Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

Add your review

Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

fff

Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

fff

Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

fff

Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

fff

Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

fff

Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

fff

LỜI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc và hièu về các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhân rang nghiên cửu này do Tôi thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

TẤC GIÁ LUẶN VÃN

Phan Thị Bích Thùy

Luận văn cao học là một sán phẩm nghiên cứu, đúc kết kiến thức của một quá trinh học tập, nghiên cứu lâu dài trong thời gian học tập tại Trường Dại học Kinh te quốc dàn. Luận văn này sẽ không thè hoãn thành nếu không có sự giúp dờ nhiệt tinh của các thầy giáo, Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính cô giáo và dong nghiệp.

Trước ticn, tòi xin gưi lời cam on và sự bicl on sâu sac lới thây giáo TS.VỎ Nhất Trí. lliẩy dà luôn dộng viên, giúp dờ và hướng dẫn nhiệt tinh với nhiều ý kiến quý báu cho tôi trong suốt quá trinh nghicn cứu và thực hiện luận văn này.

Ihứ hai, tôi xin gửi lời câm on chân thành tới toàn thẻ các llìầy giáo, Cô giáo cua Viện Dào lạo Sau đại học và Khoa Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính Kinh lê và quân lý nguồn nhân lực dà cho tỏi những kiến thức bo ích và can thiết trong suốt khỏa học.

Qua đây, lôi cùng xin chân thành cam on lói Ban Lành đạo Vụ Tô chức cán bộ, Bộ l ãi chinh, Lành dạo Phòng Dào tạo dà tạo mọi diêu kiện tot nhắt dè tôi có the tham gia khóa học và hoàn thành luận văn.

l ôi xin cảm on sự giúp dờ nhiệt tình của các phông ban, các don vị Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính thuộc Bộ Tài chính, các anh, chị đồng nghiệp đà đóng góp nhũng ý kiên quý báu. cung cấp số liệu, hồ trợ tôi trong quá trinh thực hiện khảo sát, diều tra phục vụ cho việc thực hiện luận vãn.

Do kha năng và ihời gian có hạn. mặc dù đà có nhiều co gang, tuy nhicn bán luận vãn tot nghiệp của tôi không tránh khói nhũng thiểu sót. Rat mong nhận được nhùng ý kiên đóng góp quý báu cua quý thầy Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính cô và các bạn đề luận vãn cúa tòi dược hoàn thiện hon.

11(1 Nội. ngày tháng năm 20 ỉ 7

TÁC GIẢ LI ẢN VĂN

Phan Thị Bích Thủy

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

.MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BÀNG, HĨNH

TÓM TẢ 1

CHƯƠNG Mơ ĐẢƯ

CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LƯẠN VẺ ĐÀO TẠO CÒNG CHỨC TRONG TỎ CHỨC

  • 1.1.  Một số khái niêm CO’ Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính ban.. 7

1.1.1 .Tô chúc còng, dặc điềm tố chức công ánh hưởng đến dào tạo

  • 1.3.4.  Xây dựng chương Irinh đào lạo và lựa Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài

chính chọn phưtmg pháp đào lạo

  • 1.5.  Kinh nghiệm đáo tạo cóng chức Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

một số lô chức khác

CHƯƠNG 2: tHưC trạng đào tạo còng chức khói co QƯANBỌ TÀI CHÍNH………………………………………………………………………………………:

  • 2.2.3.  Lựa chọn dối Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính tượng dào tạo49

  • 2.3. Đánh giá mức độ ănh hường cùa các nhân tố đến dào tạo công chức Khối cơ

quan Bộ Tài chính

2.4.1……………………………………………………………………………………………………….

Mạng lưới các Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính cơ sờ đào tạo và phân cấp

trong đào tạo ngành Tài chính

CHƯƠNG 3: GIÂ1 PHÁPHOÀN THIỆN ĐÀO TẠO (‘ÔNG CHỨC KHÔI (’() QUAN BỌ TÀI CHÍNH

  • 3.1.  Mục tiêu, yêu cầu và quan dicm dào tạo công chức Bộ Tài chính giai doạn 2017

2020

  • 3.2.  Một số giãi pháp nhằm hoàn thiện công tác dào tạo cóng chức Khối CO’ quan Bộ

l ãi chinh

  • 3.2.3.  Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện còng việc đê bô ló. sừ dụng h<rj3 lý dội

ngù còng chức châl lượng cao đà được đào lạo bôi dường Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

  • 3.2.4.  Hoàn ihiện công lác lạo động lực lao động đê duy trì đội ngừ còng chức chài

lượng cao dà dược dão tạo

KÉT LUẬN

DANH Mực TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỊ LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẤT

<<<123>>>

Từ viết tốt

Vr     ã

Y nghĩa

CT

Chương trình

cv

(‘huyên viên

ĐP

Địa phương

NV

Nghiệp vụ Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

TC

‘l ống cục

TL

Tài liệu

cvc

Chuyên V ièn chính

BDCB

Bồi dường cán bộ

cvcc

Chuyên V ièn cao cấp

ccvc

(‘ông chức, viên chức

DTBD

DTNN

Dào lạo bồi dường

Dự Irừ Nhà nước

IIQVN

1 lải quan Việt Nam

KBNN

Kho bạc nhà nước

LDQL

Lanh đạo quàn lý

TCCB

ƯBCKNN

l ỗ Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính chức cán Uy ban chứng khoán nhà nước

ì TNCKII&DTCK

Trung tâm nghiên cứu khoa học và dầu tư chứng khoán

TTBDNVDTNN

I rung tâm Bồi dường nghiệp vụ Dự trừ Nhã nước

DANH MỤC BÀNG BIẺU, HÌNH

BÁNG

Bâng 2.1: Cơ cấu đội ngũ cán bộ. còng chức, viên chúc Bộ Tài chinh

(linh đến 31/12/2016)

Báng 2 Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính .2: số lượng công chúc theo các Vụ. Cục thuộc

Khởi cư quan Bộ Tài chính giai đoạn 2012 – 2016

Bang 2.3: Cơ càu còng chức lại cư quan Bộ rái chinh theo độ tuôi, theo giới linh giai đoạn 20122016’…………………………………..:……………………….;

Bang 2.4: Cư càu công chức khôi cư quan Bộ l ài chinh theo ngạch

(tinh dền 31/12/2016) Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính

Báng 2.5: Dự kiến cơ cầu ngạch công chức khối cơ quan Bộ Tải chính

đến nam 202042

Báng 2.6: Tống hợp nhu cầu dào tạo Khối cơ quan Bộ Tài chinh

giai đoạn 2012-2016

Bang 2.7: Đánh giá vê khia   cạnh “Xác định nhu câu đào lạo’*

Báng 2.8: Đánh giá về kliia   cạnh “ Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính Xác

định mục tiêu dào tạo”

Bang 2.9: Dánh giá vê khia   cạnh “ l.ựa chọn đôi tượng đào lạo”

Dáng 2.10: số lượng chương trình và tãi liệu dão tạo còng chức

dược thực hiện trong giai doạn 2012-2016

Bang 2.11: sò lượng công chức viên chức làm việc trong

các cơ sờ dào tạo toàn ngành Tài chinh thời diêm 31 Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính /12’2016

Bang 2.12: Dánh giá vê khía cạnh “ I .ựa chọn đội ngù giang viên đào lạo”

Báng 2.13: Báng tống hợp chi phi dào tạo qua các nãm 2012-2016

Báng 2.14: Kết quá dào tạo công chức Khối cơ quan Bộ Tài chinh

giai đoạn 2012-2016

Báng 2.15: Đánh giá về kliia cạnh " Đánh giá kết quả dão Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính tạo”

Bang 2.16: Kcl qua đánh giá mức độ anh hướng cua các nhân lô đèn đào lạo công chức

Khối cơ quan Bộ Tài chính

Báng 2.17: Vị tri việc lãm về chuyên môn cúa ngành Tài chính

Bang 3.1: Bâng phần công người đánh giá

HÌNH

Hình 1.1: Quy trinh dào tạo nguồn nhàn lực trong tố chức

Hình 1.2: Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính Xác định nhu câu đào tạo … 17 Hình 1.3: Các phương pháp dào tạo trong công việc

Hình 1.4:“Các phương pháp dào tạo ngoài công việc”

Hình 2.2: Quy trình xây dựng, ihâm định chương trinh, tài liệu

Hình 2.3: Hệ thống các cơ sớ đào tạo còng chức, viên chức ngành Tài chinh

Hình 2.4: Quy mô đầu lư cơ Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính sỡ vật chất cho hoạt động đào tạo của ngành Tài chính

Hình 2.5: Sự trùng lập nội dung trong các chương trình bồi dường công chức

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính
Luận văn đào tạo công chức khối cơ quan bộ tài chính
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart