƠNG 3: MỌT SỠ GIÃI PHÁP NHẤM HOÀN TIIIẸN ĐGTHCV TẠI C ÔNG TY TNIHI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẤU TƯ PHÁT TRIEN CÔNG NGHẸ 71

 • 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh doanh công tỵ trong giai đoạn 2015 Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ –

2020

 • 3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện ĐGTIICV tại Công ty TNIIII Thưong mại và

Dầu lư phái triền công nghệ

 • 3.2.4 Hoãn thiện còng tác phan hổi thông tin dánh giá Luận văn đánh giá thực

hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

 • 3.2.5 Hoàn thiện việc sử dụng kết quá đánh giá TIICV……………………………82

KÉT LUẬN…………………………………………………………………………………………..86

DANH MỤC TÀI LIÊU I HAM KHẢO

PIIỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẲT

<<<123>>>

ĐGTHCV

Đánh giá thực hiện công việc

THCV

Thực hiện công việc

NLD

Người lao động

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

CBNV

Cán bộ nhân viên

HDLD

Hợp đông lao động

TNHHTM

Trách nhiệm hừu Luận văn đánh giá thực hiện công việc tai côn<T tv tnhh thươnơ mi và đần tư nhát triển–

QTNL

Quân trị nn lực

XNK

Xuất nhập khâu

TGĐ

l ông giám dỏc

MBO

Management By Objectives

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ
Luận văn đánh giá thực hiện công việc tại công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart