Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

Add your review

Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

fff

Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

fff

Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

fff

Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

fff

Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

fff

Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

fff

LỜĨ CAM DOAN

lôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng lôi. Các sô liộu, kết qua trong luận vãn là trung thực vã có nguồn gốc rô ràng.

IIÙ Nội. ngày 30 íhủng 10 nam 2015

TÁC GIẢ LUÂN VĂN

Nguyền Thị Thắm

LÒI CÂM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin bây tó lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tói TS.Phạm Thị Bích Ngọc, người trưc tiếp hướng dần và giúp đờ tòi hoàn thiên đề tài này.

Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Kinh te và Quan lý nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế Quốc dân đà tận tinh giang dạy. đông viên và giúp đờ tòi trong quá trinh học tập Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện cũng như hoàn thành luận vãn.

Tôi cũng xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tói ThS.Đào Thu Hương – Giám đốc Ban Tô chức Nhân sự & Đào tạo. ThS Hoàng Thi Kim Liên – Chuyên viên Ban Tố chức Nhân sự & Đào tạo – Tòng Cóng ty Cô phân Bão hièni Bưu điện đã tận tinh giúp đờ tôi trong quá trinh thu thập tài liệu và cho tôi những ý kiến quý báu về vấn để đào tạo cán bộ quân lý.

Tôi Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện xin chân thành câm ơn Ban Lãnh đạo. các phòng ban và các đơn vị thuộc Tông Còng ty cổ phần Báo hiếm Bull điện đà tạo mọi điểu kiên thuận lợi giúp đờ tôi trong quá trinh thu thập tâi liệu phục vụ cho luận văn.

Do khả năng và thời gian có hạn, luận văn chảc chăn không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy. tôi rất mong nhận được nhừng V kiến đóng góp chân thành cúa thầy, cô giáo và các bạn đê luận văn của Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện tòi được hoàn thiện hơn.

A’ỘẠ tháng 10 Hãm 2015

Học viên

Nguyễn Thị Thẩm

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, sơ ĐÒ

TÓM TÁT LUẬN VĂN

PHẤN MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẶN VÉ ĐÀO TẠO CẤN BỌ QUẢN LÝ TRONG

DOANH NGHIỆP

  • 1.1 Khái niệm và vaitrò của đào tạo Cán bộ quan lý trong Doanh Luận văn đào tạo

cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện nghiệp

  • 1.1.2 Khái niệm và Vai trò của đào tạo Cán bộ quân lý trong doanh nghiệp 14

1.3.6. Dư tính chi phí đào tạo

1.3.7 Đánh giá hiệu quả dào tạo

1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến đâo tạo cán bộ quân lý trong doanh nghiệp ….40

1.4.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp

  • 2.1.3 Ket qua hoạt động sàn xuất kinh doanh cùa Công ty trong giai đoạn

2009-2014

  • 2.2.2 Kct quá Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo

hiểm bưu điện đào tạo tại p 1’1

2.2.5. Lựa chọn phương pháp dào tạo

  • 2.3 Xác định các kliía cạnh Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ

phần bảo hiểm bưu điện quỵ trình dào tạo CBQL tại PTI cần cai thiện

  • 2.4 Vận dụng mò hình Kirkpatrick dế đánh giá khóa dào tạo “Giám dốc chuyên

nghiệp” tại PTI

  • 2.3.3 Cấp độ3của mô hình Kirkpatrick:ứng dụng76 Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GIAI PHẤP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO CẤN BỌ Ọ VẤN LÝ TẠI TONG CÔNG TY co PHÀN BÁO HIỂM BƯƯ ĐIỆN (PTI)84

  • 3.2  Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

Một số giải pháp hoãn thiện dào tạo CBQL tại PTI

tạo

  • 3.2.5 Hoàn thiện xây dụng và iricn khai Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại

tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện ke hoạch đào tạo

3.3 Điều kiện thực hiện giai pháp

  • 3.3.3  Sự đồng tinh, ung hô nhiệt tình cua Ban Tố chức Nhân sự – Đào tạo và

toàn thể CBNV PTI……………………………………………………………………….

Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 97

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT

<<<123>>>

BH

Bão hièm

BPĐT

Bộ phận đào tạo

BPKHTC

BPNV

BSC

Bộ phận ke hoạch tô chức

Bộ phận nghiệp vụ Balanced Score Card

CBNV

Cán bộ nhân viên

CBQL

Cán bộ quàn lý

Cao đãng

CNTT

CSKH Luận văn đào tạo cán bộ -ả- l.’.+~ +ổ„„ „ô„„„ổ „vầ„

Công nghệ thòng tin

Chăm sóc khách hàng

CVĐT

Chuyên viên đào tạo

ĐH

Đại học

ĐT

Đào tạo

ĐV

HĐQT

Đơn vị

Hội đồng quân trị

HV

KSNB

Học viên

Kiêm soát nội bộ

KT

Kê toán

Mean

NS

Trung binh Nhân sự

PC

Pháp chế

PTI

Tông Công tỵ Cổ phần Bao hiểm Bmi điện

Std. Deviation Luận văn đào tạo

2_Ár_b" ‘—ả~ ’’” t"i tổ~~ „ô.,„ t,. TCT

Đô lệch chuẩn

Tông Công ty

TGĐ

Tông giám đốc

TSKT

Tài sản kỳ thuật

XCG

Xe cơ giới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện
Luận văn đào tạo cán bộ quản lý tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart