Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

Add your review

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

fff

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

fff

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

fff

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

fff

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

fff

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÃN

NGUYÊN MINH ĐỨC

ĐÀO TẠO ĐỌI NGỦ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Chuyên ngành: Quàn trị nhân lực Mà ngành: 8340404

LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN Lực

Người hướng dẫn khoa học: TS. vũ THỊ UYÊN

Hà Nội – 2020

LỜI CAM DOAN Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường

đại học công nghiệp dệt may hà nội

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bủng danh dự cá nhân rủng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngàythángnãm 2020

Học viên

Nguyễn Minh Đức

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng câm ơn các thầy cô trong Ban Giám hiệu. Viện sau Đại học trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã động Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội viên và tạo mọi điều kiện đế em hoàn thiện bãi nghiên cứu.

Hon hết. em xin bây tò lòng biết ơn sâu sắc tới TS.VŨ Thị Uyên, người đà tận tinh chi bảo, hướng dẫn đế em hoàn thành đề tài luận văn “Đào tạo đội ngũ giang viên tại trường Đại học Còng nghiệp Dệt May Hà Nội”.

Em xin chân thành căm ơn Ban giám hiệu, Lành đạo Phòng. KhoaTrung tâm, chuyên viên, giáng viên trường Đại học Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã có nhiều ý kiến đóng góp và giúp đờ cung cấp tài liệu, số liệu đề em có cơ sờ thực tiền cho quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài.

Dù đà cố gắng hoàn thành nội dung nghiên cứu,song luận văn này không thề tránh khôi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đông góp cùa các thầy, cô và đồng nghiệp đế em luận vãn được hoàn thiện hơn nừa.

Một Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội lần nừa em xin chân thành cam ơn!

Hà Nội. ngày tháng năm 2020

Tác giâ luận vãn

Nguyễn Minh Đức

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG BEẺU

DANH MỤC BIÊU MÁI, so ĐÒ

TÓM TẤT LI ẶN VÀN

LỜIMỞĐẢU

CHƯƠNG ỉ: cơ SỜ LÝ LUẬN VÉ DÀO TẠONGUÕN NHÂN Lực TRONG

TÓ CHỨC

 • 1.2.  Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may

hà nội Tầm quan trọng cùa đào tạo nguồn nhân lực

 • 1.3.7. Đánh giá chương trình và kết quã đào tạo 16 Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

 • 1.4. Nhân tố ãnh hướng đen công tác đào tạo nguồn nhân lực trong (loanh

nghiệp

 • 1.4.2………………………………………………………………………………………………..

Nhân tố thuộc mòi trường bèn ngoài doanh nghiệp

 • 1.5. Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực tại một số trường Dại học và bài

học rút ra đối với trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

 • 1.5.2………………………………………………………………………………………………..

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội Bài học rút ra cho trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG ĐÀO TẠO ĐỌI NGŨ GÙNG

MÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHIỆP DẸT M AY HÀ NỘI

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội

 • 2.1.6. Đặc điểm nguồn nhàn lực trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội ….30

 • 2.2. Thực trạng công tác đào tạo đội ngũ giáng viên tại trường Đại học Công

nghiệp Dệt May Hà Nội

 • 2.2.4. Xây dựng chương trinh đào tạo và lựa chọn Luận văn đào tạo đội ngũ giảng

viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội phương pháp đào lạo

 • 2.3. Phân tích các nhân tô ành hường đến đào tạo đội ngũ giãng viên trường

Đại học cóng nghiệp Dệt May Hà Nội

 • 2.3.2. Nhóm các nhàn tố môi trường bèn ngoài trường Đại học Công nghiệp

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội Dệt

May Hà Nội

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GÙI PHẤP VÃ KIÉN NGHỊ NHẤM HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NGl ÒN NHÂN Lực TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓNG NGHIỆP DỆT MAYHÀNỌI

 • 3.1. Mục tiêu chiến lược phát triển trưòng Đại học Công nghiệp dệt May Hà

Nội

 • 3.1.1.  Xác định tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lòi và mục tiêu của Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội trường giai

đoạn 2020-2023

 • 3.1.3. Phương hướng đào tạo nguồn nhàn lực trường Đại học Công nghiệp Dệt

May Hả Nội

 • 3.2. Giai pháp hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực tại trường Đại học công

nghiệp Dệt May Hà Nội

 • 3.2.3.  Giãi pháp hoàn Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công

nghiệp dệt may hà nội thiện xây dựng chương trinh đào tạo

3.2.4 Giãi pháp hoàn thiện lựa chọn, đào tạo giáo viên

 • 3.2.5.  Nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quà còng tác đào tạo đội ngũ giáng

viên

 • 3.3. Một số kiến nghị về đào tạo đội ngũ giãng viên tại trường Đại học Công

nghiệp Dệt May Hà Nội

3.3.1……………………………………………………………………………………………….

Kiến nghị với Chính phũ, các Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội Bộ ngành

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………88

PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………………89

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội
Luận văn đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường đại học công nghiệp dệt may hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart